eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Centralne Biuro Antykorupcyjne › Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-02-19

Ogłoszenie nr 570032400-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne: Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O PODWYKONAWSTWIE - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowy numer identyfikacyjny 14061045400000, ul. Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 437 13 00, e-mail zamowieniapubliczne@cba.gov.pl, faks 22 437 13 90.
Adres strony internetowej (url): www.cba.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.cba.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Służba specjalna

I.4) KOMUNIKACJA:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
CBA BF ul. Poleczki 2, 02-822 Warszawa. Zgodnie z art.37 ust. 6 ustawy Pzp szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostranie przekazany Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wniosek oraz ofertę nalezy złozyć pisemnie - do siedziby ZamawiajacegoCBA BF ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem(URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2

Numer referencyjny:

1/OBR/2019/MT

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)wykonanie w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2 instalacji wraz z dostawą urządzeń i ich montażem, a także uruchomieniem: a)systemu sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN, b)systemu kontroli dostępu - SKD, c)elektronicznego systemu zarządzania kluczami - ESZK, d)systemu telewizji dozorowej - CCTV, e)infrastruktury teleinformatycznej - sieci LAN oraz integracją systemów wymienionych w lit. a - d, w tym integracją wykonanych systemów w Delegaturze CBA w Gdańsku z Centralą w Warszawie, w oparciu o funkcjonującą w CBA licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum 2.03 oraz wdrażaną w Delegaturze licencją kliencką tego oprogramowania, a także wizualizacja systemu SAP razem z systemami KD, SSWiN i CCTV. 2)przeniesienie prawa własności do osprzętu instalacyjnego i urządzeń określonego dokumentacją projektowo-techniczną; 3)świadczenie, w ramach udzielonej gwarancji usług serwisowych i konserwacyjnych, wobec systemów wymienionych w pkt 1., przez okres, liczonych od następnego dnia po dacie podpisania Końcowego Protokołu Technicznego Odbioru, 4)przeprowadzenia szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi systemów i podsystemów elektronicznych zabezpieczeń zainstalowanych w budynku wymienionych w pkt 1. Dokumentacji projektowej nadano klauzulę "ZASTRZEŻONE"

Krótki opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo (podstawowe cechy, wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie


II.6) Główny Kod CPV: 45312000-7


Dodatkowe kody CPV: 45312200-9, 45314300-4, 45311200-2, 45314320-0

II.8) Dopuszcza się złożenia oferty wariantowej:

nie


II.9) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


II.10) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w dniach: 150


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w innych państwach niż jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia:

1) Wykonanie zamówienia wiąże się z dostępem do informacji i materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. 2) W związku z powyższym, Wykonawca musi posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650), oraz musi wykazać, że: a) dysponuje lub będzie dysponował pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, posiadającym aktualne, odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy o ochronie informacji niejawnych; b) dysponuje lub będzie dysponował stanowiskiem komputerowym, na które udzielono akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej, o których mowa w art. 48 ust. 3 lub ust. 9 ustawy o ochronie informacji niejawnych, c) posiada instrukcję sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych. 3) Wszystkie osoby, przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia (szczególnie osoby wymienione w rozdziale VI.2 pkt. 1 ppkt. 2 lit. b SIWZ muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiadają one poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie informacji niejawnych; 4) Wykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, z którymi zapoznają się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych o których mowa w art. 131g ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp (załącznik nr 7).


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa dostaw związane z realizacja zamówienia::


Przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:


III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.2.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł
III.2.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na wykonaniu instalacji i uruchomieniu łącznie systemów: SSWiN, SKD, CCTV, ESZK, infrastruktury teleinformatycznej - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., oz. 1432).
Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk pracowników wykonawcy, osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

tak


Informacje dodatkowe: Wszystkie osoby, przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiadają one poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie informacji niejawnych.


III.3) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.3.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 131e ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp:

tak


Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi "tak"):

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. a ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. b ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 131e ust. 1b pkt 1 lit. c ustawy Pzp) w tym:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)


III.3.3) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców:

nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

tak


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP

III.5.1) Wykaz dokumentów i oświadczeń:

4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4.7 oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 4.8 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 4.9 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - wzór oświadczenia 4.5 - 4.9 stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 4.10 oświadczenia o którym mowa w pkt. 1, 2 załącznika nr 3a do SIWZ Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.


III.5.2) W zakresie wykazania spełniania przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 131n ust. 2 ustawy Pzp, wymagań dotyczących realizacji części zamówienia należy przedłożyć:


III.5.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy Pzp, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przedłożyć:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.6.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, zamawiający żąda złożenia następujących aktualnych oświadczeń i dokumentów: 3.1 Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. 3.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK. 3.3 Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zalecana treść wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ. 3.4 Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5) 3.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.6 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.7 Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ.


III.6.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający przeprowadzi selekcję na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane należycie


III.7) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.8) INNE DOKUMENTY

2.1 Decyzję lub inny dokument powołujący pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wraz z jego aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych. 2.2.Dla osób, o których mowa w rozdziale VI.2 - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiadają one poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie informacji niejawnych. 2.3.Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego lub oświadczenie, że Wykonawca posiada system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, któremu kierownik jednostki organizacyjnej udzielił akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 48 ust. 9 ustawy o ochronie informacji niejawnych (załącznik nr 6). 2.4.Oświadczenie, że Wykonawca posiada instrukcję sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE o której mowa w art. 43 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych lub inny dokument regulujący obieg dokumentów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE(załącznik nr 6). 2.5.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych o których mowa w art. 131g ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp (załącznik nr 7).


III.9) Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, u których % (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

% (nie mniej niż 30%) pracowników stanowią osoby o których mowa w art. 22 ust. 2a ustawy Pzp:

nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak
Informacja na temat wadium:
Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni odpowiednio do składania ofert, do składania ofert wstępnych lub do udziału w dialogu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców 20
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu:
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. 2. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 3. Kryterium wyboru wykonawców: W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba tj. 20, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, w postaci zrealizowanych robót, o których mowa w pkt. III.2.3 niniejszego ogłoszenia, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Wykonawcy zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane im punkty. Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w następujący sposób: Za każdą wykonaną, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę spełniającą wymagania Zamawiającego (ponad wymaganiami minimalnymi) zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku równej ilości wykonanych robót, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję rankingu temu Wykonawcy, którego łączna wartość brutto robót spełniających warunki Zamawiającego będzie wyższa

IV.1.5 Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek odrzucenia ofert, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp

nie


IV.1.6 Przewidziane jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
Przewidziane jest stosowanie dodatkowych przesłanek unieważnienia postępowania, innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a ustawy Pzp


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 55
Okres gwarancji 30
Czas naprawy 15


IV.2.2) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej

nie


IV.3) NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM I DIALOG KONKURENCYJNY
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej: 1)zmiana terminu realizacji przewidzianego na ukończenie robót, w tym: a)numeru katalogowego produktu, b)zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, c)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 6 umowy; -przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót d)w przypadku określonym w § 9 ust. 8; e)w przypadku określonym w § 5 ust. 8; 2)zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b)pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 3)pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; b)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; d)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 kodeksu cywilnego; e)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; f)zmiany terminu realizacji umowy nr CBA/429/2018/PO z dnia 12.09.2018 r. 2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu. 3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia.


Przedział wartości obejmujących minimalny i maksymalny procent wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma być przedmiotem umowy o podwykonawstwo


IV.7) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.7.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27/02/2019 godzina: 10:30,
Obowiązek przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.7.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.7.3) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji do 150 dni roboczych od daty podpisania umowy

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.