eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choczewo › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII w ramach Projektu pn. Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną - II etapOgłoszenie z dnia 2020-05-19

Ogłoszenie nr 560086088-N-2020 z dnia 19-05-2020 r.

Choczewo: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII w ramach Projektu pn. Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną - II etap
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną - II etap". Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582872-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510192264-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Choczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 19003679500000, ul. ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 572 26 00, e-mail kamilla.worotynska@gdansk.lasy.gov.pl, faks 585 722 606.
Adres strony internetowej (url): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_choczewo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Choczewo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII w ramach Projektu pn. Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną - II etap

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SA.270.2.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII w ramach projektu pn. "Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną - II etap " 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien w szczególności: 1) opracować projekt budowlany i, stosowne do potrzeb, inne projekty w następującym zakresie; a) Projekty budowlane (4 egz.) wraz z opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów i w oparciu o wykonane przez Wykonawcę pomiary geodezyjne w terenie; b) Informacje BIOZ; c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (4 egz.); d) Przedmiary robót (4 egz.); e) Kosztorysy inwestorskie (4 egz.).; 2) uzyskać w imieniu i na rzecz zamawiającego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, oraz, stosownie do potrzeb, inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 3) Uzyskać zatwierdzenia dokumentacji projektowych przez Zamawiającego; 4) objąć kierownictwo budowy przez kierownika budowy; 5) zapewnić, stosownie do potrzeb, nadzór autorski; 6) wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej; 7) wykonać dokumentację powykonawczą, w tym inwentaryzację geodezyjną; 8) uzyskać, stosownie do potrzeb, w imieniu i na rzecz zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomić o zakończeniu budowy. 3. Zakres prac: 1) Wybudowanie infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII: a). Infrastruktura sanitarna przy szlaku turystycznym VI: - zasilanie w wodę użytkową ze studni z płytkiego ujęcia o poborze nie większym niż 10 m3/godz. wraz z wyposażeniem, - pompa do poboru wody z instalacją elektryczną (zasilana z sieci elektrycznej), - wyposażenie w niezbędne instalacje (wod.-kan. elektryczną, oświetleniową), - długość przyłącza elektrycznego: ok 950 mb - oprawy i wyposażenie instalacji elektrycznej: min. klasa szczelności IP44 - 4 stanowiska w tym 1 dla Osób z Niepełnosprawnościami (OzN) - w formie 1 kontenera (obudowa zewnętrzna drewniana, zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych- drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowa preparatem bezchromowym w IV klasie zagrożenia), każde stanowisko powinno zapewniać swobodne i wygodne użytkowanie oraz spełniać wymagania określone w przepisach szczegółowych (Zamawiający nie dopuszcza zestawu toalet typu TOI-TOI), - Stanowiska łatwego utrzymania - umożliwiające mechaniczne czyszczenie stanowisk z użyciem myjek wysokociśnieniowych, - szczelny zbiornik na nieczystości płynne o pojemności nie mniejszej niż 8m3 wkopany w grunt b). Infrastruktura sanitarna przy szlaku turystycznym VIII: - zasilanie w wodę użytkową ze studni z płytkiego ujęcia o poborze nie większym niż 10 m3/godz. wraz z wyposażeniem, - pompa do poboru wody z instalacją z instalacją elektryczną (zasilana z sieci elektrycznej), - wyposażenie w niezbędne instalacje (wod.-kan. elektryczną, oświetleniową), - długość przyłącza elektrycznego: ok 350 mb - oprawy instalacji elektrycznej i wyposażenie: min. klasa szczelności IP44 - 4 stanowiska w tym 1 dla Osób z Niepełnosprawnościami (OzN) - w formie 1 kontenera (obudowa zewnętrzna drewniana, zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych- drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowa preparatem bezchromowym w IV klasie zagrożenia), każde stanowisko powinno zapewniać swobodne i wygodne użytkowanie oraz spełniać wymagania określone w przepisach szczegółowych (Zamawiający nie dopuszcza zestawu toalet typu TOI-TOI), - Stanowiska łatwego utrzymania - umożliwiające mechaniczne czyszczenie stanowisk z użyciem myjek wysokociśnieniowych, - szczelny zbiornik na nieczystości płynne o pojemności nie mniejszej niż 8m3 wkopany w grunt.


II.4) Główny kod CPV: 45215500-2
Dodatkowe kody CPV:

45223820-0,

71000000-8,

45000000-7,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Etap projektowy(wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej uzgodnionej z Zamawiającym wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji w celu prowadzenia robót budowlanych) - do dnia 31.03.2020 r. Etap wybuduj: do dnia 30.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i VIII
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Dziobak Sławomir Usługi Ogólno-budowlane, , Lubiatowo ul. Bałtycka 19, 84-210, Choczewo, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 280400.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy dotycząca etapu projektowego

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania umowy dotycząca etapu projektowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zważywszy na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mającymi wpływ na należyte wykonanie Umowy nr 271SA.2.14.2019 z dn. 12.09.2019 r. - na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zw. z § 16 ust. 1 pkt 9 tej umowy oraz w zw. z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) w związku z brakiem możliwości uzyskania przez Wykonawcę decyzji i rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej, co stanowi wystąpienie siły wyższej, na podstawie wniosków Wykonawcy z dnia 23.04.2020 r. i 28.04.2020 r. oraz opinii menadżera projektu z dnia 13.05.2020 r., Strony wprowadziły do Umowy zmianę polegającą na przesunięciu terminu realizacji etapu projektowego do dnia 30.06.2020 r. Wartość umowy nie została zmieniona.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.