eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 1.423.904,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.Ogłoszenie z dnia 2020-07-11Ogłoszenie nr 561106-N-2020 z dnia 2020-07-11 r.

Gmina Żegocina: Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 1.423.904,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żegocina, krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  - , 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, , e-mail gmina@zegocina.pl, , faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (URL): www.zegocina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej- osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe w formie pisemnej papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z wymaganiami w SIWZ (w poniedziałek od 7:30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7.30 do 14.30)
Adres:
Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 (parter - DZIENNIK PODAWCZY)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 1.423.904,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.
Numer referencyjny: RI.271.9.PN.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu komercyjnego w kwocie 1.423.904,00 złotych (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. 2. Kredyt będzie wykorzystany w dwóch transzach: - 1 transza w okresie od 23.09.2020 r. do 25.09.2020 r. w kwocie: 723.904,00 złotych - 2 transza w okresie od 16.12.2020 r. do 18.12.2020 r. w kwocie: 700.000,00 złotych 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu Usługi udzielania kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę Banku. 5. Do w/w stawki WIBOR 1 M (zmienny) zostanie doliczona marża Banku stała (niezmienna) w okresie kredytowania. 6. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży Banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się WIBOR 1M z miesiąca poprzedniego. 7. Wskazana w ofercie marża banku (w stosunku rocznym) jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku jedynie zmiany stawki WIBOR 1M. 8. Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 9. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc czerwiec br. wynoszącą 0,64 % i stałą marżę banku oraz planowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kapitału. 10. Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na ZAŁĄCZNIKU 1B. 11. Wykonawca wypełnia tylko wysokość marży banku - w polu nr 2 (oznaczonym kolorem żółtym) - do 2 miejsca po przecinku. 12. Do formuły naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę w roku, przez którą należy rozumieć odpowiednio: rok 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc to rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku). 13. Zamawiający ustala następujący harmonogram spłaty rat kredytu: zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ. 14. Podstawowe dane związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Wpływ transz kredytu na rachunek bankowy Gminy Żegocina po podpisaniu umowy w siedzibie Gminy Żegocina na wniosek Zamawiającego (planuje się wpływ pierwszej transzy kredytu do 25.09.2020r. w wysokości 723.904,00 złotych, drugiej transzy w wysokości 700.000,00 złotych do dnia 18.12.2020r.). b) Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości 0,00% od kwoty przyznanego kredytu; c) Wykonawca/Bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści Oferty. d) Okres spłaty kredytu - od 31.03.2022 r. do 31.12.2026 r; e) Prognozowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kredytu w kwocie do 1.423.904,00 zł do przygotowania Oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji, opłat; g) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, h) Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego. Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Pierwsza płatność odsetek powinna nastąpić do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiono pierwsza transzę kredytu od faktycznie wykorzystanego kredytu. i) Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia roboczego miesiąca za poprzedni miesiąc, od faktycznie wykorzystanego kredytu. j) Spłata odsetek za ostatni okres obrachunkowy płatne będzie wraz z ostatnią ratą kredytu tj. do dnia 31.12.2026r. k) Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc kalendarzowy i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie." l) Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony z uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, zostanie proporcjonalnie doliczona do niespłaconych rat kapitału i będzie na to ustanowiony nowy harmonogram spłat kredytowych, przesunięcie spłat rat kapitałowych nie może przekroczyć 31.12.2026 roku. Przesunięcie spłaty części kapitału jest oprocentowane na zasadach określonych w umowie kredytu. m) Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. n) Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisaną przez Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy. o) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. p) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. q) Jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN); r) Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w oparciu o art.777 par.1 pkt. 5 k.p.c. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu w trakcie trwania umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. a) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: kontakt z Zamawiającym - przyjmowanie dyspozycji Zamawiającego odnośnie transz kredytu, wyliczenie należytych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu. Liczba zatrudnionych osób ma wynosić minimum 1 osoba. b) Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. c) Zamawiający w celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę do wglądu) lub oświadczeń ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ww. dokumentów lub oświadczeń w terminie do 5 dni roboczych.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2026-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowych polegających na udzielaniu kredytów, tj. aktualne zezwolenie właściwego organu na rozpoczęcie działalności, której przedmiotem jest udzielanie kredytów.
Informacje dodatkowe W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten winien spełniać samodzielnie każdy z tych wykonawców.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Formularz cenowy (służący do wyliczenia kosztów obsługi długu do złożenia oferty) załącznik nr 1b do SIWZ 2. Dodatkowo, wraz z ofertą należy złożyć: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ i Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ - składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Oświadczenia dot. zatrudnienia na umowę o pracę - załącznik nr 5. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugzegocina informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 7. Projekt umowy kredytowej uwzględniający zapisy określone w SIWZ i jej załącznikach. 8. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp oraz w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji, opłat. 3. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 4. Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony z uzasadnieniem na 7 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, zostanie proporcjonalnie doliczona do niespłaconych rat kapitału i będzie na to ustanowiony nowy harmonogram spłat kredytowych, przesunięcie spłat rat kapitałowych nie może przekroczyć 31.12.2026 roku. Przesunięcie spłaty części kapitału jest oprocentowane na zasadach określonych w umowie kredytu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.