eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku gospodarczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach - budynek użyteczności publicznejOgłoszenie z dnia 2020-06-19

Ogłoszenie nr 560107994-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.

Gorlice: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku gospodarczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach - budynek użyteczności publicznej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej", Oś Priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM, oraz projekt "Poza Horyzont" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego."

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502491-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540017445-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510059779-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, Krajowy numer identyfikacyjny 49058341800000, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 352 05 14, e-mail zwiazekgmin@gmail.com, faks +48 18 352 05 14.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/zgzggorlice

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku gospodarczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach - budynek użyteczności publicznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZGZG.PN.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych, w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku gospodarczego przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach - budynek użyteczności publicznej w ramach projektów pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" oraz projektu "Poza Horyzont". 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie: 3.2.1. Dokumentacji projektowej obejmującej, co najmniej: a) Projekty wykonawcze w podziale na branże, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji. 3.2.2. Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych na realizację przedmiotu zamówienia oraz wykonanie na podstawie wyżej wymienionych opracowań termomodernizacji budynku. Harmonogram będzie uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umów i będą stanowić jej integralną część. Opracowane harmonogramy będą uwzględniać w sposób wyodrębniony kosztowo elementy wynikające z programu "termomodernizacyjnego" oraz "Poza Horyzont". 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), który stanowi Załącznik nr 9 SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia, w części dotyczącej termomodernizacji stanowi również aktualizację Programu Funkcjonalno - Użytkowego - dalej PFU, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w obszarze programu termomodernizacyjnego, przygotowania oferty w obszarze termomodernizacyjnym. PFU wraz z OPZ określa rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania termomodernizacji i robót adaptacyjnych budynku na terenie działania Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (Projekt i budowa). Zamawiający udostępnia wykonawcom będące w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty. Stanowią one załączniki do SIWZ. Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty, opinie, itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. Zamówienie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w związku z czym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznali się z rzeczywistym stanem nieruchomości w terenie i dokonali stosownych oględzin i obmiarów. 3.4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.4.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o OPZ (zał. 9 do SIWZ) oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy (w obszarze programu termomodernizacyjnego) oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności: a) prace przedprojektowe: sprawdzenie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania projektu, b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia jeżeli jest wymagana, c) projekt budowlany wielobranżowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia jeżeli pozwolenie/zgłoszenie jest wymagane, d) projekty wykonawcze dla wszystkich branż, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych, e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, f) przedmiary robót, g) kosztorys inwestorski w problematyce kosztorysu ofertowego (dalej KI/P) w poziomie cen dla terminu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub cenami aktualnymi w terminie przekazania projektu, przy czym kwota podana w kosztorysie nie może przekraczać kwot określonych w ofercie w zakresie poszczególnych elementów określonych Tabeli Elementów Rozliczeniowych. W opracowaniach należy wyszczególnić elementy dotyczące programu termomodernizacyjnego oraz programu "Poza Horyzont" h) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeśli będzie konieczny, i) uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, zezwoleń właściwych organów i jednostek wymaganych przepisami szczególnymi, j) nadzór autorski w całym okresie realizacji robót. Warunki opracowania dokumentacji projektowej: a) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu, Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz innych obowiązujących w dacie przekazania dokumentacji projektowej przepisów pozwalających na uzyskanie pełnych uzgodnień dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, b) Ilość dokumentacji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej, przekazywana Zamawiającemu: - Wersja drukowana - 4 egzemplarze (rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotności), - Wersja elektroniczna - 4 płyty CD; 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu; rysunki - format: dwf., dwg. i pdf., obrazy - format jpg lub pdf., tekst - format doc. i pdf., arkusze kalkulacyjne i harmonogramy - format xls i pdf. - Zapis dot. ilości dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu jest nadrzędny w stosunku do zapisu w PFU. c) Dokumentacja wyszczególniona w lit. b) powyżej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do realizacji robót budowlanych. d) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji. Etap projektowy również jest objęty nadzorem Inwestorskim. e) Projektowane do wykonania prace w ramach zadań powinny uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania. 3.4.2. Wykonanie wszystkich robót budowlanych w oparciu o powstałą dokumentację projektową, warunkami właściwych organów i instytucji, niniejszą SIWZ oraz zawartą umową. 3.4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących oraz robót tymczasowych innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie i dokumentacji projektowej, lecz bez wykonania których nie będzie można ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania , a w szczególności: a) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów: - uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, - projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - innych opracowań, prac i badań wymaganych dokumentacją projektową. - dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, pomiarów, badań i sprawdzeń, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. b) Realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego: - umożliwienie Zamawiającemu usytuowania tablic informujących o Projekcie, - umieszczenie na wszystkich dokumentach i materiałach przygotowanych w związku z realizacją Projektu co najmniej: emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne Projektu. c) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie kosztów z tym związanych, d) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych, e) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, w tym w szczególności pozwolenie na odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów, f) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi, ewentualna wymiana gruntów lub ich zagęszczenie, g) Wykonanie przekopów kontrolnych wraz z wykonaniem ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, h) Odtworzenie dróg i chodników, i) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych, j) Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych wraz z wykonaniem wszystkich prac i poniesieniem wszystkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej i gminnych; koszty opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w/w dróg ponosi Zamawiający, k) Obsługa archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystąpienia sytuacji dla której taka obsługa jest wymagana, l) Wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów z tym związanych, m) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz poniesienie kosztów z tym związanych z uwzględnieniem obowiązku przeprowadzenia inspekcji kamerą telewizji przemysłowej, n) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, naprawa zniszczonych dróg dojazdowych do miejsca budowy po zakończeniu robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy i drogi dojazdowe do miejsca budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru końcowego. - i innych wymienionych w OPZ. 3.5. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3.6. Wymaga się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montażowych, a w szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich, na sumę ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty i przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty polisy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować wszystkich uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty polisy, poświadczone za zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia. 3.9. Wykonawca, opracuje i przekaże Zamawiającemu Kosztorys Inwestorski (KI/P) na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodny z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER) - załącznik do oferty. Kosztorysy i wszelkie dokumenty rozliczeniowe powinny być konstruowane w sposób umożliwiający rozróżnienie pozycji dotyczących programu termomodernizacyjnego oraz "Poza Horyzont". Kosztorys ten stanowić będzie materiał pomocniczy (funkcja informacyjna i kontrolna) i służyć będzie, między innymi: a) do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, b) do określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo, c) jako dokument źródłowy do wyceny rozwiązań zamiennych i robót zaniechanych, d) do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów, e) jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji) W przypadku użycia w Dokumentacji projektowej określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 3.10. Zamawiający, w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.10.1. Czynności wykonywane na stanowiskach fizycznych (np.: prowadzenie wykopów, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, murowanie, montowanie konstrukcji drewnianych i metalowych, układanie, łączenie i uruchamianie instalacji sanitarnych, tynkowanie, układanie i łączenie instalacji elektrycznych, układanie poszycia dachu wraz z orynnowaniem i opierzeniem, malowanie, układanie posadzek i podłóg, montowanie armatury sanitarnej, stolarki drzwiowej i okiennej, grabienie i wyrównywanie terenu, wysiew trawy, sadzenie roślin) - o ile wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 Ustawy Kodeks Pracy. 3.10.2. Czynności wykonywane przez operatorów sprzętu (jeżeli nie wykonują oni pracy na zasadzie samozatrudnienia): prowadzenie wykopów koparką, zasypywanie wykopów operowanie dźwigiem. 3.10.3. Czynności pracowników obsługi biurowej i technicznej oraz pozostałych, zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na zasadzie samozatrudnienia. 3.11. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy: 3.11.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny zanonimizowany Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę; b) usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami; c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.); 3.11.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. 3.12. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w pkt 3.11. SIWZ powyżej, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę lub za każdy stwierdzony przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.14 powyżej czynności. 3.13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


II.4) Główny kod CPV: 45100000-7
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 26.02.2020r. do dnia 31.05.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 25.07.2020r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 15.05.2020r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Podniósł, iż w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 nastąpił znaczny niedobór w obrocie materiałów budowlanych oraz opóźnienia w terminach ich dostawy (dowód: pismo P.H.U.P. DACHBIT z dnia 09.03.2020r. i z dnia 15.05.2020r. oraz pismo z Greinplast Podkarpacie sp. z o.o. z dnia 13.03.2020r.). Wykonawca powołał się także na ograniczenia rządowe, wynikające z troski o bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca pismem z dnia 27.05.2020r. poinformował także o nieobecności pracowników zatrudnionych do realizacji umowy wynikającej z wystąpieniem COVID-19. W związku z powyższym oraz faktem, że Wykonawca nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji, strony zgodnie postanowiły zmienić zapisy umowy dotyczące końcowego terminu realizacji zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.