eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolin › Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn."ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088711-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Wolin: Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, w gminie Wolin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500848-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540012205-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510030897-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Krajowy numer identyfikacyjny 81168551000000, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3261322, e-mail sekretariat@gminawolin.pl, faks 91 3261429.
Adres strony internetowej (url): www.gminawolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2020.HP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest : dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN" - łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności : 1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 552/2018 z dnia 13-listopada 2018 r. polegających na : 1) montażu i uruchomieniu wyposażenia przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni oznaczonej w projekcie budowlanym jako P0 , 2) wyposażeniu zbiornika przepompowni ścieków o brakujące elementy, w tym : montaż pompy zatapialnej w komorze osadu wstępnego według projektu technologicznego, montaż biofiltrów kominkowych ( 2 szt ), montaż sond tlenowych w komorze napowietrzania , 3) montażu przepływomierza elektromagnetycznego z przetwornikiem w studni pomiarowej według projektu technologicznego , 4) montażu zaworu antyskażeniowego i wodomierza w studni wodomierzowej , 5) montażu piezometru do obserwacji poziomu wód gruntowych , 6) montażu sterownika pracy oczyszczalni z systemem GSM do przekazu automatycznego powiadamiania operatora o pracy oczyszczalni i stanach awaryjnych, 7) dokonaniu rozruchu oczyszczalni wraz z osiągnięciem parametrów pracy określonych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu wodnoprawnym, Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również : - opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi oczyszczalni wraz ze szkoleniem personelu, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie . 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 585/2018 z dnia 29-listopada-2018 r. polegających na : 1) montażu w oparciu o projekt budowlany przepompowni ścieków oznaczonej jako P1 oraz P2 wraz z komunikacją GPS, wraz z podłączeniem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 2) montażu w oparciu o zamienny projekt budowlany przepompowni ścieków oznaczonej jako P4 wraz z komunikacją GPS, wraz z podłączeniem rurociągów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 3) wykonaniu przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni P4 kablem doziemnym od głównej szafy elektrycznej oczyszczalni ( 250 mb ), 4) dokonaniu rozruchu przepompowni P1;P2;P4, Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy również : - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Wykonanie robót branży drogowej, polegających na: 1) odtworzeniu pasów drogowych po robotach ziemnych pod kolektory sanitarne . a) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 47 dr (odcinek od S1- S5) b) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 253 dr (odcinek od S44 do S66) c) pasa drogowego drogi wewnętrznej - Dz. Nr 251/3 dr ( odcinek od S48 do S54)


II.4) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:

45232410-9,

45252200-0,

45310000-3,

45400000-1,

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca zobowiązany, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia : 30.04.2020 r. w tym : EATP I - dokończenie robót konstrukcyjno - budowlanych i montażowych wraz ich końcowym odbiorem oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - w terminie do 31.03.2020 r. ETAP II - uruchomienie i rozruch instalacji wraz z uzyskanie efektu ekologicznego - w terminie do 30.04.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI OSTROMICE,GM. WOLIN"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., sekretariat@mpgkwolin.pl, ul.Adama Mickiewicza 2 d, 72-510, Wolin, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 414428.88 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 19 ust. 10 Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót zaniechanych) - Zaniechanie realizacji części robót branży sanitarnej objętych zamówieniem podstawowym, co powoduje zmniejszenie wynagrodzenia .

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w związku z § 13 ust. 6, 7 i 8 Umowy oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (dotyczy robót dodatkowych) - Zwiększenie zakresu robót budowlanych o wykonanie robót dodatkowych branży sanitarnej, powodujących zwiększenie wynagrodzenia,

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Inwestycja pod nazwą "Zaprojektowanie i wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi i przyłączami dla miejscowości Ostromice, gm. Wolin" prowadzona jest przez Zamawiającego od czerwca 2017 r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 539841-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.), Umowa z pierwszym Wykonawcą Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie została zawarta 04.09.2017 r. i opiewała na kwotę 2.048.888 zł, Zamawiający pismem z dnia 12.11.2019 r. odstąpił od umowy z Building Engineering spółka z o.o. w Szczecinie w części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie ww. wykonawcy, Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i po przeprowadzeniu nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Ogłoszenie o zamówieniu nr 500848-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.), Zamawiający zawarł w dniu 17.02.2020 r. umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolinie (Wykonawcą) na dokończenie realizacji inwestycji . W trakcie realizacji Umowy powstała konieczność wykonania prac dodatkowych i spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym które jak wynika z protokołu konieczności nr 4 stały się niezbędne a nadto: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i wzrost kosztów całej Inwestycji, niemożność fizycznego oddzielenia zakresu dodatkowego od realizowanego zamówienia podstawowego, koszty demobilizacji i ponownej mobilizacji dotychczasowego wykonawcy, koszty zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia w czasie wyboru nowego wykonawcy, utratę przez Zamawiającego roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia podstawowego, wywołaną ingerencją w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego, w przedmiot zamówienia podstawowego przez innego wykonawcę realizującego zakres zamówienia dodatkowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność w postaci istotnego wydłużenia terminu realizacji Inwestycji i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, czego dowodem jest wcześniejsza zmiana wykonawcy w ramach prowadzonej Inwestycji i znaczny wzrost kosztów całej inwestycji oraz przedłużenie terminu realizacji Inwestycji o ponad rok, c) wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; W trakcie realizacji Umowy powstała konieczność zaniechania niektórych rodzajów prac opisanych w Protokole konieczności nr 4, a zmiana taka jako obniżająca koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie robót była przewidziana przez Zamawiającego w postaci klauzuli umownej opisanej w § 19 ust. 10 Umowy w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp a nadto wartość prac zaniechanych nie przekracza 15% wartości udzielonego zamówienia i była dodatkowo dopuszczalna na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Łączna wartość zmian (robót dodatkowych i robót zaniechanych) wprowadzanych zgodnie z Protokołami konieczności na przedmiotowym zadaniu nie przekracza 15% wartości udzielonego zamówienia i jest dodatkowo dopuszczalna na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . W wyniku prowadzonych robót jak i dokonanych pomiarów geodezyjnych stwierdzono że: 1) planowane do rozbiórki zbiorniki betonowe w dz nr 46 nie zostały rozebrane przez poprzedniego wykonawcę zadania w związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności ich rozebrania gdyż kolidują z dojazdem do oczyszczalni oraz były do rozebrania przewidziane zgodnie z dokumentacją projektową. 2) sieć wzdłuż działki nr 20/13 została ułożona w sąsiedniej działce nie objętej pozwoleniem na budowę, podjęto decyzję o wykonaniu fragmentu sieci zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę tj. w dz nr 20/13. 3) sieć na wysokości budynku nr 23 została ułożona w sąsiedniej działce nr 50 nie objętej pozwoleniem na budowę, podjęto decyzję o wykonaniu fragmentu sieci zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę tj. w dz nr 72/2 - obecnie w wyniku decyzji podziałowej nr 72/9. Ponadto Kierownik budowy stwierdził że znajdujący się w przedmiarze piezometr nie jest ujęty w dokumentacji budowlanej w związku z powyższym nie jest objęty pozwoleniem na budowę i jego wykonanie będzie możliwe po uzyskaniu przez zamawiającego stosownych pozwoleń. Stwierdzono brak konieczności wykonania piezometru zarówno z pkt formalnego jak i technicznego. Zakres robót dodatkowych i robót zaniechanych branży sanitarnej: 1) Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zakresem umowy polegających na usunięciu zbiorników w działce nr 46 - dojeździe do oczyszczalni, przełożeniu sieci na wysokości budynku nr 23 oraz odcinka sieci wzdłuż dz nr 20/13 dr na wysokości budynku nr 40, wycenionych na kwotę 48 715,88 zł 2) Zaniechanie/rezygnacja z wykonania piezometru - studni obserwacyjnej na terenie oczyszczalni - wycenionego w kosztorysie ofertowym na kwotę 18 255,91 zł brutto . Powyższe zamiany mają wpływ na wartość robót. Zgodnie z kosztorysem różnicowym zaakceptowanym przez Zamawiającego zwiększenie wynagrodzenia w związku z powyższą zmianą wynosi 30 459,23 zł. brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.