eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Przeprowadzenie stażu w ramach projektu pt."Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej". Oznaczenie sprawyIA1/U/20/6/EOOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 560124372-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Gliwice: Przeprowadzenie stażu w ramach projektu pt.: "Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej". Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/6/EO
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt POWR organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: "Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej", nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.03.01.00-00-S191/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu pt.: "Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej". Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/6/EO

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IA1/U/20/6/EO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stażu dla 13 studentów studiów kierunku Transport Kolejowy, studiujących na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, będących na 4 roku studiów stacjonarnych I stopnia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: - część 1 - realizacja staży w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r. dla 6 osób - konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia staży zostaną ustalone po zawarciu umowy, - część 2 - realizacja staży w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r. dla 7 osób - konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia staży zostaną ustalone po zawarciu umowy. 2. CPV: 80.53.10.00 - Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r.


II.4) Główny kod CPV: 80531000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: rzeprowadzenie stażu w ramach projektu pt.: "Utworzenie stażu zawodowego dla studentów kierunku Transport Kolejowy Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

INFRA SILESIA Spółka Akcyjna, , ul. Kłokocińska 51, 44-251, Rybnik, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11284.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Ze względu na brak możliwości wybrania w pkt III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA niniejszego ogłoszenia właściwego trybu udzielenia zamówienia, wpisano "przetarg nieograniczony". Prawidłowym trybem udzielenia zamówienia jest natomiast usługa społeczna.SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Działając w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z treścią art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także w związku z treścią § 4 ust. 2 umowy nr IA1/U/20/6/EO/02 z dnia 28.02.2020 r., Strony wspólnie postanowiły zmienić łączącą je umowę w zakresie objętym treścią § 1 ust. 4, poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.09.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Przyczyny związane z pandemią wirusa COVID-19, brak możliwości realizacji staży od 16.03.2020 r do 31.05.2020 r. Działając w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z treścią art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także w związku z treścią § 4 ust. 2 umowy nr IA1/U/20/6/EO/02 z dnia 28.02.2020 r., Strony wspólnie postanowiły zmienić łączącą je umowę w zakresie objętym treścią § 1 ust. 4, poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.09.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.