eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Debrzno › Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz baszty - punktu widokowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu p.n. "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"Ogłoszenie z dnia 2020-03-26

Ogłoszenie nr 560054534-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Debrzno: Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz baszty - punktu widokowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu p.n. "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 622520-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500299803-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Debrzno, Krajowy numer identyfikacyjny 53021200000000, ul. ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 833 53 51, e-mail urzad@debrzno.pl, faks 598335366.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz baszty - punktu widokowego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu p.n. "Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RRL.271.2.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) zabezpieczenia, konserwacji i odnowienia fragmentu murów obronnych znajdujących się w m. Debrzno oraz zaprojektowanie i wykonanie baszty- punktu widokowego przy murach przy budynku na ul. Barlickiego 2. Szczegółowi opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, który jest załącznikiem do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45453000-7,

45212350-4,

71240000-2,

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
12.12.2018-30.08.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania zamówienia na 31.08.2020r. ze względu na siłę wyższą

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistnieniem siły wyższej w postaci ogłoszonego w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego Wykonawca wystąpił z wnioskiem z dnia 17.03.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 18.03.2020 r.) w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy do dnia 31.08.2020 r. W związku z zagrożeniem Wykonawca w trosce o dobro pracowników postanowił odsunąć ich od wykonywania pracy przy renowacji murów. Wykonawca wskazał również na utrudniony dostęp do materiałów budowlanych ze względu na sytuację panującą w kraju.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.