eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kąty Wrocławskie › Rewitalizacja Parku w PietrzykowicachOgłoszenie z dnia 2019-04-01

Ogłoszenie nr 560063055-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.

Kąty Wrocławskie: Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: RPO 2014-2020 WD

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611334-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500295507-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, Krajowy numer identyfikacyjny 93193505200000, ul. ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 907 219, e-mail zp@katywroclawskie.pl, faks 713 907 219.
Adres strony internetowej (url): www.katywroclawskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.52.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - Budowa bramy wejściowej - Budowa utwardzenia przy wejściu - Budowa zadaszenia - ścieżki edukacyjnej o pow. 150 m2 - Wykonanie alei głównej Parku - Wykonanie nawierzchni trawiastej utwardzonej - Wykonanie ścieżki brukowanej - Wykonanie alejek parkowych - Budowa punktu widokowego - Montaż siłowni zewnętrznej - 3 urządzenia - Montaż urządzeń dla dzieci - 3 urządzenia - Montaż ławek parkowych - 15 sztuk - Budowa wewnętrznej linii zasilającej energetycznej i latarni parkowych - 15 sztuk - Budowa wiaty dużej o pow. 62 m2 - Budowa wiaty małej o pow. 30 m2 - Budowa mostku kamiennego - Budowa mostku drewnianego - Remont istniejącego przepustu - Montaż utwardzenia przy istniejącym dopływie - Remont brzegu istniejącego kanału, - Budowa murowanej obudowy toalety tymczasowej - Nasadzenia - Wyposażenie dodatkowe: kosze na śmieci, stojak na rowery, - Oznaczenie ścieżki turystycznej


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45112000-5,

45420000-7,

45240000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2019-04-30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

P & B Przemysław Drabik, , ul. Odrodzenia 3/2, 56-120, Brzeg Dolny, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1700000.00 PL.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
w związku z koniecznością wprowadzenia zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem wykonania poszczególnych elementów robót

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
załącznik nr 1 harmonogram rzeczowo-finansowy otrzymuje nowe brzmienie

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.