eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › "Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. Kutrowskiego 31a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie" ETAP IOgłoszenie z dnia 2020-05-15

Ogłoszenie nr 560083329-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Oława: "Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. Kutrowskiego 31a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie" ETAP I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508029-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510049859-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oławski, Krajowy numer identyfikacyjny 93193472700000, ul. ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 301 15 22, e-mail krzysztof.petrykiewicz@starostwo.olawa.pl, faks 71 301 15 62.
Adres strony internetowej (url): https://starostwo.olawa.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń byłego internatu, przy ul. Kutrowskiego 31a w Oławie, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie" ETAP I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.272.6.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Etapu I przebudowy i modernizacji części pomieszczeń w budynku dydaktyczno-internatowym Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 2. Budynek zlokalizowany jest w Oławie, woj. dolnośląskie, przy ul. Kutrowskiego 31a, działka nr 16/2 AM-32 obręb 0003 Oława, jednostka ewidencyjna Oława 3. Zakres zadania obejmuje nw. zakres prac: a. wykonanie nowej klatki schodowej wraz z szybem windowym b. wykonanie szybu windowego i montaż windy c. dostosowanie istniejącej klatki schodowej do wymagań p-poż d. wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania 4. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ arch. EMILIA RODZIŃSKA, 51-503 WROCŁAW, Ul. Murowana 13/2, stanowiącej Załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji. 5. Zakres prac określony został w załączonych przedmiarach robót. 6. Załączone przedmiary są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 9 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. 7. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do zbadania złożonych ofert, pod kątem rażąco niskiej ceny, w oparciu o wycenę określonych grup robót. 8. Kosztorys złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą, stanowić będzie również podstawę do rozliczenia ewentualnych robót uzupełniających. 9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 10. Dokładne dane, niezbędne do wyceny zadania i obliczenia ceny należy określić na podstawie dokumentacji projektowej. 11. W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo - finansowy robót. 12. W związku z wykonywaniem robót w obiekcie szkolnym, harmonogram rzeczowo - finansowy robót powinien być dostosowany do okresów prowadzonych w szkole zajęć 13. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z póź. zm.). a. Roboty murarskie b. Roboty instalatorskie 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji przedmiotu z wyjątkiem: a. kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, b. obsługi geodezyjnej, c. badań polegających na sprawdzeniu i określeniu właściwości gruntu oraz materiałów, budowlanych użytych podczas budowy, d. niezbędnych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania prowadzonej inwestycji, e. najmu sprzętu budowlanego niezbędnego podczas realizacji przedsięwzięcia. 15. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. 17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 18. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 19. RÓWNOWAŻNOŚĆ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ: a. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. b. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. c. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. d. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. e. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. f. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45210000-2,

45310000-3,

42416100-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
1) rozpoczęcie robót: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, 2) zakończenie robót: do dnia 30 kwietnia 2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Treść § 2 przedmiotowej umowy przyjmuje brzmienie: Strony ustaliły termin wykonania przedmiotu umowy: 1) rozpoczęcie robót: od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, 2) zakończenie robót: do dnia 15 lipca 2020 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z pandemią koronawirusa, która m.in. skutkowała czasowym wyłączeniem kluczowego personelu Wykonawcy, z tytułu kwarantanny związanej z badaniami na okoliczność obecność wirusa COVID-19, tym samym uniemożliwiając stronom wykonywanie przedmiotowej umowy - mając na względzie gotowość Wykonawcy do realizacji świadczenia na rzecz Zamawiającego, a także wolę stron kontynuowania współpracy, jak również fakt, iż zaistniała sytuacja wypełnia definicję siły wyższej, tj. 1) jest zdarzeniem zewnętrznym zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i Zamawiającego, 2) istnieje obiektywnie, jest widoczna i sprawdzalna dla nieuprzedzonego obserwatora, 3) Wykonawca (jak również Zamawiający) nie ma możliwości przeciwstawienia się tej sytuacji.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Pozostałe postanowienia umowy z dnia 17.03.2020 roku, pozostają w brzmieniu niezmienionym.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.