eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 560117339-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Łódź: Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538630-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500093158-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500151968-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47169623500000, ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 373 196, e-mail zamowienia.publiczne@word.lodz.pl, faks 426 781 037.
Adres strony internetowej (url): www.word.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WORD/DO/2300/3/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania "Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze "zaprojektuj i wybuduj" . Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: a) wykonanie projektów budowlanych, b) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami. Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie siedziby WORD w Łodzi wraz z podstawową infrastrukturą szkoleniową i infrastrukturą egzaminacyjną na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54. Nowa siedziba WORD w Łodzi to kompleks, w skład którego wejdą: a) budynek biurowy z zapleczem garażowo-warsztatowym, b) parking dla pracowników i klientów ośrodka, c) plac manewrowy dla zdających na prawo jazdy kandydatów na kierowców w zakresie kat. A, AM, A1, A2, B, B1, B+E, C, C1, C1+ E, C+E, D, D1, D1 + E, D+E, T.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45213150-9,

45100000-8,

45111291-4,

45233140-2,

45300000-0,

45311000-0,

45311100-1,

45310000-3,

45314320-0,

45313100-5,

45330000-9,

45331100-7,

45331210-1,

45342000-6,

45311200-2,

77211400-6,

71331000-7,

45112710-5,

45312000-7,

45314000-1,

45320000-6,

45331000-6,

45450000-6,

28112320-9,

45232430-9,

42511000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/09/2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Dokonano zmian umowy: "w § 1 ust. 3 Umowy po punkcie 8 dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu: 9) Protokole z przeprowadzonych negocjacji z dnia 09.06.2020r." 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w związku z wystąpienie innych przeszkód niezależnych od Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają: do 15.08.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z koniecznością dokonania zmian umowy nr WORD/DO/2300/3/18 z dnia 2 lipca 2018r. na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) oraz w związku z: 1. wprowadzonym na terenie całego kraju stan epidemiczny w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w tym regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej "Rozporządzenie"); 2. ograniczeniem wykonywania zadań przez urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 13 ust. 1 - Dz. U. 2020 poz. 566) 3. wystąpieniem siły wyższej na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15r ust 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 4. § 18 ust. 4 pkt 8 Umowy, dokonano zmiany treści § 8 ust. 1 umowy o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na wystąpienie innych przeszkód niezależnych od Wykonawcy. Powyższe zostało przewidziane w ogłoszeniu (pkt IV.5) oraz SIWZ (Rozdział XVI).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.