eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobierzyce › Przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowyOgłoszenie z dnia 2020-06-26

Ogłoszenie nr 560113468-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Kobierzyce: Przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 651648-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510009757-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 93193507500000, ul. Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 111 215, e-mail info@ugk.pl, faks 713 111 252.
Adres strony internetowej (url): www.ugk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RŚZiZP.271.84.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa części budynku byłej szkoły w Tyńcu Małym przy ul. Domasławskiej 10 w Gminie Kobierzyce z przeznaczeniem na dom opieki nad seniorami i lokal usługowy oraz wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ (Załącznik nr 8). 3. W skład dokumentacji technicznej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt wykonawczy - aneks po wykonaniu audytu, specyfikacja materiałowa po wykonaniu audytu, ocena techniczna konstrukcji podbudowy posadzki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Parametry przebudowywanego obiektu: Parametry techniczne budynku powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniem PZ=391,10 m2 powierzchnia użytkowa Pu=308,81 m2 kubatura netto K=929,15 m³ wysokość budynku (w najwyższym punkcie) H=4,87 m Wiata gospodarcza powierzchnia zabudowy PZ=10,33 m2 powierzchnia użytkowa Pu=9,68 m2 kubatura netto K=23,20 m³ wysokość H=2,30 m 5. Warunki związane z realizacją zamówienia: 5.1 Wykonawca w imieniu Zamawiającego zarejestruje dziennik budowy, zgłosi w PINB rozpoczęcie robót oraz zrealizuje postanowienia innych decyzji i uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej. 5.2 Wykonawca poinformuje firmę pełniącą na rzecz Gminy nadzór archeologiczny o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót ziemnych. 5.3 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 5.4 Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, gazowej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów. 5.5 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie oraz poniesie wszystkie koszty badań niezbędnych do wykonania w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 5.6 W ramach zamówienia Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową, dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie. 5.7 W ramach zamówienia Wykonawca w razie konieczności opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budowanego obiektu oraz przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 5.8 W ramach zamówienie Wykonawca dostarczy instrukcje w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektu oraz dokona przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. Z przeszkolenia zostanie sporządzony stosowany protokół podpisany przez Wykonawcę oraz osobę reprezentującą użytkownika. 5.9 Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie budowy minimum raz na dwa tygodnie narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby również z udziałem (odpowiednio w zależności od potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy będzie prowadzona przez kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie również przygotowanie odpowiedniego protokołu z ustaleń na niej podjętych. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga zgody Zamawiający. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych robót w formie opisu technicznego. 5.10 Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi, a następnie Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie do akceptacji protokołów, a następnie uzyskanie niezbędnych podpisów od inspektorów nadzoru. Protokół wraz z podpisanym przez Inspektorów nadzoru i Wykonawcę kosztorysem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 5.11 Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierającej spis treści w skład której wejdą m.in.: dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą ze zostały wbudowane na prezentowanej budowie, protokoły badań i prób, świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli jest wymagane), oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia jest w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru, trzy egzemplarze kompletnej instrukcji w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji sporządzonej zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 do umowy, protokół z przeprowadzenia przeszkolenia osób obsługujących po stronie użytkownika. 5.12 Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od inspektorów nadzoru pisemne potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej. 5.13 Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną. 5.14 Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym odbywać się będą rady budowy. 5.15 Należy ująć w wycenie koszty towarzyszące realizacji prac budowlanych jak np. naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków uzgodnień i decyzji. 5.16 Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami użytkownika. 5.17 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 5.18 Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. Wykonawca poniesie koszty transportu i rozplantowania, natomiast przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr RBPiZN-OSIGO- 205/0151/2008. 5.19 Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach. W przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na budowę zobowiązany jest on do natychmiastowego jej wyczyszczenia. 6. Zamawiający rezygnuje z dostawy wyposażenia meblowego oraz sprzętu sportowego w salach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20. Wyposażenie opisane zostało w pliku Specyfikacja_materiałowa_wyposażenie. Przy pozycjach, których nie należy dostarczać widnieje napis: NIE DOSTARCZAĆ. 7. W wyniku przeprowadzenia audytu projektant dołączył do dokumentacji uzupełnienie projektu wykonawczego oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania audytora. Dokumenty te korygują oraz uzupełniają dokumentację projektową. 8. Z uwagi na fakt, iż część obiektu użytkowana jest przez Kobierzycki Ośrodek Kultury (część nieujęta w przebudowie) należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dla użytkowników Kobierzyckiego Ośrodka Kultury. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: 9.1. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 tj. ze zm.). 9.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 9.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 9.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45262300-4,

45262500-6,

45320000-6,

45261000-4,

45421000-4,

45430000-0,

45410000-4,

45442100-8,

45342000-6,

45233200-1,

45231400-9,

45311100-1,

45311200-2,

45311000-0,

45310000-3,

45330000-9,

45331210-1,

45232440-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy tj. od 09.01.2019r. do 31.11.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego oraz spełnieniem przesłanek koniecznych do jego udzielenia. Udziela się zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Roboty dodatkowe obejmują rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej nad najwyższą częścią obiektu oraz montaż nowej konstrukcji dachowej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe obejmują rozbiórkę istniejącej konstrukcji dachowej nad najwyższą częścią obiektu oraz montaż nowej konstrukcji dachowej. Zgodnie z Protokołem konieczności nr 5 z dnia 14.05.2020r. oraz zaakceptowanym kosztorysem kwota robót wynosi brutto 159 634,38 zł. Udziela się niniejszego zamówienia określając jego warunki.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.