eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCICzęść 1 zadania dotyczybieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część 2 zadania dotyczybieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim.Ogłoszenie z dnia 2020-03-30

Ogłoszenie nr 560055744-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.

Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część 1 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część 2 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542004-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540087746-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510106184-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część 1 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Część 2 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIR/P/190403/1

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część 1 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Część 2 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach cieszyńskim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim, bielskim i żywieckim. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 50.23.22.00 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: BIEŻĄCE UTRZYMANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część 1 zadania dotyczy: bieżącego utrzymania na drogach wojewódzkich sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, wzbudzanych na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach w powiatach będzińskim, zawierciańskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim i tarnogórskim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KONSORCJUM LIDER: PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - HANDLOWE PALIAN SP. Z O.O., palian@palian.pl, UL. FABRYCZNA 29, 43-100, TYCHY, kraj/woj. śląskie

PARTNER: SYNCHROGOP MAREK CIESIELSKI SPÓŁKA JAWNA, , UL. FABRYCZNA 15, 40-611, KATOWICE, kraj/woj. śląskie

PARTNER: INSTALEKT MAREK MICOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, , UL. LOTNICZA 41, 43-300, BIELSKO BIAŁA, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 138945.10 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia umownego z uwagi na wystąpienie ponadprzeciętnej ilości awarii sygnalizacji świetlnych (nieobjęte zamówieniem podstawowym w zakresie ilościowym), która spowodowała wyczerpanie puli środków przeznaczonych w umowie na awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych (wzrost o kwotę netto 18 187,00 zł tj. brutto 22 370,01 zł).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia umownego wynikła z konieczności zwiększenia środków finansowych przewidzianych w umowie na awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych nieobjęte zamówieniem podstawowym w zakresie ilościowym. Przygotowując opis przedmiotu zamówienia i szacując ilość napraw awaryjnych koniecznych do przeprowadzenia oparto się na doświadczeniach z lat ubiegłych. W trakcie realizacji przedmiotowej umowy okazało się, że wystąpiła ponadprzeciętna ilość awarii sygnalizacji świetlnych, która spowodowała wyczerpanie puli środków przeznaczonych w umowie na awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ciągłość pracy sygnalizacji świetlnych należy dokonać zmiany wynagrodzenia umownego na podstawie zapisów art. 144, ust. 1, pkt 2. ponieważ: ? nie można wyłonić nowego wykonawcy realizującego prace związane z usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych z powodów technicznych. Awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych związane są z wymianą poszczególnych elementów sygnalizacji, które są niesprawne z powodu dewastacji lub ich naturalnego zużycia. W zdecydowanej ilości przypadków elementy konieczne do wymiany są identyfikowane przez Wykonawcę realizującego czynności związane z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji w trakcie cotygodniowych objazdów sieci dróg wojewódzkich. W związku z powyższym wykonywanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji i usuwaniem ich awarii są ściśle ze sobą powiązane i zapewniają możliwie najkrótszy czas usuwania awarii; ? wyłonienie nowego wykonawcy realizującego prace związane z usuwaniem awarii sygnalizacji świetlnych spowodowałoby wzrost kosztów usuwania awarii. Wzrost kosztów wynikałby z dodatkowych kosztów dojazdu i dodatkowych kosztów pracy Wykonawcy, który mógłby podjąć stosowane działania dopiero po uzyskaniu stosownych informacji pochodzących od Wykonawcy realizującego zadanie związane z bieżącym utrzymaniem sygnalizacji; ? zmiana wynagrodzenia umownego stanowi ok. 13% wartości umowy przed wnioskowaną zmianą wynagrodzenia umownego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.