eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawyDNZP.261.119.2019Ogłoszenie z dnia 2020-02-28

Ogłoszenie nr 560036188-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.

Warszawa: Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.119.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 639235-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510026587-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 7 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.119.2019

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DNZP.261.119.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) Część I - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 7 m 25 w Warszawie; Część II - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina 3A m 10 w Warszawie; Część III - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowszczaków 8 m 36 w Warszawie; Część IV - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Grajewskiej 21A m 18 i Grajewskiej 21A m 19 w Warszawie; Część V - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Grajewskiej 21A m 26 w Warszawie; Część VI - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kępnej 4 m 38 w Warszawie; Część VII - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 71 m 14 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.


II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45400000-1,

45450000-6,

45410000-4,

45442100-8,

45420000-7,

45310000-3,

45330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część II - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Darwina 3A m 10 w Warszawie Termin realizacji od dnia 30.01.2020 r. do dnia 02.03.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 19735,68 PLN - brutto 21314,53 PLN.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.