eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2019-2020Ogłoszenie z dnia 2020-03-04

Ogłoszenie nr 560040093-N-2020 z dnia 04-03-2020 r.

Witkowo: Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2019-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 570202-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510168909-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Witkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 194, e-mail infrastruktura@witkowo.pl, faks 614 778 855.
Adres strony internetowej (url): www.bip.witkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2019-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ITz.271.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Witkowo na terenie gm. Witkowo od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. i do m. Gniezna wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie, w trakcie przewozu oraz podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu w miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.). 1.1. Pojazdy wykonujące usługę muszą mieć datę produkcji od 2000 r., posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz aktualny przegląd techniczny. Pojazd wykonujący usługę w cz. V musi mieć możliwość przewozu wózka inwalidzkiego. 1.2. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu zobowiązuje się zapoznać z trasami przejazdu autobusów. 1.3. Czas dowozu i odwozu uczniów, jak również trasy przejazdu autobusów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące godzin dowozu i odwozu uczniów będą dokonywane z Dyrektorami poszczególnych szkół lub osobami do tego uprawnionymi. Wykonawca w trakcie świadczonej usługi przewozu obowiązany jest zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci. Wykonywanie usługi musi się dokonywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego i bezpieczeństwa w czasie przewozu. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania uczniowie mają zagwarantowaną opiekę, bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 1.4. Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas przewozów spoczywa na wykonawcy. 1.5. Opiekun dla części V powinien być osobą, która będzie w stanie przenieść ucznia z wózka inwalidzkiego na miejsce siedzące w busie. 1.6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia wykonywania usługi przedstawi zamawiającemu dokładny rozkład jazdy, na podstawie którego zamawiający będzie mógł zaktualizować rozkład załączony do niniejszego przetargu. Aktualizacja wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Prawo opcji 2.1. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia w części V polegającej na wprowadzeniu dodatkowego busa z min. 9 miejscami siedzącymi, kierowcą i opiekunem, który będzie jeździł zgodnie z rozkładem określonym w części V zamówienia. 2.2. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. 2.3. Zamawiający poinformuje o możliwości skorzystania z prawa opcji najpóźniej w dniu 30.05.2020 r. 2.4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 2.5. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. 2.6. Termin wykonania zamówienia objętego opcją może nastąpić w dniu następnym licząc od dnia powiadomienia wykonawcy lub w innym uzgodnionym przez strony terminie oraz może trwać do terminu wykonania umowy. 2.7. Zamawiający może skorzystać tylko z części zamówienia objętego opcją. 2.8. Pozostałe zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. 2.9. Informacje związane z prawem opcji zawarto również w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 60.13.00.00 - (1) Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
26.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zwiększenie długości trasy i zwiekszenie szacunkowej wartości umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wydłużenia trasy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.