eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w GdańskuOgłoszenie z dnia 2020-05-04

Ogłoszenie nr 560075851-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Gdańsk: Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545307-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510184563-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 19307933900000, ul. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3266700, 326 67 33, e-mail rkaczmarek@giwk.pl, faks 583 266 701.
Adres strony internetowej (url): www.giwk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/128/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przebudowa zabytkowej kamienicy w Gdańsku


II.4) Główny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
16 m-cy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zakres Umowy ulega rozszerzeniu o roboty dodatkowe polegające na: 1) naprawie dachu kamienicy i jego konstrukcji, w sposób określony w Protokole Negocjacji nr 2 z dnia 19.03.2020 r. 2) rekonstrukcji i konserwacji uszkodzonego stropu w sieni, w sposób określony w Protokole Negocjacji nr 3 z dnia 23.03.2020 r. 3) naprawie stropu kolebkowego na parterze kamienicy, w sposób określony w Protokole Negocjacji nr 4 z dnia 24.03.2020 r. Uzasadnienie zmiany terminu umownego z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych określone jest w Protokołach Konieczności odpowiednio: nr 2 z dnia 19.03.2020 r. oraz nr 4 z dnia 24.03.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.