eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeźnio › Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-28Ogłoszenie nr 567108-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Gmina Brzeźnio: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, krajowy numer identyfikacyjny 73093443000000, ul. ul. Wspólna  44 , 98-275  Brzeźnio, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 8203026, 043 8203024, e-mail ugbrzezno@wp.pl, faks 438 203 671.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeznio.finn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.brzeznio.finn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44; 98 - 275 Brzeźnio


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia: o docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem oraz wełną mineralną, o docieplenie ościeży stolarki okiennej i drzwiowej styropianem, o docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy styropianem ekstrudowanym, o wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy, o docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie styropianu laminowanego papą, o docieplenie stropu zewnętrznego (nad wejściem głównym) styropianem, o wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic na okna PCV, o wymiana stolarki drzwiowej typowanej do wymiany na drzwi, o zamurowanie nieużytkowanego otworu drzwiowego w poziomie I piętra w elewacji północno-wschodniej, o likwidacja barierki w obrębie balkonu w elewacji północno-wschodniej, o wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach, o wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz podokienników, o wymiana rynien i rur spustowych, o demontaż krat zewnętrznych w poziomie parteru oraz I piętra, o oczyszczenie i malowanie barierek metalowych oraz krat zewnętrznych na oknach w pomieszczeniach piwnic, o wykonanie opaski/utwardzenia z kostki betonowej, o wykonanie nowych wylewek betonowych wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz wymianą obróbek blacharskich w obrębie balkonów, o wykonanie wylewek betonowych na schodach zewnętrznych w elewacji północno-wschodniej, oraz w elewacji południowo-wschodniej, o odtworzenie schodów zewnętrznych (wejściowych) i wykonanie jako betonowe/z kostki betonowej, o skucie odparzonych tynków kominów, wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, malowanie oraz wykonanie obróbek blacharskich czapek betonowych (w przypadku braku czapek betonowych również ich wykonanie), o wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych, o wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych oświetlenia awaryjnego na korytarzach, o wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem olejowym, o wymiana instalacji odgromowej, o montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z instalacją odgromową, rozdzielnią DC i Inwenterem oraz modernizacja rozdzielni. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania osób o których mowa w art. 29 ust. 3 a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy i niniejszej siwz. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej. Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi na wykonane roboty (materiały, robociznę) i wady wbudowanych materiałów - co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest równa okresowi gwarancji i wynosi minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4) Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej placu budowy - zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 5) Wykonawca, w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie Urzędu Gminy Brzeźnio, zobowiązany jest prowadzić prace budowlane, dowozić i składować materiały w sposób nie kolidujący z funkcjonującym urzędem, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/ograniczać/ wstrzymywać funkcjonowania obiektu. Ponadto zobowiązany jest zapewnić określone przepisami prawa warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom wykonawcy, jak i wszelkim innym osobom, a w szczególności personelowi, osobom korzystającym z usług prowadzonych w urzędzie, itd., 6) Wykonawca dla celów zapewnienia bezpieczeństwa zobowiązany jest do wykonania odpowiednich zabezpieczeń, zadaszeń itp. 7) Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed datą prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem pracy placówki, poinformować Zamawiającego o takiej możliwości. Strony wówczas ustalą termin/sposób prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania urzędu. 8) Materiały z remontu: - z demontażu instalacji c.o. (kocioł, grzejniki, orurowanie) oraz obróbki blacharskie, rynny spustowe, kraty zewnętrzne, barierki, drzwi metalowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - okna, pokrycie dachu, gruz itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną normami oraz warunkami technicznymi odbioru robót stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 10) Koszty obsługi geodezyjnej w tym m.in. wytyczenie nowych obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, odtworzenie uszkodzonych w trakcie budowy punktów granicznych ponosi wykonawca (jeśli dotyczy). 11) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy. 12) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 14) Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający dojście i dojazd do obiektu. 15) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową i załączonym do umowy kosztorysem ofertowym z materiałów własnych, posiadających aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć przed rozpoczęciem robót Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji na ich wbudowanie itp. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Materiały itp. będą wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych. 16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 17) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z dokumentacji projektowej oraz wynikłych w trakcie realizacji prac m.in. w zakresie sieci energetycznych, telekomunikacyjnych itp 18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, w tym ochrony środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p-poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 19) Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót, w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, itp. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia. 20) Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: - bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, - utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, - ochronę ppoż. placu budowy, - ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, - wykonanie i utrzymanie na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, zabezpieczeń, - odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy, terenów prywatnych, koszty organizacji ruchu, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego itp. - jeśli zajdzie taka potrzeba, - niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych. 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót. 22) W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania. 3. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej/tabeli równoważności. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w tabeli równoważności (załącznik nr 10 do siwz) Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli "Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych" i złożone wraz z ofertą - załącznik nr 11 do SIWZ. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie badania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W sytuacji zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe, bądź użytkowe tych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów, rzeczoznawców, itp.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45324000-4
45320000-6
45261300-7
45450000-6
45262120-8
45331000-6
45331100-7
45316000-5
45311100-1
45311200-2
45317300-5
45312311-0
31681500-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-02

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub mieć zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1 000 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje środki w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje ubezpieczenie w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na: - budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub termomodernizacji budynków o wartości pojedynczego zamówienia, co najmniej 1 000 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a) osobą na stanowisko kierownika budowy (min. 1 osoba). Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy winna posiadać: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą; - min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru. b) osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych (min. 1 osoba). Osoba wskazana na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadająca: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą. - min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru. - osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych Osoba wskazana na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadająca: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą. - min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami; zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ; c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert; d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę lub kserokopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej); Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; - informacja o obowiązku podatkowym u Zamawiającego - załącznik nr 4 do siwz; - wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami - załącznik nr 5 do siwz; - dokument potwierdzający wniesienie wadium; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; - wykazu materiałów i urządzeń równoważnych - załącznik nr 11 do siwz. - zobowiązanie podmiotu do oddania kapitału - załącznik nr 12 do siwz; - oświadczenie RODO - załącznik nr 14 do siwz;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, poświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi: 1) zmiana terminu przekazania terenu budowy oraz zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie robót: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: x klęski żywiołowe; x warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych; - niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; 2) stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, - przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, - zmiana wynagrodzenia - wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym przy podpisaniu umowy, a w przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji, w oparciu o Katalog Nakładów rzeczowych, przy czym cena nie może być wyższa niż w aktualnym na dany kwartał cenniku ORGBUD; 3) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 5) Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia; Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie realizowanej inwestycji może nastąpić przez zmianę umowy o zamówienie publiczne (aneks do umowy). Przykładem zmiany nie powodującej wykroczenia poza przedmiot zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, zmiany materiałów itp. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Kierownika Zamawiającego. 6) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni. 7) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 8) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad przedmiotem umowy, kierowników budowy. 10) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania umowy), wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 12) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. 13) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 14) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, jeśli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany podwykonawców. 15) Wykonawca może wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16) Wykonawca może wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, z zastrzeżeniem ary. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17) Wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa. art. 36b 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.; Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.