eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ozorków › Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w OzorkowieOgłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 560052037-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Ozorków: Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607505-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540217366-N2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510260167-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ozorków, Krajowy numer identyfikacyjny 52561300000000, ul. ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7103100, 7103142, e-mail sekretariat@umozorkow.pl, faks 427 103 101.
Adres strony internetowej (url): www.ozorkow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych - ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Ozorkowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WE.271.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, oraz niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; b) Sporządzenie szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowy i przedstawienie do zatwierdzenia go przez Zamawiającego. c) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót będących przedmiotem zamówienia, d) W przypadku gdy realizacja inwestycji będzie tego wymagać, sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania. e) Wymiana oznakowania pionowego na przebudowywanych odcinkach dróg. f) Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. g) Montaż elementów małej architektury na przebudowywanych odcinkach dróg. Kostka betonowa, płyty chodnikowe oraz destrukt pozyskane z demontażu, pozostają własnością Zamawiającego - będą składowane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym mu przez Zamawiającego.


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45233220-7,

45233252-0,

45233222-1,

45233129-9,

45220000-5,

45232451-8,

45232460-4,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
DO DNIA 30 06 2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: ul. Konopnickiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "TRAKT" Bobrzak, Tecław Sp.jawna, , Woźniaków 110, 99-300, Kutno, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 466000 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
13/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 1.Przedłużenia odcinka utwardzenia drogi ul. Konopnickiej do ul. Wąskiej, tj. na długości 32mb; 2.Wykonania dodatkowych przepustów na odcinku 109,5 mb; 3.Wykonania dojść pieszych do furtek zlokalizowanych poza wjazdami do posesji; 4.Wykonania dodatkowych zjazdów, nieujętych w dokumentacji projektowej do działek nr ewid. 200/4, 43/2, 47, 173, 175, 205.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas prowadzonych robót stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane do wykonania w ramach zakresu umowy. Zwiększenie zakresu robót wynika ze zgłoszonych w trakcie realizacji robót wniosków mieszkańców, dotyczących konieczności skomunikowania ul. Konopnickiej ze skrzyżowaniem z ul. Wąską i posesjami, zlokalizowanymi przy ul. Konopnickiej 33 i 35, które zostały zagospodarowane już po opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na zbliżenie krawędzi drogi do projektowanych rowów stwierdzono brak skrajni poziomej drogi i konieczność wykonania na odcinku 109,5 mb dodatkowych przepustów. Na tych odcinkach odstąpiono od wykonania umocnienia rowów drogowych. W nawiązaniu do określonych powyżej robót dodatkowych Wykonawca przedłożył kosztorys różnicowy opracowany na podstawie cen określonych w kosztorysie ofertowym.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.