eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.Ogłoszenie z dnia 2020-05-20

Ogłoszenie nr 560086356-N-2020 z dnia 20-05-2020 r.

Pasłęk: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 515716-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510081616-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 28045077200000, ul. ul. Kopernika , 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552 491 500, e-mail administracja@szpitalpaslek.com, faks 552 491 500.
Adres strony internetowej (url): szpitalpaslek.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1/PN/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 6 pakietach.


II.4) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:

33141200-2,

33141310-6,

33141220-8,

33141420-0,

33141600-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
3.04.2020-4.04.2021

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/04/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Cezetel Olsztyn Sp. z o.o., , Ul. Piłsudskiego 54, 10-450, Olsztyn, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 165651.37 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Konieczność zmiany umowy spowodowana pandemią COVID 19, zmiana nie przekracza 50% wartości zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wystąpienie pandemii koronawirusa (siła wyższa)spowodowało znaczne trudności w realizacji postanowień umowy. Nastąpiły ograniczenia między innymi dostaw towarów ze strony producentów, ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zmiany cen towarów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy obowiązuje od dnia 29.04.2020r. do dnia odwołania stanu epidemii.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.