eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad usługami i robotami budowlanymi dlabudowy zewnętrznych linii kablowych na trasiebudynek Stajni - budynek Kuchni Królewskiej oraz remontu dachu budynku dawnej Słodowni.Ogłoszenie z dnia 2020-07-08

Ogłoszenie nr 560122824-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Warszawa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad usługami i robotami budowlanymi dla: budowy zewnętrznych linii kablowych na trasie: budynek Stajni - budynek Kuchni Królewskiej oraz remontu dachu budynku dawnej Słodowni.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 528483-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510075433-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 01095603800000, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, faks +48228423116.
Adres strony internetowej (url): https://www.wilanow-palac.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad usługami i robotami budowlanymi dla: budowy zewnętrznych linii kablowych na trasie: budynek Stajni - budynek Kuchni Królewskiej oraz remontu dachu budynku dawnej Słodowni.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KF.AZ.2401.1.JM.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad usługami i robotami budowlanymi w ramach dwóch Inwestycji zaplanowanych na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 2) Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru polegającej na: a) ETAP I: wykonywaniu Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i usługami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji 1 w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. b) ETAP II: wsparciu Zamawiającego w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji 2, c) ETAP III: wykonywaniu Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i usługami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji 2 w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zarządzaniu całością Inwestycji. 3) INWESTYCJA 1 obejmuje: budowę zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN, stacji ST6480 z rozdzielnicą RGK i RPPOŻ (CSP) w przebudowywanym budynku Kuchni Królewskiej. 4) INWESTYCJA 2 obejmuje: remont dachu budynku dawnej Słodowni zlokalizowanego na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie


II.4) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

71520000-9,

71630000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia (tj. od 09.04.2019 r.) do czasu faktycznego zakończenia usług i robót budowlanych i rozliczenia końcowego umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji 2, lecz nie później niż do dnia 30.06.2020 r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zmianie ulega § 4 pkt. 1) Umowy, w dotychczasowy brzmieniu: Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do czasu faktycznego zakończenia usług i robót budowlanych i rozliczenia końcowego umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji 2, lecz nie później niż do dnia 30.06.2020r. który otrzymuje następujące brzmienie: Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do czasu faktycznego zakończenia usług i robót budowlanych i rozliczenia końcowego umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, lecz nie później niż do dnia 30.11.2020r. 2. Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Umowy - Harmonogram robót i usług, 3. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do umowy - Harmonogram płatności. 4. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. - dalej ustawa Pzp) §31 w związku z §28 Umowy, w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 878) dokonuje się zmiany postanowień przedmiotowej Umowy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.