eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdów › "Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "Ogłoszenie z dnia 2019-02-25

Ogłoszenie nr 560036344-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Gdów: "Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621495-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500279473-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Gdowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00053501400000, ul. Rynek 40, 32-420 Gdów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 288 94 40; 0-12 251 41 66, e-mail urzad@gdow.pl, faks 0-12 251 40 05.
Adres strony internetowej (url): www.gdow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IPZ.IV.271.ZP-22.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

"Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, zatok na terenie Gminy Gdów w sezonie 2018/2019 "- część III


II.4) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

90630000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 29 października 2018 do 15 kwietnia 2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zwiększenie ilości godzin odśnieżania i posypywania o 100 godzin

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Ze względu na panujące warunki atmosferyczne przewidziana w SIWZ dla części III ilość godzin odśnieżania i posypywania na okres trwania umowy została wyczerpana . Usługa odśnieżania musi być nadal realizowana.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.