eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-06-24Ogłoszenie nr 564548-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem: Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, krajowy numer identyfikacyjny 14273335600042, ul. ul. Bronisława Czecha  1 , 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 274, e-mail zamowienia.zakopane@cos.pl, faks 182 014 906.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.cos.pl/65/zakopane
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Gospodarki Budżetowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zamawiającego, na stronie BIP w zakładce Zamówienia Publiczne udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.cos.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
W biuletynie informacji publicznej udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane
Numer referencyjny: DZP/Z/XIX/15/05/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zaprojektowanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi następujące prace: * Prace związane z rozbudową instalacji hipoksji w pokojach (10 pokoi), * Prace związane z rozbudową instalacji hipoksji w salce treningowej (1 pokój), Dokumentację techniczną stanowią w szczególności: * Program funkcjonalno - użytkowy. * SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami. * Dokumentacja techniczna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane opisane w dokumentacji przetargowej. Przy kalkulowaniu oferty należy bezwzględnie uwzględnić poniższe wytyczne: * Roboty rozpoczną się wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w zakresie pokoi. Planowane rozpoczęcie: szacunkowo październik 2019 r. (termin ostateczny zostanie uzgodniony przez Strony). * Roboty mogą rozpocząć się w dowolnie uzgodnionym terminie z Zamawiającym w zakresie salki treningowej. Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2019 r. * Wszystkie Roboty mają się zakończyć nie później niż do dnia 18.12.2019 r. * Poprzez zakończenie robót rozumie się wykonanie wszystkich prac na podstawie dokumentacji oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót oraz przeszkolenie z obsługi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej. * W dniu zawarcia Umowy (jednak nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia) można przeprowadzić inwentaryzację budowlaną na miejscu. * W złożonej wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy wymienione w dokumentacji dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz ująć wszystkie prace i czynności niezbędne do należytego wykonania umowy. * Niedoszacowanie, pominięcie lub brak właściwej oceny zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę. * Wykonawca sporządzi pełną dokumentację wykonawczą i powykonawczą a także przedłoży dokumenty jakościowe w tym atesty i deklaracje, z uwzględnieniem dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonawca po ukończeniu robót przedstawi program przeglądów gwarancyjnych obejmujący instrukcję użytkowania wraz z podaniem ich częstotliwości. * Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności dla obiektów sportowych dla kadr narodowych. * W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu SIWZ należy kierować do Zamawiającego pytania zgodnie z terminem ustalonym w procedurze przetargowej. * Materiały rozbiórkowe, o ile takie wystąpią Wykonawca utylizuje na własny koszt. Materiały które mogą okazać się dla Zamawiającego przydatne Wykonawca złoży i przewiezie/przeniesie we wskazane miejsce przez Zamawiającego (transport do 1 km). * Zaplecze placu budowy może być zlokalizowane obok internatu sportowego Zakopane, pod warunkiem niekolidowania z innymi robotami lub ruchem technologicznym lub normalnym funkcjonowaniem pozostałych obiektów sportowych. * Wykonawca w przypadku zniszczenia infrastruktury Zamawiającego zobowiązany jest odtworzyć wykorzystywane miejsce po zapleczu budowy, * Wykonawca odpowiednio zabezpieczy front robót a także odpowiednio oznakuje i zabezpieczy teren robót, mając na uwadze, że miejsce prowadzenia robót zlokalizowane jest w kompleksie obiektów, które będą czynne w trakcie prowadzenia prac. * Jeżeli Wykonawca zamierza realizacje części przedmiotu umowy powierzyć podwykonawcom, to powinien wskazać zakres robót przewidzianych do zlecenia podwykonawcom w ofercie i wskazać z nazwy firmy podwykonawcze. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców. * Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego, zgodnie z treścią SIWZ. * W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Strony uzgodnią harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. W tym celu Wykonawca przedłoży propozycję, która podlegać będzie korekcie/sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wersja poprawiona przez Zamawiającego (po wprowadzeniu korekt/sprawdzeniu) będzie wiążąca. * Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonanie wszelkich tłumaczeń dokumentów zagranicznych na język polski, w tym wszelkich atestów, deklaracji i instrukcji, jakie mogą być wystawiane w języku innym niż polski. * Wykonawca winien zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, * Pozostałe zapisy w treści SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym a także we wzorze umowy. * Wszędzie tam, gdzie w w/w dokumentach przetargowych przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, usługi, dostawy lub roboty budowlane dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, należy je rozumieć jako przykładowe - w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Jakiekolwiek materiały i rozwiązania równoważne nie mogą powodować opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy ani też jakichkolwiek ograniczeń w pracy urządzeń/instalacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. * W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji wykonawczej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem, a także poniesie ryzyko związane z koniecznością uzyskania wszelkich ewentualnych decyzji administracyjnych (o ile będą konieczne). Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. * Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych, tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej czy też poprzez zadanie wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia. Wizja lokalna przed składaniem ofert nie jest obowiązkowa, ale ze względu na charakter prac Wykonawca powinien rozważyć jej wykonanie (przed złożeniem oferty).

II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
71320000-7
45400000-1
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-18

II.9) Informacje dodatkowe: W zakresie wykonania całości robót oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie : nie później niż do 18.12.2019 r Opracowanie projektu wstępnego: do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Istotne terminy pośrednie: Uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót: nie później niż do dnia 30.09.2019 r. Terminy szacunkowe: Realizacja robót w pokojach: październik-grudzień 2019 r. Realizacja robót w salce hipoksyjnej: wrzesień-grudzień 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, * co najmniej 1 zamówienie obejmujące roboty budowlane w zakresie wykonania budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy i/lub dostawy z robotami montażowymi w zakresie instalacji hipoksji i/lub komory hipoksyjnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł). Ocenę spełniania tych w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie wykazów, dokumentów i oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie, które skierowane zostanie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. W zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: * co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. * Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót w branży sanitarnej, w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. nr 65, ze zm.) w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza na język polski. Ocenę spełniania tych w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie wykazów, dokumentów i oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie, które skierowane zostanie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 4.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.1.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23. 4.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.1.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.1.6. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5 ust. 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwych podmiotów, na rzecz których roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów: Zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa: * wraz z ofertą, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a Lider bądź partner wiodący oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. * w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.cos.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 - grupa kapitałowa, * a pozostałe dokumenty składane są wspólnie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ Wykaz robót, 5.3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób, 5.3.1.3. opłaconej polisy OC - potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą: 5.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. 5.1.2. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.1.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza. 5.1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza. 5.1.5. Dowód wniesienia wadium. 5.2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.cos.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ - grupa kapitałowa. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 zł) 9.2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 9.3. Zamawiający zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 Pzp - w związku z tym należy do oferty dołączyć informacje, na jaki numer konta ma być dokonywany zwrot. 9.4. Wykonawca dołączy do oferty dowód potwierdzenia przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9.5. Uwaga, termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. 9.6. Dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 9.7. Polisa, poręczenie, gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. 9.8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form lub zabezpieczona w kwocie mniejszej niż określona przez Zamawiającego, zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 9.9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : * nazwę Wykonawcy, * nazwę Zamawiającego, * nazwę gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, * określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, * kwotę gwarancji, * termin ważności gwarancji, * zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 9.10. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr. 94 1130 1017 0020 1470 8620 0021 - rachunek bankowy Zamawiającego przeznaczony na kaucje, wadia i zabezpieczenia oraz depozyty) z dopiskiem -WADIUM-hipoksja.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy 1. Przyjęcie w ofercie istotnych postanowień stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść istotnych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. 2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w granicach art. 144 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.). 3. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 4. Zabrania się dokonywania istotnych zmian postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że takie zmiany przewidziano w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy PZP. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) Pozostałe okoliczności umożliwiające dokonanie zmian: a) Zmiana Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał. b) Usunięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji. 3) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 5) Przesunięcie terminu realizacji o 14 dni, na wniosek Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone we wzorze Umowy a także zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. 2. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. ? inspektorem ochrony danych osobowych w Centralnym Ośrodku Sportu jest Pani/Pani inspektorem ochrony danych w Centralnym Ośrodku Sportu jest Pan DOMINIK KARCZ, e-mail: iod@cos.pl; b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) posiada Pani/Pan: * na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; * na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; * na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h) nie przysługuje Pani/Panu: * w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; * prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.