eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach programu "Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką".Ogłoszenie z dnia 2020-05-08

Ogłoszenie nr 560079454-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Kraków: Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach programu "Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550024845-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540024904-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510058308-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 35155435300000, ul. plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48126161508, e-mail info@um.krakow.pl, faks +48126161236.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach programu "Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR-10.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach programu "Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa wraz z załącznikiem.


II.4) Główny kod CPV: 92.00.00.00 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia zawarcia umowy do 11 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem terminów wskazanych w punkcie III załącznika do umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Kraków Athletics Team, ., os. II Pułku Lotniczego 28/38, 31-869, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 243000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zakres zmian w sekcji V.4) INFORMACJE DODATKOWE

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 ww. umowy, w związku art. 144 ust. 1 pkt. 3 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wprowadza się następujące zmiany do umowy: 1. w § 1 umowy wykreśla się ust. 10 i 11; 2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 198 000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)"; 3. w § 3 ust. 2 zmianie ulegają kwoty faktur; 4. w § 3 ust. 5 zmianie ulegają terminy składania faktur oraz ich kwoty, 5. w § 5 ust. 2 wykreśla się kary umowne dotyczące wykreślonego w § 1 ust. 10 i 11; 6. Sposób realizacji zamówienia dostosowano do stanu pandemii, co szczegółowo opisano w załączniku do umowy. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Aneks obowiązuje od dnia zawarcia z mocą obowiązywania od dnia 14 kwietnia 2020 r. UWAGA! ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16/04/2020 r. pod nr 540065126-N-2020 (zmieniona została data udzielenia zamówienia).

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.