eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Przebudowa dróg na terenie Gminy ŚwidnicaOgłoszenie z dnia 2019-06-03

Ogłoszenie nr 560110082-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Świdnica: Przebudowa dróg na terenie Gminy Świdnica
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 507665-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510040926-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świdnica, Krajowy numer identyfikacyjny 89071838900000, ul. ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8523067 w. 24, e-mail przetargi@gmina.swidnica.pl, faks 074 8521226w.400.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Świdnica

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie Gminy Świdnica. Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy". Przedmiotowe zamówienia jest podzielone na 2 zadania (części). 2. Zadanie nr 1, polegające na przebudowie drogi w miejscowości Grodziszcze, obejmuje następujące roboty: 1) wykonanie korytowania, 2) wykonanie podbudowy, 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej, 4) wykonanie poboczy tłuczniowych. 3. Zadanie nr 2, polegające na przebudowie drogi w miejscowości Witoszów Górny, obejmuje następujące roboty: 1) wykonanie korytowania, 2) wykonanie podbudowy, 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej, 4) wykonanie poboczy tłuczniowych, 5) montaż barierek U-11a. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2 stanowią: projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna. 5. Wyspecyfikowane w projektach wykonawczych materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji . 6. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2. 7. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 poz. 917) pracowników wykonujących prace w zakresie kodu CPV: 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdz. III.7 SIWZ czynności. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. W przypadku, gdy w SIWZ nie wskazano inaczej, zapisy SIWZ dotyczą zarówno zadania nr 1 i zadania nr 2. 13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 14. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadanie nr 1 i zadanie nr 2. Zamawiający nie określa maksymalnej ilości zadań, na które Wykonawcy mogą złożyć oferty. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.06.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa drogi w miejscowości Witoszów Górny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 01/03/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., , ul. Częstochowska 12, 58-100, Świdnica , kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 184800.30 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
15/04/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wysokości wynagrodzenia na kwotę 272351,01 zł brutto

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana wysokości wynagrodzenia na kwotę 272351,01 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stwierdzono konieczność wykonania niżej wymienionego zakresu robót nieprzewidzianego w umowie podstawowej: 1) W trakcie robót ziemnych odkryto urządzenia wodno-kanalizacyjne w postaci studzienek ściekowych w ilości 13 szt. i zaworów wodociągowych w ilości 8 szt., które należy wyregulować do projektowanej niwelety drogi. 2) Za zjazdem z drogi powiatowej z mostu na odcinku A-B, projektowana niweleta drogi jest wyniesiona ponad mur oporowy potoku Witoszówka. W celu zapewnienia oporu dla wykonywanej nawierzchni drogi i pobocza należy wykonać podmurowanie muru kamiennego (obudowy potoku) na odcinku ok. 30 m. 3) Na końcu odcinka C-D w rejonie budynku nr 41 (koniec drogi) zdecydowano o wykonaniu placu nawrotnego w technologii z kruszywa kamiennego o powierzchni ok. 45 m2. 4) Na wjeździe na odcinek E-G znajduje się most drogowy nie objęty opracowaniem. Zamawiający zdecydował, że dodatkowo należy wykonać nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na moście oraz wymienić uszkodzone bariery stalowe na moście. Ww. roboty zawarte zostały w protokole konieczności z dnia 30.03.2019 r. Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy na wykonanie robót nieobjętych zamówieniem podstawowym w oparciu o składniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego. Kosztorys został sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W oparciu o kosztorys Wykonawcy zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru dokonano zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Dokonana zmiana umowy nie zmienia ogólnego charakteru umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.