eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa środków czystości i kosmetykówOgłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560083953-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Bydgoszcz: Dostawa środków czystości i kosmetyków
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 526766-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510139116-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 92356930000000, ul. ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 3256735, 3256609, e-mail zampub@szpital-pluc.bydgoszcz.pl, faks 523 256 606.
Adres strony internetowej (url): www.kpcp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków czystości i kosmetyków

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

14 Z PN 19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości i kosmetyków, która obejmuje: Pakiet 1 - Preparaty do mycia i pielęgnacji posadzek wodoodpornych, powierzchni zmywalnych oraz sanitarnych; Pakiet 2 - Preparaty do usuwania powłok polimerowych, polimerowe preparaty do zabezpieczania powierzchni wodoodpornych oraz polimerowe preparaty do pielęgnacji powierzchni wodoodpornych metodą natryskową; Pakiet 3 - Preparaty do mycia i pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej; Pakiet 4 - Środek piorąco - dezynfekujący do prania ścierek i mopów; Pakiet 5 - Preparat do odkamieniania; Pakiet 6 - Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk; Pakiet 7 - Kosmetyki do pielęgnacji skóry; Pakiet 8 - Pianka do pielęgnacji skóry; Pakiet 9 - Środek do czyszczenia wanien; Pakiet 10 - Emulsja do pielęgnacji rąk; Pakiet 11 - Oliwka do masażu; Pakiet 12 - Różne środki czystości i kosmetyki; Pakiet 13 - Kwas cytrynowy; Pakiet 14 - Preparaty do usuwania powłok polimerowych, polimerowe preparaty do zabezpieczania powierzchni wodoodpornych rozpraszające ładunki elektrostatyczne oraz preparat do mycia i pielęgnacji powierzchni o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny; Pakiet 15 - Mleczko do czyszczenia; Pakiet 16 - Preparat do usuwania zabrudzeń poremontowych; Pakiet 17 - Preparat do gruntownego czyszczenia gresu i płytek ceramicznych; Pakiet 18 - Czyściwo przemysłowe; Pakiet 19 - Suche chusteczki włókninowe, niskopyłowe wraz z pojemnikiem dozującym; Pakiet 20 - Ścierki podłogowe; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem kodów CPV i ilości asortymentu zawierają załączniki nr od 1-1 do 1-20 do SIWZ (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia). 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi: 3.1. spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (teks jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 175), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej - dotyczy Pakietu 19 poz. 1; 3.2. posiadać biobójcze działanie i spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 2231)- dotyczy Pakietu 4; 3.3. być kosmetykiem i spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2227) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, ze zm.) - dotyczy Pakietu 6, 7, 8, 10, 11 i 12 poz. 1 - 4 i 11- 17; 3.4. być przeznaczony do kontaktu z żywnością i spełniać warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L. nr 338, str. 4) - dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i 4, Pakietu 13; 4. Zamawiający określa następujący, dopuszczalny sposób zaoferowania przedmiotu zamówienia: 4.1. w Formularzach cenowych/Przedmiot zamówienia, w kolumnie: "Zaoferowana ilość opakowań", należy podać wymagane w SIWZ ilości przedmiotu zamówienia tzn. ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania. Jeżeli z przeliczeń nie wynikają pełne opakowania należy podać ilość ułamkową z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą arytmetyczną). 4.2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru w pełnych opakowaniach. Jeżeli ilość wymagana przez Zamawiającego jest mniejsza niż ilość znajdująca się w opakowaniu, Wykonawca powinien uwzględnić tę różnicę w kalkulacji ceny. 5. Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 39800000-0
Dodatkowe kody CPV:

33700000-7,

39514200-0,

24323200-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
25 miesięcy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SUTURA MED Sp. z o. o., , ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535, Szczecin, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 47113.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana umowy dotyczy dodania kolejnej pozycji preparatu, w ilości 720 opak. Ilość preparatu z pozycji 1 została zmniejszona do 2000 opak. Wartość Pakietu 6: cena netto 47100,00 zł, cena brutto 57933,00 zł. Łączna cena netto umowy wynosi: 70340,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100) + 23 % VAT. Łączna cena brutto umowy wynosi 86518,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 20/100).

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana umowy dotyczy dodania kolejnej pozycji preparatu, w ilości 720 opak. Ilość preparatu z pozycji 1 została zmniejszona do 2000 opak. Wartość Pakietu 6: cena netto 47100,00 zł, cena brutto 57933,00 zł. Łączna cena netto umowy wynosi: 70340,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100) + 23 % VAT. Łączna cena brutto umowy wynosi 86518,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 20/100).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Czasowe trudności płynności dostał w związku z wystąpieniem COVID-19 Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu na czas trudności na rynku mydła w piance o nazwie: SERAMAN SENSITIVE FOAM, które jest równoważne dla mydła o nazwie : Manisoft Foam oraz związaną z tym zmianą wynagrodzenia i zmniejszenie ilości produktu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.