eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".Ogłoszenie z dnia 2020-03-11

Ogłoszenie nr 560044489-N-2020 z dnia 11-03-2020 r.

Oświęcim: Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615917-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510278027-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w ramach zadania pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.46.2019.II

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa ws. niniejszego zamówienia, jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wyjścia ewakuacyjnego nr 3 z tuneli pod Zamkiem Piastowskim w Oświęcimiu (od strony ul. Zamkowej) - objętych projektem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym", realizowanym w ramach zadania związanego z szerszym przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w niniejszej SIWZ oraz w dokumentach do niej dołączonych opublikowanych w toku postępowania. 2. Lokalizacja, stan istniejący 1) Teren objęty inwestycją położony jest w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu. 2) Pod wzgórzem zamkowym przebiegają dwa tunele na działkach o nr ewidencyjnych: 1/1, 1/3, 2, 3, 4/1, 6/1, 7/3, 2082, 1753/1. w obr. 0001 M. Oświęcim położone pomiędzy ulicami: Zamkową i Bulwary. a) pierwszy z nich, starszy, przebiega w kierunku wschód - zachód i łączy przeciwległe skarpy wzgórza, tunel został wybudowany za czasów zaboru austriackiego; b) drugi tunel pochodzi z czasów okupacji hitlerowskiej i przebiega w kierunku północ - południe, krzyżując się z tunelem austriackim. 3) Obiekt wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych i podlega ochronie konserwatorskiej (wpis do rejestru A-279/78). 4) Tunele są dostępne z dziedzińca zamkowego poprzez zejście po klamrach w pionowym szybie wentylacyjnym oraz przez wejście do starszego z tuneli, usytuowane w zachodnim zboczu wzgórza od strony ul. Bulwary. Powierzchnia zajmowana przez tunele wynosi ok. 300 m². 5) W bieżącym roku wykonano wyjścia w szczytowych ścianach korytarzy: zachodniego (wyjście nr 1), północnego (wyjście nr 2), a także prace elektryczne, przebudowę przyłącza c.o. oraz prace porządkowe. Do wykonania pozostało wyjście nr 3 od strony wschodniej (na ul. Zamkową), którego dotyczy niniejsze postępowanie. 6) W związku z planami Zamawiającego co do udostępnienia tuneli dla zwiedzających konieczne, ze względów bezpieczeństwa, jest przywrócenie istniejących niegdyś wyjść na końcu każdego korytarza. 3. Charakterystyka zadania: 1) W celu stworzenia możliwości udostępnienia tuneli dla zwiedzających i zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, konieczne jest przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego nr 3 od strony wschodniej (ul. Zamkowa). 2) Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wykonanie zabezpieczenia z palisady z betonowych pali zbrojonych o śr. około 30 cm, która będzie jednocześnie szalunkiem dla ścian klatki schodowej i zostanie pozostawiona w zboczu po zakończeniu robót, b) rozebranie około dwumetrowego odcinka końcowego korytarza, c) wykonanie żelbetowej klatki schodowej umieszczonej równolegle do wewnętrznego lica muru oporowego, biegnącej z końcowej komory korytarza w kierunku na południe i zakończonej drzwiami umieszczonymi w zewnętrznym licu muru oporowego na poziomie terenu od strony ul. Zamkowej. Klatka schodowa będzie wykończona w surowym betonie zatartym na gładko. Po prawej stronie biegu schodowego należy wykonać poręcz wykonaną z rury stalowej ocynkowanej o śr. 5 cm przymocowanej do ściany klatki. d) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SIWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.: o opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody itd.) oraz koszty z tym związane (energii elektrycznej, wody), o sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, o wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji, o ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji, o ogrodzenie i oświetlenie placu budowy oraz oraz jej oznakowanie, o inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza, 4. Dokumentacja projektowo - przedmiarowa: 1) Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiot niniejszego zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-przedmiarowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji niniejszej SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja projektowo-przedmiarowa wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty, w tym dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów (kosztorysu ofertowego). 2) W skład dokumentacji, o której mowa w pkt. 1, wchodzą następujące opracowania: a) projekt budowlany zamienny stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę z dnia 29.07.2019 r. znak: WAB 6740.1.420.2019.IS, zatwierdzony przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nr pozwolenia konserw. 491/19 z dnia 24.05 2019 r.) b) szczegółowa specyfikacja techniczna, c) przedmiar robót. 5. Użyte w SIWZ oraz w dokumentacji projektowo-przedmiarowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: "lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45111300-1,

45210000-2,

45200000-9,

45111230-9,

45220000-5,

45223000-6,

45223500-1,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wymagany termin wykonania umowy: do dnia 28 lutego 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu wykonania umowy. Wymagany termin wykonania umowy: 24 marca 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dokonana na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 1 lit. b i c umowy. ujawnienie w toku prac warunków geologicznych oraz wystąpienie warunków terenu budowy odmiennych niż przyjęte w dokumentacji projektowej.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.