eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I" oraz "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II"Ogłoszenie z dnia 2020-07-31Ogłoszenie nr 569084-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I" oraz "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I" oraz "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II" - projekty realizowane w oparciu o Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23082149200000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  10 , 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 473 103, e-mail bzp@powiat.jeleniogorski.pl, faks 757 526 419.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.jgora.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w Dziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, parter, pokój nr 7.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I" oraz "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II"
Numer referencyjny: BZP.272.1.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach projektów pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I" oraz "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II", realizowanych w oparciu o Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie odrębne części: 1) Część I zamówienia - polegającą na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2760D w Zachełmiu (gmina Podgórzyn) w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I", 2) Część II zamówienia - polegającą na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II". 3. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Opis dotyczący Części I zamówienia: 1) Przedmiotem Części I zamówienia jest przebudowa istniejących poboczy w odcinkach uszkodzeń z kruszywa kamiennego na odcinkach prostych poprzez ich wyrównanie (miejsc przemieszczeń materiału i powstałych ubytków) oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym 0-31,5 mm i zagęszczeniem mechanicznym. 2) Na łukach drogi należy wymienić pobocza z kruszyw kamiennych na pobocza z kostki kamiennej 14-17 cm, ułożonej na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm. 3) Grunt kamienny z korytowania należy wbudować w ubytki poboczy na odcinkach prostych. 4) Szczelinę pomiędzy kostką kamienną a istniejącą nawierzchnią bitumiczną należy uzupełnić masą asfaltową lub mieszanką betonową odporną na uszkodzenia. 5) Zakres zadania w ramach Części I obejmuje w szczególności: a) wyrównanie poboczy istniejących z kruszyw kamiennych - 450,00 m2, b) uzupełnienie poboczy z kruszyw kamiennych 0-31,5 mm śr. gr. 12 cm - 450,00 m2 / 54,0 m3, c) pobocza i ściek z kostki kamiennej 14/17 cm - 375,00 m2. 5. Część II zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań: 1) Zadania 1 - dotyczącego odcinka drogi powiatowej nr 2721D w Podgórzynie - polegającego na przebudowie istniejących poboczy z kruszywa kamiennego na pobocza, ścieki i zjazdy z kostki kamiennej 14-17 cm, ułożone na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm oraz udrożnienie rowu i umocnienie go płytami ażurowymi na ławie betonowej, a także wymianę istniejącego przepustu na drodze powiatowej nr 2721D - w zakresie: a) ściek, zejścia, zjazdy i pobocza z kostki kamiennej - 128 m2, b) umocnienie rowów płytami bet. ażur. gr. 8 cm na ławie bet. - 80 m2, c) udrożnienie i profilowanie rowów - 50 m, d) przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300 mm - 6,0 m; 2) Zadania 2 - dotyczącego odcinka drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie - polegającego na przebudowie i remoncie istniejących poboczy w odcinkach uszkodzeń poprzez ścinkę, plantowanie zawyżonych i nierównych poboczy gruntowych, miejscowe uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym oraz wymianę na łukach drogi poboczy z kruszywa kamiennego i gruntowych na pobocza z kostki kamiennej, ułożonej na podbudowie z betonu na drodze powiatowej nr 2650D - w zakresie: a) ścinka i plantowanie poboczy - 2400 m2, b) uzupełnienie poboczy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm śr. 12 cm - 375 m2/45 m3, c) pobocza i ściek kamienny - 147 m2. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 1) w zakresie Części I zamówienia: a) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna (w tym: plan sytuacyjny, projekt zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne) - stanowiąca Załącznik Nr 5a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca Załącznik Nr 6a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik Nr 7a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) Kosztorys ofertowy - stanowiący Załącznik Nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) w zakresie Części II zamówienia: a) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opisy przedmiotu zamówienia - dla każdego z dwóch zadań oraz Dokumentacja techniczna (w tym: plany sytuacyjne, projekty zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne - dla każdego z dwóch zadań) - stanowiąca Załącznik Nr 5b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - stanowiąca Załącznik Nr 6b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik Nr 7b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) Kosztorys ofertowy - stanowiący Załącznik Nr 8b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze (III piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5587 - w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania. Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. 8. Jeżeli dokumentacja niniejszego postępowania, w tym szczególności Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary robót i Kosztorysy ofertowe, wskazywałaby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych opisanym w dokumentacji - pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów - o ile występują w dokumentacji projektowo-technicznej - określają minimalne parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać wyroby oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy, który należy traktować jako pomocniczy przy określaniu właściwości oraz parametrów przedmiotu zamówienia i mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawców wyrobów lub rozwiązań równoważnych - przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia, gwarantując zgodność z Dokumentacją projektową (Załącznikami Nr 5a i 5b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Informacje dodatkowe - dotyczące obu części zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumencie nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca - w celu zapewnienia bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót - odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót na czas trwania prac - zgodnie ze schematami stanowiącymi Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wprowadzając tymczasową organizację ruchu poza obszarem zabudowanym (według załączonych schematów) winien dostawić przed dojazdami do robót oznakowanie pionowe B-33 (60km/h) stopniujące odpowiednio prędkość pojazdów do żądanej prędkości 30km/h - według schematu na zakresie robót. 5) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej. 6) Wybrany Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłoży Zamawiającemu wypełniony Kosztorys ofertowy (dla danej części zamówienia, tj. Załącznik Nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie Części I, Załącznik Nr 8b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie Części II). Łączna wartość robót wskazana w przedłożonym Kosztorysie ofertowym musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy (dla danej części zamówienia). 7) Zamawiający - w zakresie obu części zamówienia - wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a). 8) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 7 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji - na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji. 11. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie Części I zamówienia oraz Załącznik Nr 4b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie Części II zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233162-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zakończenie robót - do dnia 20.11.2020 r. 2. Podpisanie protokołu odbioru zakończonych robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości ich odbioru - przy czym Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do ich odbioru najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin zakończenia zadania, wskazanym w ust. 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w zakresie Części I zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, obejmujące swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej o powierzchni co najmniej 300 m2; b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 2) w zakresie Części II zamówienia powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie, obejmujące swoim zakresem wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej o powierzchni co najmniej 250 m2; b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający - w zakresie każdej części zamówienia - dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) - z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie części zamówienia - dopuszcza się wykazanie tej samej osoby do realizacji obu części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dane osób skierowanych do realizacji zamówienia (tj. kierownika budowy) podaje się w wykazie, stanowiącym Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który należy złożyć na późniejszym etapie postępowania - na wezwanie Zamawiającego (na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Dodatkowo Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji: 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp), 2) dotyczącego podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (o ile Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej (tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi: a) w zakresie Części I zamówienia - Załącznik Nr 10a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, b) w zakresie Części II zamówienia - Załącznik Nr 10b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odnosi się do obu części zamówienia). Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w Sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1a i/lub 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - o ile ofertę składa pełnomocnik (pełnomocnictwo musi być oryginalne lub poświadczone notarialnie); 3) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Z przedmiotowego zobowiązania, lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 4) pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z tych Wykonawców odrębnie składa oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), a także oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Sekcji, tj. Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) - Załącznik Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załączniki Nr 2 i 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3 niniejszego ogłoszenia (Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 2) terminu realizacji przedmiotu umowy - co wynika z okoliczności uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie, w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia w pierwotnym terminie - takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym lub lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, silne mrozy, powodzie, podtopienia - powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych; b) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych lub innych prac, których wykonanie wstrzymuje realizację i zakończenie robót stanowiących przedmiot zamówienia; c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przyjętej do realizacji dokumentacji projektowo-technicznej; d) przedłużania się procedur administracyjnych - w przypadku konieczności uzyskania od organów administracyjnych wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleń czy uzgodnień, w związku z ujawnionymi błędami w dokumentacji projektowo-technicznej; e) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu; 3) zakresu realizowanych - na podstawie dokumentacji projektowej i technicznej - robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane w dokumentacji projektowo-technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu - przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy; 4) kierownika budowy, o ile nowy kierownik posiada wymagane uprawnienia. 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji współfinansującej realizację projektów na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy oraz umowie, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, będą wprowadzane do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania zmiany. Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, a także kierownika budowy. 7. Na podstawie zaakceptowanego przez strony dokumentu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający przekaże do Instytucji współfinansującej realizację projektów wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Nieuzyskanie zgody Instytucji współfinansującej realizację projektów na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia, skutkować będzie niedokonaniem przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 8. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2. 9. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika budowy, w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, 2) niewywiązywania się kierownika budowy z powierzonych obowiązków wynikających z umowy; 3) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 10. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy - w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę funkcję, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez nową osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika budowy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej - zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie uprawnień budowlanych, nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynności w ramach przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. 11. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.: 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; 3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) - zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy. 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 11 pkt 1-2. 13. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2760D w Zachełmiu w ramach projektu pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia w ramach Części I jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2760D w Zachełmiu (gmina Podgórzyn) w ramach projektu pn. "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap I". 2) Szczegółowy opis w zakresie Części I zamówienia został zawarty w Sekcji II.4 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45263162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn w ramach projektu pn.: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia w ramach Części II jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn w ramach projektu pn.: pn. "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II". 2) Szczegółowy opis w zakresie Części II zamówienia został zawarty w Sekcji II.4 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233162-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.