eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020Ogłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 560034193-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Przemyśl: świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632990-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500264901-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 65094538400000, ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 750 025, e-mail zdpprzemysl@op.pl, faks 166 750 022.
Adres strony internetowej (url): www.zdpp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący: Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, lub miasta Przemyśla ) Obwód Orły - Żurawica (baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Żurawica , Gminy Orły lub m. Przemyśl), Obwód Stubno Medyka ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Stubno lub gm. Medyka . Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) Obwód Fredropol ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Przemyśl lub na terenie Gm. Przemyśl i GM. Fredropol ) Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Przemyśl, Żurawica, Krasiczyn lub miasta Przemyśla ) Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza - Dubiecko ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin). Obwód Bircza ( baza sprzętowo - magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ) Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 413,021 km, dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 243,137 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 169,884km dróg. Droga Powiatowa Nr 2089 R Arłamów - Makowa utrzymywana będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie ( na podstawie umowy - zlecenia) . Droga powiatowa Nr 2087R R Olszany-Zalesie-Prałkowce utrzymywana będzie przez osobę fizyczną ( na podstawie umowy o świadczenie usług) . Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę (tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie


II.4) Główny kod CPV: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
29.10.2018 - 15.04.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Obwód Stubno-Medyka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Usługi Transportowe, Roboty ziemne - Stanisław Drak, , ul. Hubala 10, 37-700, Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 107784.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

wartość umowy - 107.784,00 zł z tego : w sezonie 2018/2019 - 53.892,00 zł w sezonie 2019/2020 - 53.892,00 złSEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
po dokonaniu analizy poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 na Okręgu Przemyśl Obwód Stubno-Medyka - zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, co pozwoli na dalsze prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg w czasie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ( opasy śniegu, gołoledź )

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zgodnie z § 10 umowy 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony i mogą być dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z aer. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi. wartość umowy w sezonie 2018/2019 okreslona pierwotnie w umowie - 53.892,00 zł, wartość umowy po zmianie - 59.011,74 zł

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.