eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach. Oznaczenie sprawyIA1/U/20/12/HPOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 560124335-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Gliwice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/12/HP
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520814-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510071244-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/12/HP

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IA1/U/20/12/HP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pt.: "Termomodernizacja domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi", w zakresie zgodnym z audytem energetycznym i audytem ex-ante, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych uzgodnień i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2. Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego; 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych. 3. Termin wykonania zamówienia: - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie projektu budowlanego i złożenie go w Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, - do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR). W odniesieniu do nadzorów autorskich: na wezwanie Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej.


II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

71321200-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie projektu budowlanego i złożenie go w Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, - do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR). W odniesieniu do nadzorów autorskich: na wezwanie Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

POWERSUN Sp. z o. o., , ul. Kowalska 9/2, 20-115, Lublin, kraj/woj. lubelskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 56500 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

W pkt IV.3) podano wartość umowy bez podatku VATSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu opracowania kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający uznał za konieczne wydłużyć termin opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej z 9 do 12 tygodni od daty podpisania umowy. Uzasadnienie: W związku z trwającą pandemią związaną z COVID-19 wykonanie inwentaryzacji budowlanej było znacznie utrudnione. Część pomieszczeń (pokoi studenckich) była zamknięta, ponieważ studenci wyjechali do domów pozostawiając swoje rzeczy w akademiku. W takich sytuacjach inwentaryzacja mogła być wykonana jedynie komisyjnie z udziałem osób mających upoważnienie do wejścia do pokoi studenckich podczas ich nieobecności. Z uwagi na szeroki zakres dokumentacji projektowo- kosztorysowej, a także na realizowany równolegle temat opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy DS. Solaris - realizacja inwestycji wymaga zaangażowania/ kontaktu wielu osób, m.in. Zarządca obiektu, inspektorzy nadzoru z wszystkich branż, projektanci (również z wielu branż). Pracownicy Politechniki Śląskiej, zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej, często wykonywali pracę zdalną, przez co nie mieli natychmiastowego dostępu na przykład do dokumentacji archiwalnej obiektu. Termin wykonania umowy nr IA1/4568/AOS/2020 na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. "Przebudowa domu studenckiego SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach" z wyżej wymienionych powodów został wydłużony o 3 tygodnie. Opracowanie to stanowi dane dla projektu stacji wymienników ciepła (projektanci przebudowy określą na jakie moce ma być zaprojektowana stacja wymienników, która jest w zakresie termomodernizacji). Reasumując przebudowa budynku pociąga za sobą zmianę założeń dla projektowanej termomodernizacji. Z uwagi na złożony proces uzgodnień, przy zachowaniu należytej staranności każdej ze stron, etap uzgodnień wydłużył się. W celu osiągnięcia celu, jakim jest kompletna i rzetelnie wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysową, obie strony Umowy zgodnie stwierdziły, że termin wykonania usługi powinien zostać wydłużony bez stwierdzenia winy żadnej ze stron.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.