eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › "Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu"Ogłoszenie z dnia 2019-02-26

Ogłoszenie nr 560036933-N-2019 z dnia 26-02-2019 r.

Brzeg: "Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607039-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500227642-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051784000000, ul. ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 169 950, e-mail bzp@brzeg.pl, faks 774 169 952.
Adres strony internetowej (url): www.bip.brzeg.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ulicy Lipowej w Brzegu"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.IV.271.1.11.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna składająca się z projektów wykonawczych: a) projektu wykonawczego branży drogowej- ul. Lipowa, b) projektu wykonawczego branży sanitarna - ul. Lipowa, c) projektu wykonawczego branży elektrycznej(budowa oświetlenia) - ul. Lipowa, d) projektu wykonawczego branży elektrycznej(przebudowa oświetlenia) - ul. Lipowa, e) projektu stałej organizacji ruchu - ul. Lipowa, f)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, g) dokumentów pomocniczych, którymi sąprzedmiary robót budowlanych dla poszczególnych elementów zadania, które stanowią element pomocniczy do wyceny zakresu robót będących przedmiotem zamówienia. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1)przebudowę pasa drogowego ulicy Lipowej - w zakresie wykonania nowej konstrukcji i ułożenia nowych nawierzchni na jezdni, chodnikach, zjazdach, pasie postojowym wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Topolową i Konopnickiej oraz z Platanową - teren działek nr 476, 477/66, 483, 480/10 obręb Brzeg-Południe, 2) demontaż starego kanału deszczowego i budowę nowego kanału deszczowego wzdłuż ul. Lipowej, 3)wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z pasa drogowego ul. Lipowej do nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, 4)przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Lipowej wraz z wymianą kabla energetycznego dla zapewnienia ciągłości zasilania istniejącego oświetlenia będącego własnością TAURON, 5)wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, 6) wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, 7) wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem, 8) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 9)wykonanie trawników wzdłuż ul. Lipowej, 10) przełożenie nawierzchni na sąsiadujących z terenem budowy działkach w celu wysokościowego powiązania terenów. Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. zarządzania ruchem przy Starostwie Powiatowym w Brzegu, zlecenia na koszt Wykonawcy nadzorów przy robotach wykonywanych przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie koniecznych badań, sprawdzeń, i pomiarów odbiorowych oraz kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej dla wykonanego zakresu robót budowlanych, a także sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej dla całego zadania z zestawieniem użytych materiałów (ich rodzaju i ilości). Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia,dokumentacji projektowej, jak również inne tj. w szczególności koszty zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami technicznymi potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i zestawieniami materiałowymi, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu w okresie budowy wraz z jego zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Brzegu i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem oraz późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, wykonania doprowadzenia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna), koszty związane z odbiorami, badaniami i sprawdzeniami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi itp., koszty nadzorów branżowych sprawowanych przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu itp. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych(Dz.U. z 2016r. poz.1570 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U. z 2018r. poz.1202 z poźn. zm.). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty, czy wyroby "równoważne", a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45112000-5,

45111200-0,

45200000-9,

45230000-8,

45233200-1,

45232000-2,

45233000-9,

45231000-5,

45231300-8,

45310000-3,

45231400-9,

45310000-3,

45316000-5,

45113000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 12-06-2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/09/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne JARZĄBEK Sp.J., , ul. Korfantego 33, 49-305, Brzeg, kraj/woj. opolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1138211.38 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i -w przypadku zamówień na roboty budowlane- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany umowy dotyczą wykonania robót w zakresie: a) dodatkowych czterech przyłączy kanalizacji deszczowej umożliwiających w przyszłości podłączenie się do sieci kanalizacji deszczowej nieruchomości od numeru 1 do numeru 15 wraz z montażem i podłączeniem do wykonanych przyłączy studzienki w celu odebrania wody deszczowej z chodnika, b) trzech zaprojektowanych w dokumentacji przyłączy (przy nieruchomościach 17-27) z zastosowaniem rozwiązania przedstawionego na rysunku zamiennym, tj. wykonanie ich wraz z montażem i podłączeniem do wykonanych przyłączy studzienki w celu odebrania wody deszczowej z chodnika, c)utwardzenia nową kostką betonową wraz z wykonaniem podbudowy powierzchni 83 m2 terenu działek pomiędzy zaprojektowanym dwumetrowym chodnikiem a dojściami do nieruchomości od nr 1 do nr 27, a także w obrębie zjazdów do garaży w celu umożliwienia łagodnego przejścia z nowowykonanego zjazdu w ciągu chodnika na wjazd do tych garaży. Wartość robót (Aneks nr 1)- 23.264,24 zł netto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.