eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Remont i przebudowa skrzydła B budynku RDLP w ToruniuOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 560093648-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Toruń: Remont i przebudowa skrzydła B budynku RDLP w Toruniu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540162745-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540172586-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510200995-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87052998800000, ul. ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 6584348, 6564334, e-mail infrastruktura@torun.lasy.gov.pl, faks 566 224 407.
Adres strony internetowej (url): www.torun.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i przebudowa skrzydła B budynku RDLP w Toruniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZI.270.1.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie skrzydła B budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, I piętra i II piętra budynku, w zakresie: 1) W piwnicy - wymiana stolarki drzwiowej - oddzielenie piwnicy skrzydła "B" od skrzydła "A" oraz od klatki schodowej, przebudowę biegu schodowego prowadzącego do pomieszczeń piwnicznych pod garażem, 2) Na parterze - remont 7 pokoi o łącznej powierzchni ca 120m2, z wydzieleniem zespołu toalet i aneksu socjalnego, odtworzenia istniejącego biegu schodowego do wyjścia na podwórze budynku, 3) Na I piętrze - remont 6 pokoi o łącznej powierzchni ca 118m2, z wydzieleniem 2 aneksów socjalnych, zespołu toalet, serwerowni i pomieszczenia gospodarczego, 4) Na II piętrze - remont 5 pokoi o łącznej powierzchni ca 92m2 z wydzieleniem aneksów kuchennych i łazienek w przedsionkach oraz pomieszczenia gospodarczego, 5) Na poddaszu - likwidację zabudowy z materiałów drewnopochodnych, remont pomieszczenia wentylatorowni, montaż jednostek klimatyzacji, czerpni i wyrzutni dachowej, 6) Remonty korytarzy na każdej kondygnacji i klatek schodowych. 7) Wyburzenia fragmentów ścian działowych oraz wyburzenia pod otwory drzwiowe w ścianach konstrukcyjnych; wykonanie otworów w stropach na potrzeby wentylacji nawiewno - wywiewnej i oddymiania klatki schodowej 1, 8) Wymianę podłóg we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji parteru, 1 i 2 piętra, 9) Wykonanie ocieplenia stropu nad 2 piętrem wraz z wymianą podłogi poddasza z płyt wiórowych na płyty OSB, 10) Wykonanie zabezpieczeń wg wymagań ochrony przeciwpożarowej opisanych w "Ekspertyzie techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej", 11) Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do kondygnacji nadziemnych skrzydła "B" za pomocą schodołazu w klatce schodowej 1, 12) Przebudowę wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznych oraz wykonanie instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej, instalacji teletechnicznych, SSP, oświetlenia ewakuacyjnego, kontroli dostępu, hydrantowej. Szczegółowy zakres remontu i przebudowy zawarty został w projekcie budowlanym wykonawczym z 2019 r pn "Remont i przebudowa skrzydła B budynku RDLP w Toruniu" oraz specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót. Dodatkowym dokumentem zawierającym zakres zamówienia jest projekt budowlany wykonawczy z 2017 r. pn "Termomodernizacja siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ul. Mickiewicza 9".


II.4) Główny kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2020-04-30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont i przebudowa budynku RDLP w Toruniu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WEZAMBUD Sp. z o.o., biuro@wezambud.pl, ul. MIckiewicza 37A , 88-400, Żnin, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2399723.79 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wykonanie robót zamiennych spowodowało konieczność zmiany terminu zakończenia umowy na 22.05.2020 r. oraz wzrost wynagrodzenia o kwotę 152 954,90 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót zamiennych z 11.02.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.