eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodecz › "Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".Ogłoszenie z dnia 2019-06-04

Ogłoszenie nr 560111050-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.

Chodecz: "Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543573-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500121293-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Chodecz, Krajowy numer identyfikacyjny 91086683800000, ul. ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 848 070, e-mail inwestycjechodecz@op.pl, faks 542 848 070.
Adres strony internetowej (url): www.chodecz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

In.272.19.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest "Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Inwestycja prowadzona będzie na terenie działek ewidencyjnych nr: 242/1, 243/1, 243/2, 243/3, 244/1, 245/1, 246/1, obręb Miasto Chodecz, gmina Chodecz. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Projekt obejmuje przebudowę targowiska miejskiego w ramach programu "Mój rynek" w miejscowości Chodecz, działki nr: 242/1, 243/1-3, 244/1, 245/1 i 246/1 obręb Chodecz, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, powierzchnia działek 8084 m2. Celem inwestycji jest poprawienie warunków technicznych targowiska. Wykonanie nawierzchni targowiska przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa korzystających z targowiska a także podniesie walory estetyczne terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Plac targowy (całkowita powierzchnia handlowa) - 2692 m2 (tj. 148 stanowisk), w tym: a) płody rolne - 1398,6 m2 (tj. 51,95% - 77 stanowisk), b) żywność ekologiczna - 306 m2 (11,37% - 17 stanowisk), c) pozostałe - 987,4 m2 (36,68% - 54 stanowiska), 2) Pasaż handlowy - 1021 m2 3) Drogi manewrowe - 1768 m2 4) Teren utwardzony - 679 m2 5) Ciągi piesze - 217 m2 6) Budynki przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów a. 12,70m*6,70m + 2,00*5,50 (6,70) (nr 1) b. 6,70m*6,70m (nr 2) - odrębne opracowanie 7) Ogrodzenie wraz z bramą wjazdową 8) Oświetlenie wg projektu branżowego 9) Przyłącza do wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych wg projektu branżowego 10) Zieleń - nowe nasadzenia wg projektu zagospodarowania 11) Zadaszenie powierzchni handlowej wraz z pasażem handlowym - 2178 m2 12) Zadaszenie tylko powierzchni handlowej - 1386 m2 jest to 51,49% całkowitej powierzchni handlowej (2692 m2). Działka nr 243/1 zabudowana budynkami gospodarczymi (budynki do rozbiórki i budynkiem piekarni do przebudowy). Założenia projektowe: 1) dwa budynki socjalno-gospodarcze parterowe, niepodpiwniczone, bez poddasza użytkowego, kryte dachem jednospadowym, 2) plac targowy, miejsca postojowe, drogi manewrowe oraz ciągi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej, droga pożarowa szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej, 3) wjazd na działkę z drogi powiatowej poprzez istniejący zjazd publiczny, 4) brama główna wjazdowa projektowana z elementów drewnianych oraz jedna brama stalowa z profili zamkniętych przesuwane z automatyką, 5) ogrodzenie z paneli siatkowych wys. 1,5m na słupkach stalowych z profili zamkniętych osadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym o rozstawie 2,5m, 6) stoiska targowe zadaszone o konstrukcji stalowej z profili zamkniętych na stopach żelbetowych, 7) odpady komunalne będą gromadzone w szczelnych pojemnikach na nieczystości usytuowanych przy drodze wewnętrznej w miejscu łatwo dostępnym w zabezpieczonym boksie (wiacie). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, w szczegółowej specyfikacji technicznej, stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 2) oznakowania terenu budowy, m.in. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane oraz 1 szt. tablicy informacyjnej o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej zawierającej treść uzgodnioną z Zamawiającym, 3) poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, 5) poniesienia kosztów wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, 6) w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 7) pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, 8) pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 9) pokrycie kosztów odtworzenia nawierzchni dróg, 10) wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, 11) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie oraz wyznaczenie granicy pasa drogowego przed rozpoczęciem robót a także bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 12) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 13) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 15) etapowego prowadzenia prac na terenie targowiska tak, aby umożliwić jego funkcjonowanie w pozostałej części, 16) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.


II.4) Główny kod CPV: 45215500-2
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45310000-3,

45232410-9,

45314310-7,

45233140-2,

34928200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin z umowy - 31.07.2018 r., termin z ostatniego aneksu - 07.05.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: "Budowa targowiska w Chodczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/05/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Remontowo-Budowlany Marek Pawlak , mpawlak1@op.pl, Uklejnica 28, 87-851, Boniewo, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1593496.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Aneksem nr 1 z dnia 11.07.2018 r. zwiększono wartość umowy do 1 755 196,00 zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości 403 695,08 zł, co stanowi łącznie kwotę 2 158 891,08 zł brutto.SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji zadania, Wykonawca pismem z dnia 12.03.2019 r. zgłosił Zamawiającemu, że w trakcie realizacji robót ziemnych, wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych, które warunkują jakość i trwałość wykonania dalszych prac a także wpływają na jakość całego zadania inwestycyjnego. Robotami tymi są: - konieczność wykonania podłączenia wody, które w dokumentacji technicznej jest oznaczone jako "odrębne opracowanie" - prace polegają na wykonaniu przepustu o średnicy 180 mm długości 18 m, wpięcie targowiska do istniejącej sieci wodociągowej, - konieczność odwodnienia placu targowiska, które w dokumentacji technicznej jest oznaczone jako "odrębne opracowanie" - prace konieczne do wykonania w tym zakresie to: wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 23 m, wykonanie 3 studni o średnicy 1400 mm połączonych ze sobą rurą o długości 150 m i średnicy 350 mm. Dodatkowo, Zamawiający zleca Wykonawcy niniejszym protokołem konieczności wykonanie robót dodatkowych polegających na: - wymianie 5 szt. okien wraz z parapetami i obróbkami w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy targowisku, - utwardzeniu placu o pow. 35 m2 kostką brukową pod garaże, - wykonaniu komórek z blachy trapezowej, Dla osiągnięcia oczekiwanych efektów użytkowych przez Zamawiającego oraz dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i trwałości obiektu targowiska w Chodczu, konieczne jest wykonanie ww. robót dodatkowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Konsekwencją wykonania zgłaszanych robót będzie zrealizowanie zamierzenia podstawowego zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz uzyskanie właściwych wartości technicznych i użytkowych robót. Koszt robót dodatkowych ustalono na podstawie kosztorysu robót dodatkowych przedstawionych przez Wykonawcę dnia 12.03.2019 r. oraz dnia 18.03.2019 r. w wysokości 77 110,00 zł brutto. Koszt ten jest niższy niż skalkulował Projektant w swoich kosztorysach robót dodatkowych opracowanych na zlecenie Zamawiającego dnia 18.03.2019 r. dla tego zakresu prac.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.