eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków - 5 części. Oznaczenie sprawyDNZP.261.15.2020.Ogłoszenie z dnia 2020-05-05

Ogłoszenie nr 560076870-N-2020 z dnia 05-05-2020 r.

Warszawa: Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków - 5 części. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.15.2020.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 514784-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510057201-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego doposażenia w windę budynków mieszkalnych (5 budynków - 5 części. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.15.2020.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego doposażenia w windy budynków mieszkalnych - Część I - budynek przy ul. Brzeskiej 29/31 w Warszawie; Część II - budynek przy ul. Kawęczyńskiej 4 w Warszawie; Część III - budynek przy ul. Lęborskiej 4 w Warszawie; Część IV - budynek przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie Część V - budynek przy ul. Równej 5 w Warszawie w zakresie jak niżej: wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym założenia programowo - funkcjonalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. 2013. 1129) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004. 130. 1389). Szczegółowy zakres i sposób realizacji został określony w siwz oraz załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. opisie przedmiotu zamówienia wraz ze szkicami sytuacyjnymi z zaznaczeniem miejsca usytuowania windy dla poszczególnych budynków - Załącznik Nr 4 do siwz, projekcie umowy - Załącznik Nr 5 do siwz oraz siwz.


II.4) Główny kod CPV: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji umów Nr GN/PN/105/2020, GN/PN/106/2020, GN/PN/107/2020, GN/PN/108/2020, GN/PN/109/2020 od dnia 31.03.2020 r. do dnia 05.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - budynek przy ul. Brzeskiej 29/31 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Precyzja Paweł Jabłonowski, , biuro@precyzja-warszawa.pl, ul. Rembielińska 20/166, 03-352, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: b) Część II - budynek przy ul. Kawęczyńskiej 4 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Precyzja Paweł Jabłonowski, , biuro@precyzja-warszawa.pl, ul. Rembielińska 20/166, 03-352, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - budynek przy ul. Lęborskiej 4 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Precyzja Paweł Jabłonowski, , biuro@precyzja-warszawa.pl, ul. Rembielińska 20/166, 03-352, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - budynek przy ul. Radzymińskiej 2 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Precyzja Paweł Jabłonowski, , biuro@precyzja-warszawa.pl, ul. Rembielińska 20/166, 03-352, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Część V - budynek przy ul. Równej 5 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Precyzja Paweł Jabłonowski, , biuro@precyzja-warszawa.pl, ul. Rembielińska 20/166, 03-352, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9600 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa i zakazem poruszania sie z nakazem minimalizowania kontaktów nie było mozliwe wykonanie wizji lokalnych poszczególnych nieruchomosci, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana terminu realizacji zamówienia - realizacji umów Nr GN/PN/105/2020, GN/PN/106/2020, GN/PN/107/2020, GN/PN/108/2020, GN/PN/109/2020 do dnia 29.05.2020 r.uia umów

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.