eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 r.Ogłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560118186-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Sulęcin: Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 568872-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510184598-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sulęcinie, Krajowy numer identyfikacyjny 52617900000000, ul. ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.sulecin.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 r.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Sulęcin dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie i z powrotem w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku. Uczniowie wysiadają na następujących przystankach: - dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie - przystanek NŻ przy szkole,- dowożeni do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie przy szkole przystanek NŻ, - dowożeni do Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim - przystanek NŻ przy szkole oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie - przystanek NŻ przy szkole. Przewozy na podstawie imiennych biletów miesięcznych dotyczą dni do końca czerwca 2020 roku, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z organizacją roku szkolnego, przerwy świąteczne oraz dodatkowe dni, w których uczniowie nie mają obowiązku dojeżdżania do szkoły. Wykonawca będzie realizował zamówienie w oparciu o minutowy rozkład jazdy dla poszczególnych tras przedstawiony Zamawiającemu i przez Zamawiającego zatwierdzony. Na wniosek Zamawiającego z powodu zmiany planu lekcji lub zmian organizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, w Szkole Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulęcinie. Wykonawca ma obowiązek dokonania zmian w minutowym rozkładzie jazdy. Przewidywana liczba biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie: przywóz - odwóz z Brzeżna - 8 uczniów, z Długoszyna - 11 uczniów, z Drogomina - 3 uczniów z Miechowa - 8 uczniów, z Ostrowa - 27 uczniów, z Rychlika - 8 uczniów, z Trzebowa - 10 uczniów, z Turska - 4 uczniów, z Żubrowa - 19 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie: przywóz - odwóz z Brzeżna - 15 uczniów, z Długoszyna - 24 uczniów, z Drogomina - 6 uczniów, z Małuszowa - 3 uczniów, z Miechowa - 6 uczniów, z Ostrowa - 18 uczniów, z Rychlika - 4 uczniów, z Trzebowa - 11 uczniów, z Turska - 6 uczniów, z Żubrowa - 64 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim: przywóz - odwóz z Długoszynka - 6 uczniów, z Grochowa - 21 uczniów, z Wielowsi - 18 uczniów, z Zarzynia - 17 uczniów, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulęcinie: przywóz - odwóz z Małuszowa - 2 uczniów, z Trzebowa - 1 uczniów. Godziny rozpoczęcia przywozów i odwozów w poszczególne dni tygodnia przekażą dyrektorzy poszczególnych szkół na 7 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minutowy rozkład jazdy autobusów na wyznaczonych trasach na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieznacznych zmian godzin rozpoczęcia przywozów lub odwozów. Wykonawca przed opracowaniem minutowego rozkładu jazdy autobusów dokona szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega, że podana ilość uczniów jest ilością planowaną. Ilość uczniów może ulec zmianie w związku z np. ruchem uczniów, itp. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bilety miesięczne dla wszystkich uczniów objętych obowiązkiem dowożenia do szkół z terenu Gminy Sulęcin, nawet w przypadku znacznego wzrostu ich ilości. Z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca nie może przewozić więcej osób niż liczba miejsc w autobusie. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich uczniów. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Dyrektorzy szkół na 7 dni przed 01.09.2019 roku przekażą Wykonawcy w formie pisemnej imienne wykazy uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo transportu uczniów zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia przepisami. W okresach zimowo - wiosennym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane, system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w autobusach minimalnej temperatury +10ºC wewnątrz pojazdu przy rozpoczęciu pierwszego kursu. Na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i śnieg, stopnie nie mogą być śliskie. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o przewidywanych lub zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia drogowego kierowca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić odpowiednie służby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz powiadomić odpowiednio Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Dyrektora Szkoły im. Polskich Strażaków oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie i Zamawiającego. W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego dowozy uczniów lub awarii, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego o odpowiedniej liczbie miejsc, spełniającego właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia. Jeżeli Wykonawca nie zapewni pojazdów zastępczych w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie przewozu na danym kursie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia ważnego ubezpieczenia obowiązującego przy przewozach osób, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i opiekunów oraz uczniów i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem. Wykonawca za realizację zamówienia poda cenę ryczałtową, obejmującą całość zamówienia. Cena jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. Cena musi uwzględniać ilość dni wolnych od nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego z tytułu przerw świątecznych oraz dodatkowych dni, w których uczniowie nie dojeżdżają do szkoły.


II.4) Główny kod CPV: 34.98.00.00 - Bilety przewozowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2 września 2019 do 30 czerwca 2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., , ul. Podmiejska 20, 66-400, Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 394715.44 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Wartość brutto za cały przedmiot umowy - 485.500,00. Obowiązująca forma wynagrodzenia to wynagrodzenie ryczałtowe płatne w miesięcznych równych transzach na podstawie faktycznie zakupionych biletów miesięcznych w miesiącach wykonywania zamówienia (10 miesięcy)SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmniejszenie zakresu świadczenia usług w miesiącu: czerwiec oraz obniżenie w związku z tym wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zważywszy, że: o w dniu 13.08.2019 r. Strony zawarły umowę nr IZIG272.3.2019r. w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego "Dostawa imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych z terenu Gminy Sulęcin do szkół w okresie od 02.09.2019 roku do 30.06.2020 roku". o w myśl § 2 Strony zawarły opisaną wyżej umowę na czas oznaczony od dnia 2 września 2019r. do dnia 30 czerwca 2020 r., o z powodu pandemii COVID-19 realizacja powyższej umowy na pierwotnie przewidzianych zasadach jest czasowo ograniczona, z przyczyn których nie można było przewidzieć, o kierując się potrzebą zagwarantowania dzieciom i uczniom nieprzerwanej możliwości bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych znajdujących się w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), do zakończenia okresu zajęć w roku szkolnym 2019/2020 oraz przeciwdziałając ewentualnym sporom dotyczącym realizacji umowy w warunkach kryzysu spowodowanego okolicznościami związanymi z transmisją wirusa COVID-19, Strony na podstawie art. 15r ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postanowiły zawrzeć aneks nr 1 do umowy nr IZIG272.3.2019 z dnia 13.08.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.