eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjamiwodociągowo-kanalizacyjnymi, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującymmałą architekturę, plac zabaw, komunikację pieszą, drogę wewnętrzną i parkingi, instalacje zewnętrznewodociągowa, elektryczna z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie na działce 1916/66Ogłoszenie z dnia 2020-03-26

Ogłoszenie nr 560054219-N-2020 z dnia 26-03-2020 r.

Mielec: Budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: małą architekturę, plac zabaw, komunikację pieszą, drogę wewnętrzną i parkingi, instalacje zewnętrzne: wodociągowa, elektryczna z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie na działce 1916/66
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 630199-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500247097-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500299810-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Mielec, Krajowy numer identyfikacyjny 690581867, ul. ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 888 500, e-mail sekretariat@um.mielec.pl, faks 177 888 505.
Adres strony internetowej (url): www.mielec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: małą architekturę, plac zabaw, komunikację pieszą, drogę wewnętrzną i parkingi, instalacje zewnętrzne: wodociągowa, elektryczna z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie na działce 1916/66

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.40.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjnymi, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: małą architekturę, plac zabaw, komunikację pieszą, drogę wewnętrzną i parkingi, instalacje zewnętrzne: wodociągowa, elektryczna z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie na działce 1916/66 w Mielcu w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej z zastrzeżeniem pkt 5.2 i 5.33 Instrukcja Dla Wykonawców (IDW) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania: 1) boiska wielofunkcyjnego (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu nr: 3), 2) boiska do piłki nożnej (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu nr: 4), 3) budynku zaplecza sanitarno-szatniowego (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania terenu lit. B) oraz zagospodarowania terenu wokół niego, 4) dostawy i montażu wyposażenia poza: a) wyposażeniem w pomieszczeniach sanitarnych tj.: - w oddziałach żłobkowych pomieszczenia: 0,12 b oraz 0,13b, - w oddziałach przedszkolnych pomieszczenia: 0,05a; 0,06a; 0,14c; 0,15c; 0,16c; 0,17c; 0,18c; 0,19c; - 0,20b; 0,20c; 0,21b; 0,21c; - w toalecie zewnętrznej, - w pomieszczeniach administracyjno-biurowych: 0,23; 0,24; 0,31; 0,41, b) wyposażeniem w kuchni głównej, c) wyposażeniem zmywalni, w których należy wykonać pełny zakres wyposażenia. Przedmiot zamówienia obejmuje w pełnym zakresie dostawę wraz z montażem tzw. białego montażu sanitarnego i elektrycznego ujętego w dokumentacji projektowej. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji elektrycznej obsługujących obiekty wyłączone z przedmiotu zamówienia na odległość 2,0m poza granicę terenu objętego przedmiotem zamówienia, 2) piłkochwyty boisk, opaskę żwirową boisk wraz z drenażem - tylko od strony północnej tych obiektów 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w niniejszym rozdziale oraz w Tomie II i III SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:

45233200-1,

45112710-5,

45111200-0,

45200000-9,

45231000-5,

45233200-1,

45310000-3,

45330000-9,

45342000-6,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Dodatkowe roboty, których działając z nalezytą starannością Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy oraz zmniejszenie zakresu zamówienia o część dostaw

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1) art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - Zmiana w zakresie przedmiotu umowy nie była możliwa do przewidzenia w chwili jej zawarcia tj. 14.12.2018 r., ponieważ 25.10.2018 r. (po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu)został ogłoszony konkurs umożliwiający aplikowanie o środki finansowe na realizacje obiektów pasywnych w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza. Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - budynki pasywne a dokonana w czerwcu 2019 r. ocena formalna wniosków wymusiła na Zamawiającym konieczność zmiany dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz rozszerzeniu standardu pasywności (pomimo, że pierwotna dokumentacja w ocenie Zamawiającego spełniała warunki w tym zakresie ustalone w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie). W związku z powyższym konieczne stało się wykonanie robót zamiennych oraz robót dodatkowych związanych z: - budowa systemu sygnalizacji pożaru - budową instalacji fotowoltaicznej - wyposażeniem Sali wielofunkcyjnej na piętrze w system pętli indukcyjnych - montaż systemu przyzywowego w 2-óch łazienkach dla niepełnosprawnych - zmiana lokalizacji gniazd wtykowych oraz przełączników światła ( zmiana wysokości) - rozbudowa systemu kontroli dostępu i systemu domofonowego - wprowadzenie dodatkowego źródła ciepła w postaci rewersyjnej powietrznej pompy ciepła - dostosowanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej do niskotemperaturowego źródła ciepła - zmiany instalacji VRF na instalacje wody lodowej - zmiany nawierzchni w strefie głównego wejścia - dostosowanie balustrad i poręczy dla osób niepełnosprawnych wraz z zwiększeniem wysokości balustrady w holu na piętrze - zmiana wymogów platformy dla osób niepełnosprawnych - dostosowanie posadzek dla osób niewidzących i słabowidzących - wykonanie dodatkowych rewizji w sufitach oraz zamiana sufitów podwieszanych w korytarzu kuchni - naprawa powierzchni ścian po przekuciach instalacji poprzez szpachlowanie ścian oraz wykonanie licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu na wózki - wykonanie zabudowy meblowo-architektonicznej holu przedszkola - zamiana wypełniania drzwi wejściowych na szklane - zabezpieczenie przegród szklanych za pomocą odbojnic oraz naklejek ostrzegawczych - wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych w sali wielofunkcyjnych oraz zabudowy pomiędzy łazienkami i pom. magazynowymi oddziałów. Realizacja powyższych prac wynika z konieczności dostosowania budynku przedszkola Miejskiego nr 20 do rozszerzonych standardów związanych z dostępnością budynku osobom niepełnosprawnym oraz rozszerzeniu standardu pasywności budynku niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza. Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - budynki pasywne.Ponadto wykonanie w/w prac podniesie bezpieczeństwo użytkujących budynek osób jak również zapewni prawidłowe funkcjonowanie budynku. Wartość zleconych robót dodatkowych - 1 736 524,70 zł brutto. 2) art. 144 ust. 1 pkt 6 - Jednocześnie na wniosek przyszłego użytkownika budynku uzgodniono konieczność zmiany umownego wyposażenia budynku rezygnując z: - taboretu gazowego - 1 szt. - patelni gazowej 60 l - 1 szt. W zamian za dostarczenie i zamontowanie - kocioł warzelny gazowy 80 l - 1 szt. - patelnie gazową 50 l - 1 szt. - szafy chłodnicze w ilości 3 szt. - szafa mroźnicza - 1 szt. - rozdrabniacz odpadków - 2 szt. - stół do pracy z szafką - 1 szt. - rzutnik wraz z ekranem - 1 kpl. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia wynosi 65 095,41 zł brutto. Łączna wartość wyposażenia wyłączonego z zakresu umowy wynosi 12 369,00 zł brutto. 3) art.144 ust. 1 pkt 1 - W okresie od 09.01.2020 r. do 24.02.2020 r. Zamawiający wstrzymał realizację inwestycji z powodu konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, czego konsekwencją był brak możliwości przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych związanych m.in. z wykonaniem instalacji wentylacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz robót wykończeniowych związanych z wykonaniem zabudów g-k, malowaniem ścian, układaniem okładzin ściennych czy montaży balustrad schodowych. Wstrzymanie w/w prac skutkuje również brakiem możliwości wykonywania pozostałych prac wykończeniowych, których wykonanie uzależnione jest do wcześniejszego wykonania robót instalacyjnych zarówno sanitarnych jak i elektrycznych jak również wspomnianych robót wykończeniowych. Wstrzymanie przez Zamawiającego prac pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów związanych z rozbiórką prac realizowanych na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej. W okresie wstrzymania prac opracowywana była dokumentacja zamienna w celu rozszerzenia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz rozszerzeniu standardu pasywności. Z uwagi, że w okresie od 09.01.2020 r. do 24.02.2020 r. Wykonawca nie mógł wykonywać prac związanych realizacją przedmiotu umowy zaszła konieczność wydłużenia terminu umownego realizacji inwestycji. Przerwa w wykonywaniu przez Wykonawcę robót spowodowana okolicznościami wskazanymi powyżej wyniosła 46 dni. Jednocześnie z uwagi na zwiększenie zakresu prac o roboty dodatkowe konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji o kolejne 25 dni. W związku z powyższym Strony umowy postanowiły zmienić termin realizacji robót związanych z budową przedszkola miejskiego nr 20 z 31.05.2020 r. na 10.08.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.