eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Perzów › PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCHOgłoszenie z dnia 2019-06-04

Ogłoszenie nr 560111265-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Perzów: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521655-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510071520-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Perzów, Krajowy numer identyfikacyjny 25085520000000, ul. Perzów 78, 63-642 Perzów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 78 61 060, e-mail agnieszka.smolarek@perzow.pl, faks 62 78 61 509.
Adres strony internetowej (url): www.perzow.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ROŚGPK.271.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych do pól w m. Perzów, Trębaczów i Koza Wielka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 11), dokumentacji technicznej (zał. nr 12,13,14) oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45112000-5
Dodatkowe kody CPV:

45233142-6,

45233220-7,

45233226-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11 kwietnia 2019 do 31 październik 2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/05/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt 1 umowy oraz par 4 ust 6 umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynika z nieznacznej zmiany zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, którego nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.