eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Druk miesięcznika "Karnet" w 2020 rokuOgłoszenie z dnia 2020-05-06

Ogłoszenie nr 560077819-N-2020 z dnia 06-05-2020 r.

Kraków: Druk miesięcznika "Karnet" w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510036568-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35121004000000, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 354 25 00, e-mail zamowienia@biurofestiwalowe.pl , faks 12 354 25 01.
Adres strony internetowej (url): www.biurofestiwalowe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: gminna instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Druk miesięcznika "Karnet" w 2020 roku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DP-271-31/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostarczenie 12 numerów miesięcznika "Karnet", których realizacja (w tym druk) nastąpi w 2020 roku, od numeru 2/2020 do numeru 1/2021. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 79.82.30.00 - Usługi drukowania i dostawy
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zamówienie realizowane będzie do grudnia 2020 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Strony postanowiły zrezygnować z druku 2 numerów miesięcznika "Karnet" (numer 05/2020 i 06/2020), zmniejszyć nakład numerów 04/2020, 07/2020 i 08/2020, a w odniesieniu do numeru 04/2020 także zmniejszyć liczbę jego stron i dokonać konfekcjonowania jego egzemplarzy. W ślad za ww. zmianami zmianie uległo wynagrodzenie wykonawcy poprzez jego zmniejszenie z łącznej maksymalnej kwoty 295.096,20 zł brutto na 198.416,78 zł brutto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony postanowiły dokonać zmian umowy nr DP/176/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r., zwanej dalej Umową z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 oraz wprowadzony w związku z tym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, nakazy i zakazy oraz z uwagi na powstałą w wyniku tego konieczność zmniejszenia zakresu świadczonych usług.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy dokonana została na podstawie art. 15r ust. 4 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 roku w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.