eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych, w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2Ogłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 560095052-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Świdnica: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych, w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508249-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510039838-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdnicki, Krajowy numer identyfikacyjny 89071830800000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8500400, 8500442, e-mail bernard.koczkodon@powiat.swidnica.pl, faks 748 530 927.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych, w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WI.272.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych, w budynku Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, 1.Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmują między innymi: 1) Malowanie pomieszczeń biurowych wraz z zeskrobaniem istniejącej malatury, przygotowaniem powierzchni do malowania oraz gruntowaniem, 2) Malowanie ościeżnic drzwiowych i opasek, 3) Malowanie rur instalacyjnych, 4) Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego (oprawy, gniazda, włączniki), 5) Wymiana posadzki z paneli podłogowych i wykładziny PVC na heterogeniczną obiektową wykładzinę PVC zgrzewaną sznurami wraz z warstwą wyrównującą z płyt OSB lub wylewek samopoziomujących, (w tym w pomieszczeniu serwerowni wykładzinę antyelektrostatyczną) 6) Demontaż części progów i listew cokołowych, 7) Wykonanie wyobleń cokołowych z wykładziny PVC


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

44112220-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30.09.2020 r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
nastąpiły okoliczności których Zamawiający działając z należytą stasannością nie mógł przewidzieć i nastąpiła zmiana wartości umowy z kwoty brutto 185.556,14 zł na kwotę brutto 190.056,14 zł czyli nie przekracza 50% wartości zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w trakcie wykonywania prac posadzkarskich zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Dokonano Odkrywek i stwierdzono przegnite legarowanie oraz uszkodzenie polepy między legarami. w związku z tym należało ułożyć warstwy wyrównujące i nową posadzkę w pokojach 114 i 115.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Podłogi z tworzyw sztucznych »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.