eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"Ogłoszenie z dnia 2020-06-29

Ogłoszenie nr 560114751-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Muszyna: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową projekt relizowany w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504637-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540017516-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510042087-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 49189306100000, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 714 009, e-mail przetargi@muszyna.pl, faks 184 777 921.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Zp.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową". 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot 45000000-7 - Roboty budowlane 45233140-2 - Roboty drogowe 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących "Strefa Aktywności Turystyczno - Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"- Remont ul. Rolanda, według następującego podziału: 3.1. Remont ul. Rolanda -Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul. Rolanda w miejscowości Muszyna. Przedsięwzięcie będzie polegało na poprawieniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników drogi. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę drogi na długości 342 m, remont istniejącego chodnika, budowę i przebudowę miejsc postojowych, regulację wysokościową istniejących kratek i włazów kanalizacji deszczowej. - początek zakresu remontu i przebudowy ul. Rolanda znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną. Remont ul. Rolanda będzie polegał na frezowaniu, ułożeniu nowej warstwy bitumicznej, wymianie krawężników oraz nawierzchni chodnika oraz nawierzchni istniejących miejsc postojowych z kostki brukowej. Dodatkowym elementem jest wybudowanie miejsc postojowych wraz z zatoką do zawracania. Koniec zakresu remontu i przebudowy ul. Rolanda znajduje się na skrzyżowaniu z ul. Rynek na dz. ewid. nr 1211/1. Zakres remontu przedstawiony jest w projekcie budowlanym. - Zakres opracowania obejmuje remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na ul. Rolanda w miejscowości Muszyna. Remont sieci wraz z przyłączami zaprojektowano metodą bezwykopową za pomocą rękawa uszczelniającego. Metoda polega na wprowadzeniu rękawa uszczelniającego do wnętrza remontowanego kanału poprzez studzienki. Nie wymaga stosowania odkrywek ani robót ziemnych. Istniejące studzienki wraz z wpustami drogowymi należy wyremontować za pomocą chemii budowlanej. Zamawiający dopuszcza remont kanalizacji deszczowej metodą wykopową poprzez jej przełożenie na rzędnych gwarantujących grawitacyjny spływ wody i ewentualne zwiększenie przekroju rur. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej metody uszczelnienia studzienki kanalizacji deszczowej lub jej wymianę. - zakres inwestycji będzie obejmował budowę i remont ul. Rolanda w zakresie sieci oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznej wraz z przyłączami. Oświetlenie ul. Rolanda zostanie wykonane stylowymi latarniami. Zaprojektowano oprawy ze źródłem światła LED, zabudowane na słupach stalowych. Obwód oświetleniowy zasilony będzie z istniejącej szafki oświetleniowej, przy stacji trafo na ul. Rolanda. Zasilanie projektowanego obwodu oświetleniowego realizowane będzie w ramach istniejącego przydziału mocy. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: projekt instalacji elektrycznych, - zakres inwestycji obejmuje zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej w związku z remontem wraz z przebudową ul. Rolanda. Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: branża teletechniczna. - w ramach inwestycji wykonany zostanie remont placu do nawracania przy ul. Rolanda. Prace będą polegały na remoncie odcinka placu do zawracania dla samochodów osobowych na części działek nr ewid. 919/5, 918/1. Plac zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta w pobliżu przystanku dla taxi oraz szkoły. Wykonana zostanie wymiana nawierzchni istniejącej zatoki. Zakres robót przedstawiony jest w projekcie budowlanym. 4. Rozwiązania równoważne: Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 5. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji. 7. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych. 9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych. 10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić funkcjonowanie punktów handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w obrębie planowanej inwestycji tj. musi zapewnić dojście (np. wykonanie kładek dla pojazdów oraz pieszych umieszczanych w poprzek wykopów) dla potencjalnych klientów i dojazd dla samochodów dostawczych do punktów handlowych i gastronomicznych, organizować i prowadzić roboty przy użyciu sprzętu, który w maksymalny sposób ograniczy utrudnienia i negatywne skutki związane z realizacją robót budowlanych. 11. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia. 12. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu. 13. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 14. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy. 15. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,

45212140-9,

45311000-0,

45330000-9,

45314000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w następujących terminach: a) Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpi w dniu jej podpisania, a jej zakończenie w terminie do dnia 30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont ul. Rolanda
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Remontowo-Budowlane "SARATA" Sarata Jan , , Złockie 88, 33-370, Muszyna, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1151000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana dotyczy przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na wystąpienie siły wyższej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wnioskowanie o przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane jest wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wskazaniami przez służby sanitarno-epidemiologiczne oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca pismem z dnia 30.03.2020r. poinformował o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonanie umowy w terminie nie jest możliwe z uwagi na: - nieobecności pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zamówienia; - wstrzymanie dostaw materiałów; - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2020r. IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologiczne w Krakowie przekazało do stosownej centralnej wojewódzkiej struktury zarządzania kryzysowego tj. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu 15 ostrzeżeń meteorologicznych dotyczących wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia, w trakcie których prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne oraz 3 ostrzeżenia hydrologiczne. Linki do strony: 1. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art512.html 2. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art514.html 3. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art517.html 4. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art521.html 5. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art522.html 6. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art523.html 7. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art524.html 8. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art525.html 9. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art526.html 10. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art527.html 11. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art528.html 12. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art529.html 13. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art530.html 14. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art531.html 15. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_meteorologiczne/art532.html 16. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art85.html 17. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art86.html 18. https://bip.nowosadecki.pl/pczk/aktualnosci/ostrzezenia/ostrzezenia_hydrologiczne/art87.html Cztery ostrzeżenia meteorologiczne dotyczyły 2 stopnia zagrożenia (w skali 3 stopniowej), co wiązało się z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia, w silnym stopniu ograniczających prowadzenie działalności w tym robót budowlanych. Jedno wydane ostrzeżenie hydrologiczne dotyczyło 3 stopnia zagrożenia (w skali 3 stopniowej), co wiązało się z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiąją prowadzenie działalności. Zalecana jest najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. W oparciu o otrzymane z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna podjęła stosowne działania ostrzegawcze, zamieszczając informację o zagrożeniu na stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna www.muszyna.pl Link do strony: http://muszyna.pl/pl/1941/0/zbiorcze-wiadomosci-lista.html W dniach 29 kwietnia 2020r. i 6, 7, 25, 26, 27, 28 maja 2020r., oraz 8, 9, 10, 17, 18, 22, 23 czerwca 2020r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wystąpiły gwałtowne burze z opadami deszczu, gradu oraz silnymi porywami wiatru do 90 km/h. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych od dnia 8 czerwca 2020r. do 23 czerwca 2020r. uniemożliwiło prowadzenie robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów. Kilkudniowe przerwy w opadach nie były wystarczające na osuszenie terenu budowy, z uwagi na zbyt silne nawodnienie gruntu, które uniemożliwiało wjazd sprzętu budowlanego w celu realizacji zaplanowanych robót budowlanych. Intensywne opady deszczu w okresie realizacji robót miały wpływ na czasowe ich ograniczenie oraz uniemożliwiły wykonanie robót z powodu technologii realizacji określonej normami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych. Dotyczyło to przede wszystkim robót ziemnych, które należało prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą strukturę gruntu w kontakcie z wodą, w celu nie dopuszczenia do nawodnienia gruntu. Ograniczenie w realizacji robót, o których mowa powyżej mają negatywny wpływ na harmonogram wykonywania pozostałych asortymentów robót objętych przedmiotowym kontraktem. Opóźnienia w w/wym. robotach mają wpływ na przesunięcie terminu wykonania robót. Biorąc pod uwagę przewidziany w umowie nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. termin zakończenia całości robót budowlanych dla zadania pn.: "Strefa Aktywności Turystyczno-Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą uzdrowiskową"- zadanie nr 2: Remont ul. Rolanda, który został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2020r. należy stwierdzić, iż w trakcie realizacji umowy zaistniały przeszkody mające istotny wpływ na faktyczny termin wykonania zadania. Powstałe okoliczności uniemożliwiające zakończenie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie są okolicznościami natury obiektywnej, niemożliwymi do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Wykonawca, pismem z dnia 23.06.2020r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją umowy do dnia 31 lipca 2020r. z uwagi na okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w §16 ust. 1 pkt. g oraz §13 umowy nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. W ocenie Zamawiającego w/w okoliczności, jako że nie mogły zostać przewidziane na etapie podpisywania umowy, w przedmiotowej sprawie uzasadniają konieczność zmiany terminu realizacji umowy. Podkreśleniu wymaga, iż w/w zmiana terminu realizacji umowy nie wpłynęłaby wynik postępowania, gdyż wydłużenie terminu realizacji zadania dotyczyłoby wszystkich Wykonawców. Dlatego ma ona charakter przesłanki obiektywnej i jej wprowadzenie uzasadnione byłoby w przypadku każdego wykonawcy składającego ofertę w ramach postępowania przetargowego. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że na podstawie zapisów zawartych §16 ust. 1 pkt. g oraz §13 umowy nr Zp.272.3.2020 z dnia 02 marca 2020r. w/w okoliczności stanowią podstawę do zmiany terminu realizacji umowy

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.