eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Remont ogrodzenia i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020Ogłoszenie z dnia 2020-10-20

Ogłoszenie nr 560206380-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Piotrków Trybunalski: Remont ogrodzenia i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycja będzie realizowana w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tryb. Zamawiający będzie się starał uzyskać środki na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537002-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510129390-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
TBS Sp. z o.o. jest inwestorem zastępczym Miasta Piotrków Trybunalski na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne.I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59063814500000, ul. Al. 3-go Maja 31, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 323 770, e-mail sekretariat@tbs.piotrkow.pl, faks 447 323 771.
Adres strony internetowej (url): www.bip.tbs-piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont ogrodzenia i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ER/3121/14/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz budowie nowego ogrodzenia z profili zamkniętych wraz z montażem bramy; rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, trylinki i wylewek betonowych; wykonaniu koryta pod konstrukcje placu, wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonania obramowania, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej; wykonaniu zjazdu dla osób niepełnosprawnych.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45342000-6,

45111291-4,

45233226-9,

45233223-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 13.10.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: .
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiortwo Wielobrażowe "ABITEL" Zbigniew Szymański, biuro@abbau.pl, ul. Wysoka 19, 97-300, Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 111 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/10/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pod pojemniki na odpady stałe, wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, montaż gazonów doniczkowych. Wartość robót wynosi 18.476,01 zł netto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. zmiana wykonawcy jest ekonomicznie nieuzasadniona - roboty dodatkowe rozliczone zostaną zgodnie ze stawkami i cenami materiałów określonych w najkorzystniejszej ofercie przetargowej, ponadto z przyczyn technicznych nie jest możliwe jednoczesne prowadzenie w/w robót przez dwóch różnych wykonawców 2. zmiana wykonawcy spowodowałby istotną niedogodność - wprowadzenie na roboty nowego wykonawcy spowodowałoby opóźnienia w wykonaniu zamówienia podstawowego (z uwagi na konieczność prowadzenia procedury związanej z wyborem wykonawcy na roboty nieobjęte umową podstawową), ponadto wprowadzenie dodatkowego wykonawcy na roboty powodować może powstawanie wzajemnych roszczeń pomiędzy poszczególnymi ekipami i rzutować może egzekwowanie napraw gwarancyjnych w przyszłości 3.wartość robót nie przekracza 50% zamówienia podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót została przyjęta na podstawie cen jednostkowych i parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz średnich cen regionalnych , publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" obowiązujących w kwartale poprzedzającym okres sporządzenia kalkulacji, z zastrzeżeniem, iż ostateczna kwota wynosi 18.476,01 zł netto, co stanowi 9,94% wartości zamówienia podstawowego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.