eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Rozbudowa dróg na terenie Gminy Miedziana GóraOgłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560113823-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Miedziana Góra: Rozbudowa dróg na terenie Gminy Miedziana Góra
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 619534-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510262328-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miedziana Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 29101032300000, ul. ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 303-16-26, e-mail anna.zolbach@miedziana-gora.pl, faks 41 303-16-05.
Adres strony internetowej (url): http://www.miedziana-gora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa dróg na terenie Gminy Miedziana Góra

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPOS.271.55.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dwóch dróg: ul. Leśnej w msc. Ciosowa i ul. Kamiennej w msc. Miedziana Góra Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji przy dofinansowaniu Wojewody Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, które obejmują: 3.2.1. Części 1: Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa, oraz na działce drogowej nr 399 w msc. Ćmińsk, o łącznej długości 1 790m, gm. Miedziana Góra (rozbudowa drogi gminnej nr 346011T od km 0+000 do km 1+818,50 o długości 1818,50 mb, w tym w zakresie drogi gminnej: dł. 1790m, w zakresie dróg powiatowych: 28,5m) a) Roboty Budowlane: o Roboty drogowe: - roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - przepusty pod koroną drogi, w tym dwa przepusty o średnicy Ø60, jeden Ø70, jeden skrzynkowy o wym. 2,5x1,5m, - przepusty pod zjazdami, umocnienie skarp i dna rowów, - oznakowanie pionowe, - plantowanie i humusowanie, - regulacja wysokościowa studzienek i skrzynek, zabezpieczenie sieci wodociągowej, przestawienie hydrantów, - konstrukcje nawierzchni: Konstrukcję nawierzchni drogowych zaprojektowano dla kategorii ruchu KR2. Jezdnia: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm, - siatka wzmacniająca pomiędzy warstwami bitumicznymi - na styku istniejącej konstrukcji nawierzchni z nową, - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, - warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm, Zjazdy: - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, - podsypka grysowa 2/5 mm gr. 5 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, - stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Chodniki: - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, - podsypka grysowa 2/5 mm gr.5 cm, - stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Pobocze: - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/16 gr. 15 cm. o Budowa oświetlenia ulicznego, o Przebudowa kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną, o Wycinka kolidujących drzew i krzewów UWAGA 1: Zgodnie z art. 20b ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Lasy Państwowe dokonają bezpłatnej wycinki i uprzątnięcia drzew i krzewów z działek będących ich własnością. Drewno z tej wycinki staje się własnością Lasów Państwowych. Zarządca drogi wycina i pokrywa koszty wycinki drzew i krzewów z gruntów będących własnością Lasów Państwowych, których wiek nie przekracza 20 lat. b) Tablice Informacyjne: Wykonanie, dostawa i montaż oraz konserwacja 2 szt. tablic zewnętrznych informacyjnych, wolnostojących wraz z słupkami: o tablice powinny zawierać co najmniej nazwę Funduszu, nazwę Zadania i kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o Wymiary: wys. 80 cm x szer. 120 cm LUB wymiary dostosowane tak aby napisy były widoczne i czytelne, o materiał: blacha ocynkowana gr. min. 3 mm lub dibond, tył malowany proszkowo, lico wydruk wielkoformatowy zabezpieczony laminatem, o kolorystyka: pełna, o technika: tablice wykonane techniką gwarantującą odporność na warunki atmosferyczne, wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na niej informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów (tablice mają zapewnić trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres minimum 5 lat), o tablica jednostronna, wolnostojąca, umieszczona na słupkach w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), o tablice muszą być zamocowane w taki sposób, aby gwarantowały ich stabilność oraz bezpieczeństwo, o słupki - rura ocynkowana w całości o średnicy min. Ø 50 - 4 szt., o obejmy uniwersalne, o montaż poprzez zabetonowanie słupków, o montaż tablic odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie elementy powinny posiadać certyfikaty, atesty. Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, prześle do Zamawiającego projekt, celem jego akceptacji. 3.2.2. Część 2: Rozbudowa drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km: 0+170 do km: 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra (rozbudowa drogi odcinek długości 444 m). a) Roboty Budowlane: o odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, o roboty ziemne, o roboty rozbiórkowe, o wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. warstwy 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm (w miejscach wymagających poszerzenia i wzmocnienia drogi), o wykonanie podbudowy pomocniczej o gr. warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa (w miejscach wymagających poszerzenia i wzmocnienia drogi), o wykonanie podbudowy o gr. warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa (w miejscach wymagających poszerzenia i wzmocnienia), o wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50kg/m2 o przeciętnej gr. po zagęszczeniu 2 cm, o wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, o wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, o odwodnienie drogi poprzez rowy odwadniające i studzienki ściekowe Ø 500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym WUKD kl. D-400 z przykanalikami, o umocnienie dna rowu betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm, o budowę przepustu pod koroną drogi z rur HDPE Ø 600mm, o budowę chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm na podbudowie zasadniczej o gr. warstwy 10 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm, o budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm o konstrukcji podbudowy dla zjazdów przez chodnik: podbudowa pomocnicza o gr. warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa i podbudowa zasadnicza o gr. warstwy 15cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm, o budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm o konstrukcji podbudowy dla zjazdów nad przepustami Ø 500 mm: podbudowa pomocnicza o gr. warstwy 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =1,5 MPa i podbudowa zasadnicza o gr. warstwy 15cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 mm, o ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie z betonu C8/10, o ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, o utwardzenie jednostronnego pobocza o szerokości 1 m o konstrukcji: - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwa górna z jasnego kruszywa łamanego gr. 10 cm, o budowę zbiornika retencyjno - wyparkowego. b) Tablice Informacyjne: Wykonanie, dostawa i montaż oraz konserwacja 2 szt. tablic zewnętrznych informacyjnych, wolnostojących wraz z słupkami: o tablice powinny zawierać co najmniej nazwę Funduszu, nazwę Zadania i kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o wymiary: wys. 80 cm x szer. 120 cm LUB wymiary dostosowane tak aby napisy były widoczne i czytelne, o materiał: blacha ocynkowana gr. min. 3 mm lub dibond, tył malowany proszkowo, lico wydruk wielkoformatowy zabezpieczony laminatem, o kolorystyka: pełna, o technika: tablice wykonane techniką gwarantującą odporność na warunki atmosferyczne, wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na niej informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów (tablice mają zapewnić trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres minimum 5 lat), o tablica jednostronna, wolnostojąca, umieszczona na słupkach w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu, aby tablica była widoczna (wysokość umieszczenia należy uzgodnić z Zamawiającym), o tablice muszą być zamocowane w taki sposób, aby gwarantowały ich stabilność oraz bezpieczeństwo, o słupki - rura ocynkowana w całości o średnicy min. Ø 50 - 4 szt., o obejmy uniwersalne, o montaż poprzez zabetonowanie słupków, o montaż tablic odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, prześle do Zamawiającego projekt, celem jego akceptacji. 3.2.3. Przedmiot zamówienia Części 1 i Części 2 opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarze robót, które to stanowią załącznik nr 8a SIWZ dla Części 1. b) dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarze robót, które to stanowią załącznik nr 8b SIWZ dla Części 2.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Na część 2:Rozbudowa drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km: 0+170 do km: 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra, realizacja do 30.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Rozbudowa drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km: 0+170 do km: 0+614 w msc. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/12/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., , ul. Zakładowa 17, 26-052, Nowiny, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 671000.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Rozszerzenie zakresu robót podstawowych o zakres rzeczowy robót określonych protokołem konieczności nr 1

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo dołożenia należytej staranności, a zarazem w szczegółowy sposób opisane w protokole konieczności nr 1, dokonano zmiany zakresu realizacji przedmiotu umowy, tj. wybudowanie kanału technologicznego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót wymuszonych zmianą w przepisach prawa budowlanego i decyzją Wojewody, wynosi 155606,46 zł brutto i została ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy oraz przy zastosowaniu średnich cen cennika Sekocenbud.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.