eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osielsko › Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko.Ogłoszenie z dnia 2019-03-22

Ogłoszenie nr 560056108-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Osielsko: Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 620775-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500262481-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osielsko, Krajowy numer identyfikacyjny 09235068800000, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 324 18 00, e-mail zampub@osielsko.pl, faks 052 324 18 03.
Adres strony internetowej (url): www.bip.osielsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg na terenie gminy Osielsko.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IiZP.271.U.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Osielsko. Zakres: Część 1 Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym (około 1065m) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,00m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna "D"). Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy (konieczność zaprojektowania zbiornika odparowującego). W ramach zadania przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym oraz projekt oświetlenia. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego. Droga położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Część 2 Program funkcjonalno-użytkowy budowy ul. Koperkowej w Osielsku (około 670m) Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy ul. Koperkowej w Osielsku, przygotowanie niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, analiz i ekspertyz, wykonanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla zadania inwestycyjnego, wykonanie badań geotechnicznych, uzyskanie warunków na przebudowę sieci oraz sporządzenie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej (WKI). PFU zawierać powinno założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania wraz z częścią graficzną i opisową. Dokumentacja powinna zawierać wykaz działek, na których konieczne będzie dokonanie podziału w celu pozyskania gruntu. W ramach opracowania należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów. Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania budowy ul. Koperkowej przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129 t.j.). Założenia projektowe: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna "D") wraz z ciągiem pieszym szerokości 2,00m. Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym oraz projekt oświetlenia, kanał technologiczny. Droga położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Konieczność uwzględnienia skrzyżowania z ul. Topolową projektowanego w ramach odrębnego opracowania budowy ul. Topolowej. Część 3 Projekt budowy ul. Sopockiej w Wilczu (około 220m) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę brakującego odcinka jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,00m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna "D"). Odwodnienie polegające na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy. W ramach zadania przebudowa uzbrojenia znajdującego się w pasie drogowym. Droga położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uwaga. Na etapie przed ostatecznym uzgodnieniem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w plikach "pdf" plan sytuacyjny wraz z lokalizacją lamp, który zostanie udostępniony przez Zamawiającego w celu konsultacji społecznej na okres 14 dni. Po przeprowadzonych konsultacjach Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu, które należy uwzględnić w opracowaniu. Podziały w ramach procedury wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wykona gmina.


II.4) Główny kod CPV: 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
25.10.2018 r. do 30.06.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym (około 1065m)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Lapis Artur Kamiński, , ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796, Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 49200.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia spowodowana koniecznością wykonania usługi dodatkowej

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmian umowy podyktowana jest koniecznością wykonania usługi dodatkowej w postaci obsługi geodezyjnej i wykonania projektu podziału działki, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.