eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Branice › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BraniceOgłoszenie z dnia 2019-04-24

Ogłoszenie nr 560080466-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.

Branice: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.04 - Gospodarka wodno-ściekowa.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 11060 - 2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 17491 - 2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 68060 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): http://bip.branice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BG.271.1.2017.KJ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia: budowa systemu kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej, z elementami kanalizacji deszczowej oraz rekonstrukcją terenu do stanu pierwotnego. Cel zadania: realizacji zadania ma umożliwić odbiór ścieków sanitarnych (socjalno-bytowych) z posesji miejscowości Branice. Na terenie działającej istniejącej kanalizacji ogólnospławnej realizacja zadania pozwoli na rozdzielenie ścieków ogólnospławnych na deszczowe i sanitarne (socjalno-bytowe). W wyniku wybudowania nowych kanałów kanalizacji sanitarnej obecne kolektory ogólnospławne będą spełniały rolę kanalizacji deszczowej. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiornika (rowu) pomijając istniejący odcinek przebiegający przez oczyszczalnie ścieków), należy wybudować nowy odcinek kanalizacji deszczowej (przedłużenie istniejącego kolektora ogólnospławnego - docelowo kolektor kanalizacji deszczowej) bezpośrednio do rowu poprzez istniejący przepust. Miejsce realizacji zadania: miejscowość Branice, gmina Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. Realizacja obejmie prawie całą zabudowaną część miejscowości Branice. Projektowane sieci i obiekty sieciowe usytuowane zostały głównie w ciągach komunikacyjnych - drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz - Kietrz - Branice - Granica Państwa, drogach powiatowych relacji Głubczyce - Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice i relacji Głubczyce - Lewice - Branice - Boboluszki Granica Państwa oraz w drogach gminnych i wewnętrznych, a także miejscowo na działkach prywatnych. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zlokalizowany został na działkach prywatnych (użytki rolne) oraz działkach gminnych. Główny kolektor nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej będący odbiornikiem kanałów z północnej cz. miejscowości Branice oraz z części Branice-Zamek zlokalizowany jest w drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Racibórz- Kietrz- Branice. Dokumentacja projektowa dla przedmiotu zamówienia: Dla zakresu przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice" (opracowanie Pracowni Projektowania i Nadzoru "DRO-INSTAL" z Dzierżoniowa z 2013r. i 2014r.) późniejsze projekty zmieniające lub uzupełniające powyższą dokumentację (opracowania firmy "PROJEKT" mgr inż. Mirosław Bartocha z 2015r.): - "Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej drogi powiatowej nr 1282 O w miejscowości Branice", - "Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1216/1 drogi gminnej w miejscowości Branice", - "Budowa kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 1215/2 drogi gminnej w miejscowości Branice", - "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Żymierskiego i Młyńskiej w miejscowości Branice", - "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy 1 Maja oraz Żymierskiego w miejscowości Branice", - "Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy Szkolnej oraz 1 Maja w miejscowości Branice", - Budowa podłączeń nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.


II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45111100-9,

45111200-0,

45233000-9,

45232400-6,

45233220-7,

45231000-5,

45223000-6,

45112730-1,

45200000-9,

45233142-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
04.04.2017-30.09.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wartości wynagrodzenia robót dodatkowych (o wartość 291 958,25 zł brutto)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Nieprzewidziana kolizja istniejącej kanalizacji burzowej z projektowanymi przyłączami sanitarnymi do nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej o nr: 8, 8A, 8B, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 oraz do działki o nr 444/3, 2. ujawnieniu na etapie realizacji robót nie przewidzianego w projekcie dodatkowego wyprowadzenia ścieków z budynku przy ul. 1 Maja 6, 3. ujawnieniu na etapie realizacji robót dobrego stanu technicznego istniejących przyłączy z możliwością ich wtórnego wykorzystania poprzez przepięcie do nowowybudowanej sieci sanitarnej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.