eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020Ogłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560083832-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Ślesin: Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574159-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510183484-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ślesin, Krajowy numer identyfikacyjny 53110500000000, ul. ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 704 011, e-mail przetargi@slesin.pl, faks 632 704 198.
Adres strony internetowej (url): www.umig.slesin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.6.PN.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje codzienny dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., z wyłączeniem przerw przewidzianymi organizacją roku szkolnego.


II.4) Główny kod CPV: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
UMOWĘ ZAWARTO 22.08.2019 r. Z OKRESEM REALIZACJI USŁUG od 02.09.2019 r.-do 26.06.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KATARZYNA TURIST KRYSTYNA WALERIAŃCZYK, , PIOTRKOWICE 22 A, 62-561, ŚLESIN, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 218712.96 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1) zmiana terminu realizacji umowy, tj. uwzględnienie zwieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek szkolno - przedszkolnych, zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19; 2) modyfikacja wynagrodzenia za miesiąc kwiecień- umniejszenie do wysokości 75% wartości wynagrodzenia przysługującego za miesiąc marzec

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany wskazane powyżej zostały wprowadzone na podstawie Aneksu nr 1 do umowy BZP.272.6.PN.2019 z dnia 22.08.2019 r. w związku z dokumentami i wnioskiem Wykonawcy- Krystyny Waleriańczyk, z uwagi na zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołów szkolno-przedszkolnych. zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.410 ze zm.).Strony umowy wprowadziły zmiany postanowień zawartej umowy z zachowaniem okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.