eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dywity › Zagospodarowanie terenów wokół jeziora DywickiegoOgłoszenie z dnia 2020-03-23

Ogłoszenie nr 560051652-N-2020 z dnia 23-03-2020 r.

Dywity: Zagospodarowanie terenów wokół jeziora Dywickiego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545325-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510118289-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dywity, Krajowy numer identyfikacyjny 510742971, ul. ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89/524-76-40, e-mail ug@ugdywity.pl , faks 895 120 124.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ugdywity.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenów wokół jeziora Dywickiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.10.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół jeziora Dywickiego poprzez budowę platformy widokowo-rekreacyjnej wraz z budynkiem sanitarno - magazynowym a także uporządkowaniem terenów mających w przyszłości stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla odwiedzających. Projekt budowlany opracowany został przez Biuro Projektowe RESTUDIO Sp. z o.o. ul. Sobótki 11a/6, 80-247 Gdańsk


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45112711-2,

45242000-5,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
11-06-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiany dotyczą zwiększenia umownego zakresu rzeczowego oraz zmiany terminu realizacji. Zmiany zostały przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, tj. § 3 ust 5, §3 ust. 8 oraz § 11 ust 2 pkt. 1 lit. i) umowy podstawowej o numerze GB.272.2.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy zmieniono na dzień 31.03.2020 r. na podstawie protokołu Nr 3/2019 z dnia 02 marca 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podpisując Aneks nr 2 z dnia 03 marca 2020 r. zwiększono wynagrodzenie umowne Wykonawcy, o zakres robót ujęty w protokole nr 3/2019 z dnia 02 marca 2020 r. wynikający ze zmian w dokumentacji projektowej na podstawie kosztorysu Wykonawcy w kwotę 5.330,00 zł netto, 6.555,90 zł brutto

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.