eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-07-24Ogłoszenie nr 565977-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny: Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, krajowy numer identyfikacyjny 00031256700000, ul. ul. Staszica  4 , 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8433201,, e-mail zam-publ@szpital-stw.com, faks 15 8433397.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-stw.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul.Staszica 4 , 37 - 450 Stalowa Wola

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://przetargi.szpital-stw.com/postepowania-w-toku


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://przetargi.szpital-stw.com/postepowania-w-toku


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Nie dotyczy


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych
Numer referencyjny: 780 ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych zgodnie formularzem cenowym (Załącznik nr 2) , opisem przedmiotu zamówienia, parametrami technicznymi ( Załącznik nr 3A i 3B) oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji. 2. Pozostałe warunki określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 11 do Specyfikacji 3. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ramach złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 5. Zamawiający informuje, iż posiada umowę kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie planowego zakresu robót . 6. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane oraz montaż kolumn medycznych określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: główny przedmiot zamówienia: 45215142-4 Roboty budowlane w zakresie oddziałów intensywnej opieki przedmiot pomocniczy zamówienia Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421146-9 Układanie stropów podwieszonych 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 45432130-4 Pokrywanie podłóg 45431000-7 Kładzenie płytek 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw elektrycznych 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego Hydraulika i roboty sanitarne 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 45332000-3 Kładzenie wpustów hydraulicznych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45232460-4 Roboty sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, pomieszczeń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które w szczególności swym zakresem obejmują: Informacje ogólne: Zakres obejmuje całość robót związanych z budową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Szpitala, objętych projektem budowlanym opracowanym w sierpniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski z Wrocławia pt. "Projekt architektoniczno budowlany zamienny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" i projektem budowlanym "Budowa Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z Oddziałami Łóżkowymi" opracowanym w 2004 roku w zakresie sali wykładowej, uszczegółowiony zakresem zawartym w Projekcie wykonawczym "Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na I piętrze budynku Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli" opracowanym w lutym 2017 roku przez Biuro Projektowe KKAD z Krakowa. Lokalizacja przyszłego Oddziału AiIT przewidziana jest na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego. Obecnie jest w stanie surowym zamkniętym z instalacjami sanitarnymi (piony wody, kanalizacji, CO). Nie jest doprowadzona energia elektryczna z rozdzielni w piwnicach, nie są wykonane centrale klimatyzacyjne wraz z przewodami dla wentylowania oddziału, wylewki, ścianki i stropy podwieszone. Powierzchnia przewidziana pod zakres robót według projektu wynosi 810,2 m2 (powierzchnia kondygnacji ogółem 1615 m2). Na tej powierzchni jest zlokalizowany: Oddział AiIT o powierzchni 702,76 m2, Sala Konferencyjna z pokojem gościnnym o powierzchni 81,57 m2, Pokój opisowy Działu Disagnostyki Obrazowej z komunikacją o powierzchni 28,57 m2, Niezbędną powierzchnię pod centrale klimatyzacyjne zlokalizowano w piwnicy budynku, pomieszczenie 01.3b o powierzchni 215,12 m2, jest w stanie wykończonym we wszystkich branżach. Do wykonania pozostają tylko roboty związane z wentylacją i zasilaniem central dla przedmiotowego zadania. Przewody wentylacyjne doprowadzające i odprowadzające powietrze sali konferencyjnej są wykonane (poziomy dla nawiewu i pionowy dla wywiewu). Odcinki wentylacji OAiIT przebiegające przez parter są wykonane. Na I piętrze w części wykonanej dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej znajduje się punkt dystrybucyjny instalacji komputerowej z wolnymi miejscami do podłączenia linii komputerowych i telefonów dla pomieszczenia opisowego oraz sali konferencyjnej. Na parterze w pomieszczeniu nr 0.6 Serwerownia doprowadzony jest światłowód połączony z serwerownią Szpitala. Stan zaawansowania robót budowlanych w budynku: ? całkowicie wykończone są obydwie klatki schodowe w budynku. Instalacja SAP klatek schodowych ujęta w PW sieci niskoprądowych została wykonana podczas poprzednich etapów robót i obecnie nie wymaga przebudowy, ? wykończone i użytkowane są piwnice, ? wykończony i użytkowany jest parter, ? pozostała część I piętra jest wykończona i użytkowana z przeznaczeniem na Dział Diagnostyki Obrazowej, wykonane jest połączenie z Pierwszym Pawilonem Szpitalnym, ? całe II piętro z przeznaczeniem na Blok Operacyjny jest wykończone i użytkowane, ? całe III piętro jest wykończone i użytkowane, ?IV piętro jest częściowo użytkowane (ok 30%), - nad dachem budynku jest wybudowane i użytkowane lądowisko wyniesione dla śmigłowców LPR Do budynku doprowadzono wszystkie media i wykonano zagospodarowanie terenu. Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót dla tego zadania poza budynkiem. Informacje o zakresie robót: Na planowanej powierzchni Zamawiający przewiduje wykonanie: Piwnice budynku: ?w pomieszczeniu 01.3b wykonać wszystkie roboty instalacyjne związane z zamontowaniem 2 central wentylacyjnych, a w pomieszczeniu 01.30 jednej centrali, ?w pomieszczeniu 01.26 wymienić osuszacze w istniejących sprężarkach AIRPOL 7 na spełniające wymagania aktualnych przepisów, ??na wszystkich pionach wody zimnej wykonanych z PE wymienić zawory odcinające kulowe na elektrozawory sterowane w przypadku alarmu pożaru instalacją SAP. Parter budynku: ??w pomieszczeniu z centralą SAP zamontować nową centralę pożarową ( w istniejącej brak miejsca na nowe linie), wykonać strop podwieszony i na podłodze ułożyć płytki gres. Uporządkować przewody instalacji elektrycznych poprzez wpięcie ich do korytek , - w pomieszczeniu 0.6 zamontować klimakonwektor wpięty do instalacji wody lodowej (rurociągi doprowadzone), poprowadzić światłowód na I piętro. I piętro budynku: wykonać wszystkie roboty wykończeniowe i instalacyjne dla uzyskania : ??2 sal intensywnej terapii z 4 łóżkami, ??2 sal intensywnej terapii z 1 łóżkiem, w tym 1 izolatka, ??gabinet zabiegowy, ??pomieszczania sanitarne, magazynowe i pomocnicze, ??pomieszczenia dla pobytu, wypoczynku i dyżurowania personelu z węzłami sanitarnymi, ??gabinet opisowy dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, ??pokój gościnny z sanitariatem, ? salę wykładową, ??niezbędną komunikację. Roboty ogólnobudowlane: Należy wykonać wszystkie roboty budowlane wykończeniowe na powierzchniach objętych SIWZ: ?ścianki działowe i obudowy szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo - kartonowych z podwójnym opłytowaniem, malowanych, obłożonych płytkami, a w salach chorych wykładziną PCV, ??warstwy posadzkowe wraz z izolacją cieplną i przeciwwodną,z wykończeniem posadzek (PCV 2mm antyelektrostatyczne i homogrniczne i płytki gres), ??na istniejących i projektowanych ścianach betonowych i murowanych tynk gipsowy, ??na wszystkich pomieszczeniach Oddziału i komunikacji strop podwieszony kasetonowy lub sztywny z płyt gipsowych, w medycznych pomieszczeniach higieniczny szczelny, ??stolarka aluminiowa, strefowe drzwi dymoszczelne stalowe. Dla części drzwi kontrola dostępu lub inna automatyka, w tym do drzwi przesuwnych sterowanie z SAP, ??wyposażenie pomieszczeń tylko dla wybranych elementów - pozostałe będą ujęte w zadaniu II - dostawy wyposażenia, konstrukcja pod sufitem dla podwieszenia wózka transportowego nie będzie montowana. Zamawiający rezygnuje z tego elementu, Nie przewiduje się prowadzenia robót związanych z ingerencją w konstrukcję budynku. Instalacje sanitarne: Instalacja wody i kanalizacji: ??w piwnicy budynku na odejściach od poszczególnych pionów wody zimnej zamontować zawory elektromagnetyczne zabezpieczające instalację pożarową, ??w wentylatorni wykonać instalację wody do wytwornic pary, odprowadzenia skroplin. Na I piętrze piony są wykonane. Należy wykonać nowe: ?uzupełnienia pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz podejścia do przyborów z rur ocynkowanych lub PP, ?odpływy kanalizacyjne z rur PCV ?biały osprzęt: baterie ścienne, umywalki i miski ustępowe porcelanowe, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, dla natrysków przewidzianych bez brodzika odpływy z liniowych elementów z zabezpieczeniem kotarami przed rozchlapywaniem wody, brodziki PCV z kabiną, ?na granicy stref pożarowych niezbędne zabezpieczenia ppoż. Instalacja CO : ?przebudować stalowe piony CO kolidujące z projektowanymi pomieszczeniami I i II piętra, ??rozprowadzenie ciepła po kondygnacji przez rozdzielacze w szafkach elastycznymi rurami podwójnymi ułożonymi w warstwach posadzkowych, ?grzejniki higieniczne, mocowane do ścian za pomocą stabilnego systemu Instalacja ciepła technicznego i chłodu: ?w piwnicy budynku z istniejącej sieci CT i chłodu poprowadzić zasilania w te media nowe centrale wentylacyjne, przewody z rur stalowych czarnych, malowane, izolowane; armatura umożliwiająca sterowanie zasilaniem i ręcznym odłączaniem, w salach chorych wykonać instalację klimatyzacyjną wraz z orurowaniem, zasilaniem elektrycznym i montażem jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, w pom 1.56, którego funkcja ulega zmianie na serwerownę zamontować klimatyzator całoroczny typu Split. Wentylacja mechaniczna: ??wentylacja mechaniczna sali konferencyjnej nową centralą bez odzysku ciepła, wywiew wentylatorem dachowym. Przewody doprowadzające powietrze z wentylatorni do pomieszczenia i wyprowadzające ponad dach oraz niezbędne klapy pożarowe wykonane. Do wykonania połączenia pomiędzy kanałem czerpnym powietrza do istniejącego rurociągu, rozprowadzenie powietrza po sali oraz wyrzut na dachu, ? wentylacja pomieszczeń oddziału powietrzem o parametrach zgodnych z przepisami. Centrale wentylacyjno- klimatyzacyjne wewnętrzne w wykonaniu higienicznym z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą i chłodnicą, wyposażone w odpowiednie filtry i sterowane automatyczne, ? z pomieszczeń brudnych odrębny wywiew, przewody wentylacyjne do II piętra prowadzone przy osi "F' " rząd 1 i 7 są wykonane. Obudować je płytami typu CONLIT PLUS, a istniejące klapy włączyć do systemu SSP, Systemu BMS w budynku nie ma i Zamawiający nie planuje wyposażenia wbudowywanych wyposażeń w elementy dla tego systemu, na dachu budynku wyrzutnia ścienna zrealizowana. Do wykonania tylko elementy W13, ? ?przewody z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane matami z wyposażeniem dla wytłumienia hałasu, rozprowadzenia powietrza oraz zabezpieczeniem pożarowym (czujki i klapy), ?? pełna automatyka i duży zakres nastaw jakości powietrza. Instalacja gazów medycznych: ?cały zakres robót będzie przekazany Zamawiającemu jako wyrób medyczny, ?w piwnicy w sprężarkowni zamontować nowe osuszacze na instalacji dla 2 szt. sprężarek, ??instalacja tlenu, sprężonego powietrza i próżni wykonana z rur miedzianych, ??na kondygnacji zmontować skrzynkę zaworowo kontrolną i strefowe zespoły kontrolne z sygnalizatorami, ??punkty poboru głównie w kolumnach medycznych oraz z łazience oddziałowej jako ścienne, ??z gabinetu zabiegowego wykonać odciąg gazów anestetycznych, ??w gabinecie zabiegowym zamontować kolumnę do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z pojedynczym wysięgnikiem obrotowym dwuramiennym, ??w salach chorych zamontować 10 szt. zestawu kolumn do montażu sufitowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. Zestaw musi być wyposażony w sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą. Technologia medyczna: Zamawiający ogranicza dostawy wyposażenia ujętego w technologii medycznej do następujących elementów: a) kolumny medyczne w salach chorych szt 10 o wymaganiach opisanych w załączniku nr 3B. oraz kolumna medyczna w sali zabiegowej szt 1 o wymaganiach technicznych wymienionych w załączniku nr 3A b) macerator do kaczek i basenów w brudowniku i węźle sanitarnym izolatki szt. 2 oznaczony symbolem "KBY", c) szafki pod zlewozmywak wykonane ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach medycznych-pomocniczych d) ekran wysuwany z sufitu w sali wykładowej, oznaczony w zestawieniu symbolem "E" szt. 1, e) inne pozycje wyposażenia (kotary, zlewozmywaki itp.) ujęte są w wycenach poszczególnych branż zadania. Pozostałych elementów wyposażenia nie należy wyceniać i dostarczać w ramach tego przetargu. Instalacje elektryczne: ? poprowadzić z Rozdzielni Głównej w piwnicy WLZ zasilania gwarantowanego i rezerwowanego wraz z wykonaniem tablic piętrowych dla tych instalacji, ??ułożyć przewody w korytkach lub pod płytami GK dla oświetlenia, siły i zasilania gniazdek, ?wykonanie w pomieszczeniach grupy 2 instalacji IT z transformatorami separacyjnymi, ?zamontować oświetlenie spełniające wymagane funkcje i wymagane natężenie oświetlenia, ?wykonać połączenia wyrównawcze oraz instalację odgromową (tylko w zakresie ochrony nowego wentylatora wyciągowego instalacji W13), ?wykonać instalacje elektryczne dla zapewnienia zasilania dla instalacji teletechnicznych. Instalacje niskoprądowe: a) instalacja telefoniczna: ?dla instalacji telefonicznej klasycznej, przewidziano poprowadzenie linii 20 par od łączówki w pom 0.6 Serwerownia do sekretariatu. Tam będzie zamontowana nowa łączówka , z której doprowadzone będą linie do wyznaczonych pomieszczeń. Gniazda instalacji zakończyć podtynkową jednostką RJ15. Aparaty telefoniczne nie są przedmiotem zadania, ??instalacja VOIP może być realizowana po wolnych (zapasowych) liniach instalacji logicznej, ale na obecnym etapie nie jest rozpatrywana, b) instalacja logiczna: ??ze względów technicznych Zamawiający zmienia schemat instalacji. Zamiast dwóch szaf logicznych G12 i G13 ulokowanych na przestrzeni komunikacyjnej przewiduje się wykonanie jednej połączonej szafy, która będzie zlokalizowana w pom 1.56. Z tego pomieszczenia będą rozprowadzone wszystkie instalacje znajdujące się na schematach PW, ?z punktu dystrybucyjnego na parterze budynku należy poprowadzić okablowanie szkieletowe: światłowód przez projektowaną szafę dystrybucyjną do istniejącego na kondygnacji punktu dystrybucyjnego w Dziale Diagnostyki Obrazowej tworząc pętlę tego okablowania, ??istniejące i projektowane szafy należy doposażyć w urządzenia aktywne, ?przewody okablowania prowadzić na korytkach lub w ścianach kończąc je punktami podtynkowymi z gniazdami RJ45 lub innymi wynikającymi z zastosowanej technologii przesyłu sygnału ??całość poddać badaniom skuteczności działania, c) instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru: ??w budynku jest zainstalowana centrala alarmu pożaru Aritech, zawierająca możliwość podłączenia 8 linii dozorowych. Obecnie wszystkie linie zostały zajęte. Dla ochrony pożarowwej budowanych pomieszczeń oraz umożliwienia docelowego podłączenia niewykończonych kondygnacji należy zamontować drugą, nową, niezależną centralę pożarową kompatybilną z istniejącą, którą należy doposażyć w układ umożliwiający podłączenie 4 linii dozorowych po 128 punktów każda ? pętle obsługujące OAiIT oraz System stabilizacji ciśnienia wody w piwnicy wykonać jako nowe. Pomieszczenia I piętra poza OAiIT wpiąć do istniejących linii (jest tam wolne miejsce) ??przewody, przyciski, sterowniki klap pożarowych i czujki rozmieścić zgodnie z projektem wykonawczym. Ilość i rozmieszczenie sygnalizatorów akustycznych i optycznych zrealizować według Projektu Budowlanego, rys nr 16 Plan Instalacji SSP d) instalacja telewizji przemysłowej i ogólnej: ?dla potrzeb obiektu zaprojektowano monitoring komunikacji i sal chorych, ? monitoring komunikacji oparty na systemie kamer o wysokiej czułości wpięty w istniejący system zapisu danych - przewody doprowadzić i wpiąć do Punktu dystrybucyjnego na kondygnacji. Zamawiający posiada serwer do zapisu danych z tych kamer, ? monitoring sal chorych przewidziano z kamerami pozwalającymi na szczegółowy podgląd twarzy pacjenta i będzie posiadał własny rejestrator z min. miesięcznym czasem przechowywania. Monitory podglądowe zamontować na stanowiskach pielęgniarskich dozorujących chorych. Rejestrator w punkcie dystrybucyjnym oddziału, - Zamawiający rezygnuje z wykonywania instalacji telewizji ogólnej szpitalnej. e) system przyzywowy będzie pozwalał wezwać personel do sal chorych, z wezwaniem personelu z miejsca pracy lub wypoczynku Przyciski przywoławcze montować w salach wielołóżkowych w punkcie pielęgniarskim, w salach 1 -łóżkowych w salach i węzłach sanitarnych. f) system interkomu pozwoli porozumiewać się personelowi pomiędzy poszczególnymi salami bez konieczności korzystania z telefonii mobilnej. Realizacja zgodna z Projektem wykonawczym. g) system kontroli dostępu: ? w oparciu o system domofonowy istnieć będzie możliwość zdalnego otwierania głównych drzwi wejściowych na oddział dla osób nie będących personelem. System pozwoli wejść osobom obcym tylko do administracyjnej części oddziału, ? wszystkie główne drzwi, w tym wejściowe na oddział będą wyposażone w system czujników elektronicznych obsługiwanych przez zbliżeniowe karty magnetyczne. System będzie wpięty do centrali rejestrującej zdarzenia za pomocą przewodów ekranowanych kat 6e. Zamawiający zmienia i rozszerza zakres drzwi objętych kontrolą dostępu. Wykaz drzwi objętych KD ujęty jest w dokumencie Informacji dla robót budowlanych zawartych w części projektowej. Wykonawca przekaże instalację po zaprogramowaniu wszystkich drzwi. Parametry programowania uzgodnić z Użytkownikiem h) instalacja systemu nagłośnienia nie będzie realizowana. Uwaga : zaleca się, aby wykonawca dokonał Wizji Lokalnej w dniu 29.07.2020 o godz. 10:00 terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Osoby uczestniczące w w wizji mają obowiązek na ternie szpitala zasłaniać usta i nos oraz podać się kontroli temperatury . W sprawie wizji lokalnej proszę o kontakt z P. Pawłem Stagunem tel. 15 843-32-84. Miejsce spotkania: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój nr 7

II.5) Główny kod CPV: 45215142-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający informuje, że roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym terminie od 140 do 150 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 II. Na termin składania ofert: 1 oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy- Załącznik nr 4 do SIWZ. 2 oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ. III. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów Wykonawca przedkłada: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 9 do SIWZ 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 9 do SIWZ 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IV. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XI pkt 3.1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty o których mowa w pkt. 1 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: I. Określenie warunków: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 zł Jeżeli wysokość sumy gwarancyjnej nie jest wyrażona w PLN Zamawiający przeliczy waluty wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. III. Na termin składania ofert: 1. oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy- Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ. IV. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt IX pkt 2)b) SIWZ V. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 1). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wg Załącznika nr 12- złożone do oferty 3). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5). Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 7) Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda dokumentów, które określają w sposób jednoznaczny w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego. 8) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w XI pkt 3 ppkt 1)-3), zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, Dz. U. 2018 poz. 1993) Dalej:"Rozporządzeniem":składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego to jest: 8.1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8.2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 9 do SIWZ 8.3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 9 do SIWZ 9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp. Podpisany przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a ustawy pzp, składany do oferty wykonawcy. 10) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. VI. WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO: 1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę (w formularzu ofertowym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane i usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Postanowienia punktów 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI punkcie 1 niniejszej SIWZ. 9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy. 10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo szczegółowo określa § 6Wzoru umowy. 11 Warunki dokonywania rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców szczegółowo określa § 7 Wzoru umowy. VII. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo/a do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji dla każdego z tych wykonawców. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy. 3. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców - jeżeli nie została złożona wraz z ofertą. 4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu. 5. Wszelka korespondencja w postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt.1 6. Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - sporządzonego według propozycji stanowiącej Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku (budowli) w obiektach ochrony zdrowia obejmujące oddziały szpitalne lub blok operacyjny wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi oraz robotami wykończeniowymi wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona przy ocenie spełnienia tego warunku udziału ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. UWAGA: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: - samodzielnie przez Wykonawcę, lub - przez inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub - w przypadku wykonawców, którzy składają ofertę wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie oraz 2) Wykonawca przedstawi wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w składanym wykazie wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeni w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - Kierownik budowy, b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego - Kierownik robót, c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego- Kierownik robót, Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów, także członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zmianami) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.( Dz. U. 2019 poz. 1117 z póź. Zmianami) II. Na termin składania ofert: 1. oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy- Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej SIWZ. III. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień oświadczeń lub dokumentów. 1) Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych , zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) ppkt 1) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) ppkt 2) SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Załącznik nr 9 do SIWZ 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Załącznik nr 9 do SIWZ 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych , zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) ppkt 1) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz osób, zgody ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ , spełniające wymagania określone w rozdz. IX pkt 2)c) ppkt 2) SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt IX pkt 2)b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa w punkcie VIII pkt 1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z póź. zmianami) -- Załącznik nr 10 - należy złożyć wraz z ofertą. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wg Załącznika nr 12(jeśli dotyczy)- należy złożyć wraz z ofertą.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające parametry techniczne medycznych modułów zasilających zgodnie z Załącznikami nr 3A i 3B - należy złożyć wraz z ofertą. 2) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r poz.186 z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty - Załącznik nr 17 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa w punkcie VIII pkt 1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z póź. zmianami) -- Załącznik nr 10 - należy złożyć wraz z ofertą. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wg Załącznika nr 12(jeśli dotyczy)- należy złożyć wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową Wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wynosi 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych PLN): 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 2019 poz. 310 z późn. zmianami) 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Nr konta 84 1020 4391 0000 6102 0175 7293 z dopiskiem "wadium przetargowe - 780 ZP / 2020 Budowa OAiIT . 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w punkcie 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy Wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od Zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, Zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i umieścić w kopercie łącznie z ofertą przetargową. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zapisanymi w art. 46 ustawy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Gwarancja Robót Budowlanych30,00
Termin wykonania5,00
Gwarancja kolumn medycznych5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót zgodnie z brzmieniem § 15 wzoru Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu umowy jeżeli dla jego prawidłowego wykonania, konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, a konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a także wartość robót dodatkowych nie przekroczy 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.( art.144 ust.1 pkt. 6)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) wypełniony formularz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) podpisane i uzupełnione Załączniki nr 3A i 3B potwierdzający parametry techniczne 4) oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 5) oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, 6) wadium w wielkości i formie zgodnej z XIV Specyfikacji 7) Oświadczenie o posiadaniu aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020r poz.186 z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty - Załącznik nr 17 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą. 8) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 10 lit. b), 9) Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z opisem , o których mowa w punkcie VIII pkt 1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z póź. zmianami) -- Załącznik nr 10 10) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.- wg Załącznika nr 12 b) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty. Chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). II. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie wadium w odpowiedniej wielkości i formie zgodnie z rozdz. XIV SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdz. XXI SIWZ. 10. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) lub art. 134 ust. 6 pkt.3 ustawy 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 14.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 15. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 16. Wykonawcy zagraniczni przedstawiają dokumenty zgodnie z rodz. XI pkt. 6 SIWZ 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. zgodnie z rodz. XVI pkt 14 SIWZ 18. Informacja dla wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z rodz. XXII. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola, pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w dniu 05 marca 2020 roku, do godziny 9:30. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP. Uprawnieni do prowadzenia czynności otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej powołani Zarządzeniem Dyrektora

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.