eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. cz IIOgłoszenie z dnia 2020-03-05

Ogłoszenie nr 560041080-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Pniewy: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. cz II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 517033-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540056337-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510128498-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 00052955100000, ul. ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. cz II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZT.271.2.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Pniewy. Postępowanie prowadzone jest w dwóch częściach: CZĘŚĆ I - Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z salą gimnastyczną w Pniewach, CZĘŚĆ II - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Pniewach, Opis przedmiotu zamówienia na każdą cześć zawarty został w załączniku- INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH stanowiący integralną część ogłoszenia o zamówieniu.


II.4) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:

45453100-8,

45261000-4,

45262100-2,

45410000-4,

45421100-5,

45442110-1,

45111000-8,

45311100-1,

45311200-2,

45300000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30 września 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wprowadzenie klauzuli o podzielonej płatności

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wprowadzenie klauzuli o podzielonej płatności

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Roboty instalacyjne w budynkach »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.