eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czosnów › Przebudowa ul. Parkowej w Cząstkowie Polskim.Ogłoszenie z dnia 2019-06-07

Ogłoszenie nr 560114310-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Czosnów: Przebudowa ul. Parkowej w Cząstkowie Polskim.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500553-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510031189-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czosnów, Krajowy numer identyfikacyjny 53353500000000, ul. ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 850 201, e-mail inwestycje@czosnow.pl, faks 227 850 057.
Adres strony internetowej (url): www.czosnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Parkowej w Cząstkowie Polskim.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BI.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Parkowej w Cząstkowie Polskim polegająca na poprawie stanu technicznego i użytkowego drogi przez wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z pasem rowerowym oraz poboczy i zjazdów na posesje przyległe do pasa drogowego.


II.4) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45231300-8,

45112710-5,

45233320-8,

45233290-8,

45233221-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Rozpoczęcie robót określonych ustala się na dzień wprowadzenia na budowę. Realizacja robót nastąpi do 31 lipca 2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa ul.parkowej w Cząstkowie Polskim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 14/02/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DROG-BET Marcin Głuchowski, , ul. Gawłowska 179a, 96-500, Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 419114 90.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zamawiający udzielił wykonawcy roboty dodatkowe przewidziane w ogłoszeniu i w specyfikacji, zmianie uległa wynagrodzenie wykonawcy o wartość robót dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.