eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dostawa środków dezynfekcyjnychOgłoszenie z dnia 2020-05-26

Ogłoszenie nr 560090100-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Starogard Gdański: Dostawa środków dezynfekcyjnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549970-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540107567-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510151908-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Krajowy numer identyfikacyjny 00029361100000, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 5620600, e-mail k.narloch@kocborowo.pl, p.lipinska@kocborowo.pl, faks (58) 5623650.
Adres strony internetowej (url): http://www.kocborowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AG 261 - 20/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim - zwana dalej przedmiotem zamówienia. Zamówienie podzielone na 13 części (pakietów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa "Formularz cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych" - zał. nr 2 do niniejszej SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Bialmed Sp. z o.o. , , ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546, Warszawa , kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 29484.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana ceny preaparatu do dezynfekcji Bacticid AF z ceny jednostkowej netto 9,10 zł na 11,38 zł netto. Zmiana ceny jedn. nie przekracza 26 %.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art.15r ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Strony umowy, w tym Zamawiający, nie mogły przewidzieć działając z należytą starannością skutków pandemii COVID-19, polegających m.in. na znacznym wzroście zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne, braku komponentów do ich wytworzenia i tym samym na dużym wzroście cen składników produkcyjnych (etanol oraz izopropanol).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.