eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Aleksandrowie Kujawskim do standardów ZUSOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560117401-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Toruń: Dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Aleksandrowie Kujawskim do standardów ZUS
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540186627

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510274950

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 17756005070000, ul. ul. Mickiewicza , 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 109 320, e-mail KowalskaM@zus.pl, faks 566 109 496.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Aleksandrowie Kujawskim do standardów ZUS

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

560000/271/07/2019/ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa Sali Obsługi Klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 6a i dostosowanie SOK do standardów obowiązujących w ZUS". W zakres zamówienia wchodzą: 1) roboty budowlane, w szczególności: - wyburzanie ścian, - wybicie nowych otworów drzwiowych, - wymiana podłóg, - wymiana posadzek, - montaż sufitów podwieszanych, - wykończenie wewnętrzne ścian tynkiem, - wykończenie łazienek, - roboty malarskie, 2) roboty elektryczne, w szczególności: - wykonanie wewnętrznych instalacji zasilających, - instalacja gniazd, - instalacja oświetlenia, - instalacja odgromowa, 3) roboty sanitarne, w szczególności: - przebudowa instalacji wod - kan, - wentylacja mechaniczna, - klimatyzacja, - przebudowa sieci hydrantowej, - przeniesienie grzejników co. 4) dostawa i montaż regałów jezdnych


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45330000-9,

45110000-1,

39131100-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
8 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpiło w ciągu 2 dni roboczych licząc od 22.10.2019..

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostosowanie Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie w Aleksandrowie Kujawskim do standardów ZUS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

VIMAG Sp. z o.o., , ul. Równinna 7,9, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 528372.69 zł.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego. Zmiana dotyczyła wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana spowodowana była nieprzewidzianą koniecznością przebudowy instalacji CO. Wykonania przebudowy instalacji CO nie mozna było przewidzieć, ponieważ stan techniczny instalacji nie był znany, ze względu na trwałą zabudowę przewodów instalacji uniemożliwiający dostęp i sprawdzenie jej stanu technicznego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.