eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "A" UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5 - dokończenie zadaniaOgłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 560086196-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Warszawa: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "A" UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5 - dokończenie zadania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt pn. Głęboka termomodernizacja budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku dofinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512319-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510203275-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Krajowy numer identyfikacyjny 27570200000000, ul. ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 278 309, e-mail przetargi@chopin.edu.pl, faks 228 278 309.
Adres strony internetowej (url): www.chopin.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO "A" UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5 - dokończenie zadania

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-3/02/2019/272/B/MSW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie zadania głęboka termomodernizacja budynku dydaktycznego A Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 1. Zakres robót W związku, iż prace budowlane polegają na dokończeniu zadania, przygotowawcze i wykończeniowe prace to: o Zerwanie i utylizacja wełny na budynku, o wyrównanie docieplenia fundamentów, o przerobienie drzwi ewakuacyjnych sali koncertowej do obowiązujących przepisów, o zamontowanie sterowania wentylacją z jednego kokpitu, o ułożenie rozebranych polbruków wokół budynku. W ramach przedsięwzięcia planowane jest podniesienie parametrów termicznych przegród zewnętrznych budynku poprzez: o dokończenie ułożenia na ścianach zewnętrznych piwnicznych płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm; o ułożenie na ścianach zewnętrznych nadziemia płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm wraz z wykończeniem elewacji okładziną z płytek elewacyjnych ręcznie formowanych i płyt elewacyjnych HPL; o wypełnienie przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. 18 cm; o docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm; W przypadku robót termomodernizacyjnych w zakresie instalacji c.o., wentylacji mechanicznej/ciepła technologicznego planuje się następujące prace: o zakup i montaż agregatu wody lodowej. W ramach robót elektrycznych planowana jest: o instalację elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 23,92 kWp (92 modułów polikrystalicznych x 260 Wp wraz z konstrukcją wsporczą, automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z elektroenergetyczną siecią zewnętrzną oraz zabezpieczeniami), o dokończenie instalacji odgromowej, o wykonanie pomiarów elektrycznych. Szczegółowy zakres prac określa projekt będący załącznikiem do SIWZ oraz pomocniczo inwentaryzacyjny przedmiar robót. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Głęboka termomodernizacja budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku dofinansowanego w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45331100-7,

45310000-3,

45443000-4,

45450000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta z terminem realizacji do 17.04.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmianie ulega termin wykonania zamówienia i ustalony zostaje na dzień 29 maja 2020 roku.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony na podstawie art. 15r ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. -dalej ustawa o zwalczaniu COVID-19) postanawiają zmienić termin wykonania Umowy i wyznaczyć nowy termin.2. Strony na podstawie art. 15r ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy o zwalczaniu CON/ID-19 w okresie trwania stanu epidemii lub stanu epidemicznego dopuszczają realizację umowy przy udziale mniejszej niż pierwotnie wymagana w §3 pkt 4 liczby osób, z zastrzeżeniem, że liczba ta nie będzie mniejsza niż 10. W takim przypadku Zamawiający nie nalicza kar umownych określonych w Umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.